Anti­kon­cep­cia pre mužov naberá reálne kon­túry

Alexandra Dulaková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Už dlhé desa­ť­o­čia je každá metóda ochrany okrem kon­dó­mov na žen­ských ple­ciach — s mno­hými plusmi aj mínusmi, ktoré k nej neod­mys­li­teľne pat­ria. Vedci sa však dlho­dobo sna­žia vymys­lieť alter­na­tívu pre mužov, ktorá by mala potrebné fun­kcie a čo naj­me­nej ved­ľaj­ších účin­kov. Naj­nov­šia ver­zia one­dlho prejde do fázy ľud­ských kli­nic­kých tes­tov. Ak uspeje, o pár rokov ju môžeme mať v spálni. 

Nech si o anti­kon­cep­cii mys­líš čokoľ­vek, jedna vec je istá: tento svet ju súrne potre­buje a záro­veň potre­buje, aby bola čo najú­čin­nej­šia. Už pri aktu­ál­nom pre­ľud­ne­nom stave našej pla­néty sa k tomu každý rok zazna­me­náva až 85 mili­ó­nov nech­ce­ných teho­tens­tiev, ktoré pre mno­hých pred­sta­vujú eko­no­mickú, pro­fe­si­onálnu, alebo aj exis­tenčnú krízu, z kto­rej zúčast­není nena­chá­dzajú žiadne prí­jemné výcho­disko.

Aj keď je dru­hov anti­kon­cep­cie na trhu dosť, pokiaľ nejde o kon­dómy alebo vazek­tó­miu (ktorá zaručí doži­votnú neplod­nosť mužov), zod­po­ved­nosť padá tak­mer výlučne na ženy. Ony sa musia roz­hod­núť, či pod­stú­pia riziká a ved­ľaj­šie účinky hor­mo­nál­nej anti­kon­cep­cie, vnút­ro­ma­ter­ni­co­vého telieska, alebo si so svo­jím repro­dukč­ným sys­té­mom zahrajú ruskú ruletu for­mou pre­ru­šo­va­ného styku. A aj keď sa done­dávna anti­kon­cep­cia pre mužov zdala byť úplne v nedo­hľadne, možno to s ňou nie je také zúfalé. 

free-coverage-of-birth-control-will-now-be-guaranteed-for-all-women

foto: busi­ness insi­der

Zatiaľ jedna z naj­sľub­nej­ších metód je Vasal­gel ame­ric­kej pro­duk­cie, ktorý vyzerá a fun­guje presne tak, ako napo­vedá meno. (Gél apli­ko­vaný do vas defe­rens, čiže seme­no­vodu.) Vasel­gel je špon­gi­ovitý, hyd­ro­gé­lový mate­riál, ktorý sa vsúva do seme­no­vodu spá­ja­jú­ceho semen­níky s pros­ta­to­vou žla­zou, kde sa tento kaná­lik napája na močovú tru­bicu. Cez ňu eja­ku­lát — ako už snáď všetci vieme — vychá­dza z tela von.

Gél je teda dosť hustý na to, aby nepre­pus­til žiadne sper­mie, no zato cezeň prejdú všetky “bez­pečné” teku­tiny, v prvom rade moč. Bežné muž­ské telesné fun­kcie teda vraj nijako neovp­lyvní — aku­rát v sebe zachytí sper­mie, ktoré tak nebudú môcť pre­viesť svoju obá­vanú oplo­dňo­va­ciu fun­kciu. Jeho účinná doba by mala byť až jeden celý rok, čo je veľmi prí­jemná infor­má­cia, najmä keď vez­meme do úvahy, že po apli­ko­vaní nemusí muž po celú túto dobu nič viac robiť. Po tom, čo doba funkč­nosti vyprší, sa všetko vráti späť do nor­málu a prí­pad­nému oplod­ne­niu nemusí nič stáť v ceste.

Takto nejako by to vraj mohlo vyze­rať:

1426603301392212

foto: mot­her­bo­ard

Dopo­siaľ Vasal­gel tes­to­vali naprí­klad na sam­če­koch zaja­cov, ktorí počas doby jed­ného roka ani pri inten­zív­nom pohlav­nom styku samičky neop­lod­nili. Po skon­čení jed­ného roka sa zase oplod­ne­nie opäť úspešne usku­toč­nilo. Látka na nich neza­ne­chala nijaké bada­teľné zdra­votné následky a tak sa po uply­nu­tej dobe mohli veselo páriť ako — no, ako zajace.

O pár mesia­cov chcú Vasa­gel, ktorý zastre­šuje nezis­ková orga­ni­zá­cia Par­se­mus Foun­da­tion, začať tes­to­vať na ľud­ských sub­jek­toch. Ak by pro­dukt kli­nic­kými tes­tami úspešne pre­šiel, mohol by sa medzi verej­nosť dostať okolo roku 2018. Jed­nou z najod­rá­dza­jú­cej­ších strá­nok Vasel­gelu je iste apki­ká­cia — tá sa pre­vá­dza pomo­cou injek­cie, no určite až po podaní lokál­neho ane­ste­tika.

51752929

foto: bustle

Tvor­co­via tejto pre­lo­mo­vej metódy sa vyjad­rili, že ich hlav­ným cie­ľom je poskyt­núť ľuďom lacnú a bez­pečnú metódu ochrany, ktorá by ich doká­zala ochrá­niť pred nech­ce­ným ote­hot­ne­ním. Preto sa roz­hodli obísť far­ma­ce­utické spo­loč­nosti — aby bola dostup­nosť pro­duktu čo naj­vyš­šia. Nech­ce­nými teho­ten­stvami sú totiž pos­ti­hnuté práve sociálne slab­šie a chu­dob­nej­šie vrstvy spo­loč­nosti. Nechý­bajú im len peniaze, ale aj ochota do anti­kon­cep­cie inves­to­vať, pre­tože často nebý­vajú dosta­točne infor­mo­vané o všet­kých mecha­niz­moch pohlav­ného styku a násled­ného oplod­ne­nia.

Okrem ľah­kého prí­stupu k ochrane teda potre­bujú aj kom­plexnú a nezau­jatú sexu­álnu obrodu, ktorá nebude ovplyv­nená naprí­klad nábo­žen­skou dog­mou pohá­ňa­jú­cou ľudí k nezod­po­ved­nému roz­mno­žo­va­niu. To by nemalo nastá­vať, pokiaľ nie sú v pozí­cií, v kto­rej by si ho vedeli dovo­liť (nie­len finančne). Pocho­pi­teľne, metóda nebude účinná v ochrane proti sexu­álne pre­nos­ným infek­ciám a cho­ro­bám, takže je ide­álna skôr pre ľudí v dlho­do­bej­šom vzťahu, alebo aspoň pre tých, ktorí o sebe vedia, že nič neprí­jemné nemajú.

Four pregnant women sitting in lotus position, side view, low section

foto: self

Vrámci seba­vzde­lá­va­nia o tejto metóde som pod­nikla aj malý pries­kum v mojom okolí a spý­tala sa šies­tich muž­ských jedin­cov vo veku od 20 – 29 rokov, či by boli niečo podobné ochotní pod­stú­piť. Názory vyze­rali nasle­dovne:

  • Áno, ide­álne by však bolo metódy strie­dať. Čiže, dajme tomu rok by som pou­ží­val anti­kon­cep­ciu ja a nejakú dobu zase par­tnerka. Nie je fér, že musia všetky riziká momen­tálne pod­stu­po­vať len ony.
  • Jasné, rov­nosť treba! Ak by naprí­klad par­tnerka nech­cela brať anti­kon­cep­ciu, dal by som sa na to naho­vo­riť ja. Žiadne teliesko by som síce do seba nedá­val, no gél, alebo niečo na hor­mo­nál­nej báze, by som bral dovtedy, dokým by som na sebe neza­čal badať neprí­jemné ved­ľaj­šie účinky.
  • Neznie to ako zlý nápad, mini­málne by som to zvá­žil. Kaž­do­pádne to znie lep­šie ako anti­kon­cepčná tab­letka pre ženy.
  • Jasné. Vše­obecne by som do ochrany pre mužov išiel všet­kými desia­timi, ale muselo by to byť v štá­diu, kedy by bola spo­ľah­livá a vedeli by sme o jej prí­pad­ných rizi­kách. S prí­pad­nou hor­mo­nál­nou metó­dou by som bol opatrný, keďže od tes­tos­te­rónu závisí aj dosť veľa vecí v našom muž­skom mozgu. Neradno s ním teda veľmi mani­pu­lo­vať.
  • Asi by som sa aj naďa­lej skôr spo­lie­hal na kon­dómy.
  • Určite, ale metóda by za sebou musela mať úspešné tes­to­va­nie a ja by som si ju musel poriadne naštu­do­vať. Úprimne mi jej exis­ten­cia bez význam­ných ved­ľaj­ších účin­kov nepríde veľmi prav­de­po­dobná, ale nechám sa prek­va­piť. 

Takže zatiaľ čo do kli­nic­kých tes­tov by sa asi veľmi nehr­nuli, samot­nému nápadu by sa veľká časť z nich vôbec neb­rá­nila.

A čo by si na niečo podobné pove­dal ty?

Screen Shot 2016-04-06 at 22.41.40

foto: news week

zdroj: Science Alert, cover foto: huf­fing­ton post

Pridať komentár (0)