8 tipov a tri­kov, kto­ré ti uľah­čia pou­ží­va­nie What­sApp-u

Michaela Líšková / 30. marca 2016 / Lifehacking

Asi žiad­na apli­ká­cia nie je doko­na­lá, ale ak je mož­nosť vychy­tať pár múch na tvo­jej obľú­be­nej app­ke s náz­vom What­sApp, pre­čo nie, však? Tu je pár tipov a tri­kov, ako si uľah­čiť pou­ží­va­nie apli­ká­cie a zba­viť sa nie­kto­rých jej nežia­dú­cich vlast­nos­tí.

1. Ako prejsť na nový smart­fón

Ak sa roz­hod­neš vyme­niť svoj sta­rý Android/Apple/Windows smart­fón, máš mož­nosť si zobrať všet­ky dôle­ži­té kon­ver­zá­cie so sebou. Všet­ko, čo k tomu potre­bu­ješ spra­viť, je vytiah­nuť pamä­ťo­vú kar­tu s ulo­že­ný­mi infor­má­cia­mi zo sta­ré­ho zaria­de­nia a jed­no­du­cho ju vlo­žiť do nové­ho, doslo­va! Neve­ríš?

Tu je návod:

Najprv vyber ´Menu´ a choď do ´Nastavenia´(Settings). Odtiaľ sa pre­suň do ´Nasta­ve­nia konverzácií´(Chat Set­tings) a vyber ´Zálo­ho­vať konverzácie´(Backup Con­ver­sa­ti­ons). Pre­miest­ni pamä­ťov­ku do nové­ho smart­fó­nu, stiah­ni a nain­šta­luj What­sApp. Násled­ne budeš vyzva­ný k obno­ve­niu kon­ver­zá­cií a sku­pín, kto­ré si expor­to­val zo sta­ré­ho zaria­de­nia.

Ak nemáš pamä­ťo­vú kar­tu a zálo­ho­va­nie bolo vytvo­re­né vďa­ka pou­ži­tiu vnú­tor­nej pamä­te smart­fó­nu, stiah­ni file Explo­rer (napr. ES File Explo­rer, bez­plat­nú ale­bo pla­te­nú ver­ziu). Vyber ´SD karta(SD card)´, choď do ´What­sApp´ a pre­miest­ni to, čo potre­bu­ješ, manu­ál­ne.

2. Ako vypnúť otrav­né noti­fi­ká­cie v sku­pi­no­vých sprá­vach

Z času na čas ľudia nie­čo pri­da­jú do sku­pi­no­vej sprá­vy. Zakaž­dým, keď sa toto sta­ne, ti prí­de noti­fi­ká­cia. Ako si vieš domys­lieť, radosť z pri­ja­tej sprá­vy sa rých­lo zme­ní na otrá­ve­nosť a máš chuť zo sku­pi­no­vej kon­ver­zá­cie odísť, ale neuro­bíš to. Ako výsle­dok skon­číš s kop­com zázna­mov, kto­ré sa usíd­lia na tvo­jom disp­le­ji.

App­le zaria­de­nia: jed­no­du­cho choď do sku­pi­no­vej sprá­vy a vyber ´subjekt´(Subject), aby sa ti zobra­zi­la mož­nosť ´skupina´(Group) a jej infor­má­cie. Posled­ným kro­kom je vybrať mož­nosť ´Nevyrušovať´(Do Not Dis­turb).

Andro­id zaria­de­nia: Začni chat a vyber ´Menu´, ďalej mož­nosť ´tichý´ (Mute). Na Andro­ide si môžeš tiež vybrať dĺž­ku tiché­ho reži­mu, tak­že si môžeš vybrať, či chceš noti­fi­ká­cie stí­šiť na pár hodín, týž­dňov ale­bo aj na rok.

2

3. Ako zis­tiť, kedy pres­ne bola tvo­ja sprá­va pre­čí­ta­ná a doru­če­ná

Kaž­dý pou­ží­va­teľ What­sApp pozná sivé a mod­ré ´fajoč­ky´, o kto­rých je na inter­ne­te už mno­ho meme obráz­kov. Ak si zve­da­vý a chceš vedieť tro­chu viac, skrát­ka len stlač a podrž správu/obrázok a vyber ikon­ku infor­má­cií (kruh s ´i´ vo vnút­ri), a budeš mať mož­nosť vidieť pres­ný čas, kedy bola tvo­ja sprá­va doru­če­ná a pre­čí­ta­ná. Na iOS zaria­de­niach stlač a posuň obsah vľa­vo.

3

4. Zabez­peč svo­je What­sApp sprá­vy

Bohu­žiaľ, na App­le zaria­de­niach na zabez­pe­če­nie správ nie je žiad­na metó­da. Aspoň bez toho, aby si si musel hack­núť tele­fón (čím auto­ma­tic­ky stra­tíš záru­ku a všet­ci vie­me, čo to v prí­pa­de potreb­nej opra­vy bude stáť — tvo­ju peňa­žen­ku). Na Andro­id zaria­de­nia, naopak, exis­tu­je veľ­ký výber apli­ká­cií, kto­ré ti umož­nia ochrá­niť tvo­je kon­ver­zá­cie.

Na trhu je mno­ho apli­ká­cií, medzi kto­rý­mi je aj AVG Anti-Virus PROMes­sen­ger and Chat Lock. AVG Anti-Virus dokon­ca odfo­tí oso­bu, kto­rá sa pokú­si­la o prí­stup do tvoj­ho tele­fó­nu a pošle ti foto­gra­fiu pro­stred­níc­tvom emai­lu spo­lu s mies­tom a časom inci­den­tu.

Na Win­do­ws smart­fó­ny môžeš pou­žiť Whats Loc­ker. Ak máš Black­ber­ry, skús Lock For Whats Mes­sen­ger.

4

5. Ako skryť čas ´Napo­sled­ny videné´(Last Seen)

Keď otvo­ríš chat, mal by si vidieť časo­vú ikon­ku ´Napo­sle­dy videné´(Last Seen) pod menom prí­jem­cu sprá­vy. Táto ikon­ka ti uka­zu­je, kedy bola táto oso­ba napo­sle­dy onli­ne. A áno, oni môžu vidieť zase teba. Ak sa ale roz­hod­neš, že sa o túto infor­má­ciu nech­ceš s nikým deliť, môžeš ísť do ´Nastavenia´(Settings) pria­mo vo What­sApp. Choď do ´Účet´ (Account) a hľa­daj ´Súkro­mie´ (Pri­va­cy). Po tom, čo ťa k tomu apli­ká­cia vyzve, vyber mož­nosť ´Nikto´(Nobody).

Ako­náh­le ale vybe­rieš túto mož­nosť, What­sApp ti zabrá­ni v tej­to fun­kcii a nebu­deš môcť vidieť ikon­ku ´Napo­sle­dy vide­né´ v tvo­jich kon­tak­toch. Môžeš tiež zme­niť nasta­ve­nia súkro­mia zobra­zo­va­nia tvo­jej fot­ky a vypnúť ´Pre­čí­ta­né´ (Read Rece­ipts) v rov­na­kej sek­cii. Neza­bú­daj, ak usku­toč­níš tie­to zme­ny, pla­tia aj pre teba a nebu­deš môcť túto ikon­ku vidieť ani ty.

whatsapp-e1415257117393

foto: rage.com

6. Už ťa neba­ví pou­ží­vať What­sApp na smart­fó­ne? Skús ho na počí­ta­či

Spus­ti svoj webo­vý pre­hlia­dač a zadaj link https://web.whatsapp.com. Otvor What­sApp vo svo­jom andro­id tele­fó­ne (inštruk­cie pre ostat­né tele­fó­ny sú k dis­po­zí­cií na webo­vej strán­ke What­sApp), vyber ´Nasta­ve­nia´ (Set­tings) a náj­di mož­nosť, kto­rá hovo­rí ´What­sApp Web´. Keď si túto mož­nosť vybral, otvo­rí sa QR ske­ner. QR kód náj­deš na strán­ke What­sApp – umiest­ni tam foto­apa­rát, nechaj soft­vér načí­tať QR kód a tada­aa. Máš to a môžeš si užiť What­sApp aj na počí­ta­či.

5

7. Štve ťa, keď sa ti What­sApp obráz­ky zobra­zu­jú v tvo­jej super nasta­ve­nej galé­rií?

Jas­né, chá­pem. Defi­ni­tív­ne nepot­re­bu­ješ, aby sa ti všet­ky fot­ky z What­sApp vyná­ra­li v galé­rii obráz­kov (andro­id) ale­bo v Came­ra Roll (iOS). Ten­to „prob­lém“ môžeš na svo­jom App­le zaria­de­ní jed­no­du­cho vyrie­šiť – otvor ´Nastavenia´(Settings), choď do ´Súkro­mie a Fotky´(Privacy & Pho­tos) a zmeň Whatt­sApp do pozí­cie ´Vypnuté´(Off).
Na Andro­id zaria­de­niach by si mal ale pou­žiť ´Správ­ca súborov´(File Mana­ger). Tu náj­di ´SD karta´(SD Card) a choď do prie­čin­ka What­sApp. Násled­ne prej­di do prie­čin­ka ´Médiá´ (Media) a vyber ´Nový´(New) v ľavom dol­nom rohu kto­ré­ho­koľ­vek súbo­ru, kto­rý už nech­ceš zdie­ľať a nastav doku­ment ozna­če­ný ako ´.nome­dia´ (bez apos­tro­fu, samoz­rej­me). Po vyko­na­ní tej­to akcie sa ti už otrav­né obráz­ky v galé­rií viac zobra­zo­vať nebu­dú.

8. Ako obno­viť vyma­za­né sprá­vy

Po pár posled­ných upda­te­och soft­vér auto­ma­tic­ky ulo­ží tvo­je sprá­vy v clou­de ale­bo na úlo­žis­ko kaž­dý deň v sta­no­ve­nom čase. Naj­lep­ší spô­sob, ako obno­viť čerstvo odstrá­ne­ný obsah, je odstrá­niť apli­ká­ciu a zno­va ju nain­šta­lo­vať. Nie­kde v prie­be­hu toh­to pro­ce­su sa ťa apli­ká­cia opý­ta, či chceš impor­to­vať súbo­ry zo zálo­hy (back-up). To by malo zahŕňať vše­tok obsah z posled­né­ho týžd­ňa.

Ak chceš vrá­tiť archi­vo­va­ný chat na andro­ide, potom by si mal pou­žiť pre­hlia­dač súbo­rov (file Explo­rer) a klik­núť na ´SD karta´(SD card). Ďalej choď do prie­čin­ka ´What­sApp´ a vyber prie­či­nok ´Databázy´(Databases), aby si videl zálo­ho­va­né kópie tvo­jich súbo­rov. Pre­píš názov zázna­mu na ‘msgstore.db.crypt’ a odtiaľ prej­di do ´Nasta­ve­nia´ (Set­tings). Choď do ´Aplikácie´(Apps) a vyber ´What­sApp´, potom vyber ´Vyma­zať dáta´(Clear data) a spus­ti apli­ká­ciu. Nako­niec po spus­te­ní obnov dáta.

whatsapp_android_restore_backup

foto: tricksg­lo­bal

Verím, že tie­to tri­ky ti aspoň tro­chu uľah­čia pou­ží­va­nie tvo­jej obľú­be­nej app­ky a svet bude zasa o nie­čo zne­si­teľ­nej­ší.

Zdroj a foto­gra­fie: anonhq.com

Pridať komentár (0)