8 tipov a tri­kov, ktoré ti uľah­čia pou­ží­va­nie What­sApp-u

Michaela Líšková / 30. marca 2016 / Tech a inovácie

Asi žiadna apli­ká­cia nie je doko­nalá, ale ak je mož­nosť vychy­tať pár múch na tvo­jej obľú­be­nej appke s náz­vom What­sApp, prečo nie, však? Tu je pár tipov a tri­kov, ako si uľah­čiť pou­ží­va­nie apli­ká­cie a zba­viť sa nie­kto­rých jej nežia­dú­cich vlast­ností.

1. Ako prejsť na nový smart­fón

Ak sa roz­hod­neš vyme­niť svoj starý Android/Apple/Windows smart­fón, máš mož­nosť si zobrať všetky dôle­žité kon­ver­zá­cie so sebou. Všetko, čo k tomu potre­bu­ješ spra­viť, je vytiah­nuť pamä­ťovú kartu s ulo­že­nými infor­má­ciami zo sta­rého zaria­de­nia a jed­no­du­cho ju vlo­žiť do nového, doslova! Neve­ríš?

Tu je návod:

Najprv vyber ´Menu´ a choď do ´Nastavenia´(Settings). Odtiaľ sa pre­suň do ´Nasta­ve­nia konverzácií´(Chat Set­tings) a vyber ´Zálo­ho­vať konverzácie´(Backup Con­ver­sa­ti­ons). Pre­miestni pamä­ťovku do nového smart­fónu, stiahni a nain­šta­luj What­sApp. Následne budeš vyzvaný k obno­ve­niu kon­ver­zá­cií a sku­pín, ktoré si expor­to­val zo sta­rého zaria­de­nia.

Ak nemáš pamä­ťovú kartu a zálo­ho­va­nie bolo vytvo­rené vďaka pou­ži­tiu vnú­tor­nej pamäte smart­fónu, stiahni file Explo­rer (napr. ES File Explo­rer, bez­platnú alebo pla­tenú ver­ziu). Vyber ´SD karta(SD card)´, choď do ´What­sApp´ a pre­miestni to, čo potre­bu­ješ, manu­álne.

2. Ako vypnúť otravné noti­fi­ká­cie v sku­pi­no­vých sprá­vach

Z času na čas ľudia niečo pri­dajú do sku­pi­no­vej správy. Zakaž­dým, keď sa toto stane, ti príde noti­fi­ká­cia. Ako si vieš domys­lieť, radosť z pri­ja­tej správy sa rýchlo zmení na otrá­ve­nosť a máš chuť zo sku­pi­no­vej kon­ver­zá­cie odísť, ale neuro­bíš to. Ako výsle­dok skon­číš s kop­com zázna­mov, ktoré sa usíd­lia na tvo­jom disp­leji.

Apple zaria­de­nia: jed­no­du­cho choď do sku­pi­no­vej správy a vyber ´subjekt´(Subject), aby sa ti zobra­zila mož­nosť ´skupina´(Group) a jej infor­má­cie. Posled­ným kro­kom je vybrať mož­nosť ´Nevyrušovať´(Do Not Dis­turb).

Android zaria­de­nia: Začni chat a vyber ´Menu´, ďalej mož­nosť ´tichý´ (Mute). Na Andro­ide si môžeš tiež vybrať dĺžku tichého režimu, takže si môžeš vybrať, či chceš noti­fi­ká­cie stí­šiť na pár hodín, týž­dňov alebo aj na rok.

2

3. Ako zis­tiť, kedy presne bola tvoja správa pre­čí­taná a doru­čená

Každý pou­ží­va­teľ What­sApp pozná sivé a modré ´fajočky´, o kto­rých je na inter­nete už mnoho meme obráz­kov. Ak si zve­davý a chceš vedieť tro­chu viac, skrátka len stlač a podrž správu/obrázok a vyber ikonku infor­má­cií (kruh s ´i´ vo vnútri), a budeš mať mož­nosť vidieť presný čas, kedy bola tvoja správa doru­čená a pre­čí­taná. Na iOS zaria­de­niach stlač a posuň obsah vľavo.

3

4. Zabez­peč svoje What­sApp správy

Bohu­žiaľ, na Apple zaria­de­niach na zabez­pe­če­nie správ nie je žiadna metóda. Aspoň bez toho, aby si si musel hack­núť tele­fón (čím auto­ma­ticky stra­tíš záruku a všetci vieme, čo to v prí­pade potreb­nej opravy bude stáť — tvoju peňa­ženku). Na Android zaria­de­nia, naopak, exis­tuje veľký výber apli­ká­cií, ktoré ti umož­nia ochrá­niť tvoje kon­ver­zá­cie.

Na trhu je mnoho apli­ká­cií, medzi kto­rými je aj AVG Anti-Virus PROMes­sen­ger and Chat Lock. AVG Anti-Virus dokonca odfotí osobu, ktorá sa pokú­sila o prí­stup do tvojho tele­fónu a pošle ti foto­gra­fiu pro­stred­níc­tvom emailu spolu s mies­tom a časom inci­dentu.

Na Win­dows smart­fóny môžeš pou­žiť Whats Loc­ker. Ak máš Black­berry, skús Lock For Whats Mes­sen­ger.

4

5. Ako skryť čas ´Napo­sledny videné´(Last Seen)

Keď otvo­ríš chat, mal by si vidieť časovú ikonku ´Napo­sledy videné´(Last Seen) pod menom prí­jemcu správy. Táto ikonka ti uka­zuje, kedy bola táto osoba napo­sledy online. A áno, oni môžu vidieť zase teba. Ak sa ale roz­hod­neš, že sa o túto infor­má­ciu nech­ceš s nikým deliť, môžeš ísť do ´Nastavenia´(Settings) priamo vo What­sApp. Choď do ´Účet´ (Account) a hľa­daj ´Súkro­mie´ (Pri­vacy). Po tom, čo ťa k tomu apli­ká­cia vyzve, vyber mož­nosť ´Nikto´(Nobody).

Ako­náhle ale vybe­rieš túto mož­nosť, What­sApp ti zabráni v tejto fun­kcii a nebu­deš môcť vidieť ikonku ´Napo­sledy videné´ v tvo­jich kon­tak­toch. Môžeš tiež zme­niť nasta­ve­nia súkro­mia zobra­zo­va­nia tvo­jej fotky a vypnúť ´Pre­čí­tané´ (Read Rece­ipts) v rov­na­kej sek­cii. Neza­bú­daj, ak usku­toč­níš tieto zmeny, pla­tia aj pre teba a nebu­deš môcť túto ikonku vidieť ani ty.

whatsapp-e1415257117393

foto: rage.com

6. Už ťa nebaví pou­ží­vať What­sApp na smart­fóne? Skús ho na počí­tači

Spusti svoj webový pre­hlia­dač a zadaj link https://web.whatsapp.com. Otvor What­sApp vo svo­jom android tele­fóne (inštruk­cie pre ostatné tele­fóny sú k dis­po­zí­cií na webo­vej stránke What­sApp), vyber ´Nasta­ve­nia´ (Set­tings) a nájdi mož­nosť, ktorá hovorí ´What­sApp Web´. Keď si túto mož­nosť vybral, otvorí sa QR ske­ner. QR kód náj­deš na stránke What­sApp – umiestni tam foto­apa­rát, nechaj soft­vér načí­tať QR kód a tadaaa. Máš to a môžeš si užiť What­sApp aj na počí­tači.

5

7. Štve ťa, keď sa ti What­sApp obrázky zobra­zujú v tvo­jej super nasta­ve­nej galé­rií?

Jasné, chá­pem. Defi­ni­tívne nepot­re­bu­ješ, aby sa ti všetky fotky z What­sApp vyná­rali v galé­rii obráz­kov (android) alebo v Camera Roll (iOS). Tento „prob­lém“ môžeš na svo­jom Apple zaria­dení jed­no­du­cho vyrie­šiť – otvor ´Nastavenia´(Settings), choď do ´Súkro­mie a Fotky´(Privacy & Pho­tos) a zmeň Whatt­sApp do pozí­cie ´Vypnuté´(Off).
Na Android zaria­de­niach by si mal ale pou­žiť ´Správca súborov´(File Mana­ger). Tu nájdi ´SD karta´(SD Card) a choď do prie­činka What­sApp. Následne prejdi do prie­činka ´Médiá´ (Media) a vyber ´Nový´(New) v ľavom dol­nom rohu kto­ré­ho­koľ­vek súboru, ktorý už nech­ceš zdie­ľať a nastav doku­ment ozna­čený ako ´.nome­dia´ (bez apos­trofu, samoz­rejme). Po vyko­naní tejto akcie sa ti už otravné obrázky v galé­rií viac zobra­zo­vať nebudú.

8. Ako obno­viť vyma­zané správy

Po pár posled­ných upda­te­och soft­vér auto­ma­ticky uloží tvoje správy v cloude alebo na úlo­žisko každý deň v sta­no­ve­nom čase. Naj­lepší spô­sob, ako obno­viť čerstvo odstrá­nený obsah, je odstrá­niť apli­ká­ciu a znova ju nain­šta­lo­vať. Nie­kde v prie­behu tohto pro­cesu sa ťa apli­ká­cia opýta, či chceš impor­to­vať súbory zo zálohy (back-up). To by malo zahŕňať vše­tok obsah z posled­ného týždňa.

Ak chceš vrá­tiť archi­vo­vaný chat na andro­ide, potom by si mal pou­žiť pre­hlia­dač súbo­rov (file Explo­rer) a klik­núť na ´SD karta´(SD card). Ďalej choď do prie­činka ´What­sApp´ a vyber prie­či­nok ´Databázy´(Databases), aby si videl zálo­ho­vané kópie tvo­jich súbo­rov. Pre­píš názov záznamu na ‘msgstore.db.crypt’ a odtiaľ prejdi do ´Nasta­ve­nia´ (Set­tings). Choď do ´Aplikácie´(Apps) a vyber ´What­sApp´, potom vyber ´Vyma­zať dáta´(Clear data) a spusti apli­ká­ciu. Nako­niec po spus­tení obnov dáta.

whatsapp_android_restore_backup

foto: tricksg­lo­bal

Verím, že tieto triky ti aspoň tro­chu uľah­čia pou­ží­va­nie tvo­jej obľú­be­nej appky a svet bude zasa o niečo zne­si­teľ­nejší.

Zdroj a foto­gra­fie: anonhq.com

Pridať komentár (0)