Anti­kon­cep­cia pre mužov nabe­rá reál­ne kon­tú­ry

Alexandra Dulaková / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Už dlhé desa­ť­o­čia je kaž­dá metó­da ochra­ny okrem kon­dó­mov na žen­ských ple­ciach — s mno­hý­mi plus­mi aj mínus­mi, kto­ré k nej neod­mys­li­teľ­ne pat­ria. Ved­ci sa však dlho­do­bo sna­žia vymys­lieť alter­na­tí­vu pre mužov, kto­rá by mala potreb­né fun­kcie a čo naj­me­nej ved­ľaj­ších účin­kov. Naj­nov­šia ver­zia one­dl­ho prej­de do fázy ľud­ských kli­nic­kých tes­tov. Ak uspe­je, o pár rokov ju môže­me mať v spál­ni.

Nech si o anti­kon­cep­cii mys­líš čokoľ­vek, jed­na vec je istá: ten­to svet ju súr­ne potre­bu­je a záro­veň potre­bu­je, aby bola čo najú­čin­nej­šia. Už pri aktu­ál­nom pre­ľud­ne­nom sta­ve našej pla­né­ty sa k tomu kaž­dý rok zazna­me­ná­va až 85 mili­ó­nov nech­ce­ných teho­tens­tiev, kto­ré pre mno­hých pred­sta­vu­jú eko­no­mic­kú, pro­fe­si­onál­nu, ale­bo aj exis­tenč­nú krí­zu, z kto­rej zúčast­ne­ní nena­chá­dza­jú žiad­ne prí­jem­né výcho­dis­ko.

Aj keď je dru­hov anti­kon­cep­cie na trhu dosť, pokiaľ nej­de o kon­dó­my ale­bo vazek­tó­miu (kto­rá zaru­čí doži­vot­nú neplod­nosť mužov), zod­po­ved­nosť padá tak­mer výluč­ne na ženy. Ony sa musia roz­hod­núť, či pod­stú­pia rizi­ká a ved­ľaj­šie účin­ky hor­mo­nál­nej anti­kon­cep­cie, vnút­ro­ma­ter­ni­co­vé­ho telies­ka, ale­bo si so svo­jím repro­dukč­ným sys­té­mom zahra­jú rus­kú rule­tu for­mou pre­ru­šo­va­né­ho sty­ku. A aj keď sa done­dáv­na anti­kon­cep­cia pre mužov zda­la byť úpl­ne v nedo­hľad­ne, mož­no to s ňou nie je také zúfa­lé. 

free-coverage-of-birth-control-will-now-be-guaranteed-for-all-women

foto: busi­ness insi­der

Zatiaľ jed­na z naj­sľub­nej­ších metód je Vasal­gel ame­ric­kej pro­duk­cie, kto­rý vyze­rá a fun­gu­je pres­ne tak, ako napo­ve­dá meno. (Gél apli­ko­va­ný do vas defe­rens, čiže seme­no­vo­du.) Vasel­gel je špon­gi­ovi­tý, hyd­ro­gé­lo­vý mate­riál, kto­rý sa vsú­va do seme­no­vo­du spá­ja­jú­ce­ho semen­ní­ky s pros­ta­to­vou žla­zou, kde sa ten­to kaná­lik napá­ja na močo­vú tru­bi­cu. Cez ňu eja­ku­lát — ako už snáď všet­ci vie­me — vychá­dza z tela von.

Gél je teda dosť hus­tý na to, aby nepre­pus­til žiad­ne sper­mie, no zato cezeň prej­dú všet­ky “bez­peč­né” teku­ti­ny, v prvom rade moč. Bež­né muž­ské teles­né fun­kcie teda vraj nija­ko neovp­lyv­ní — aku­rát v sebe zachy­tí sper­mie, kto­ré tak nebu­dú môcť pre­viesť svo­ju obá­va­nú oplo­dňo­va­ciu fun­kciu. Jeho účin­ná doba by mala byť až jeden celý rok, čo je veľ­mi prí­jem­ná infor­má­cia, naj­mä keď vez­me­me do úva­hy, že po apli­ko­va­ní nemu­sí muž po celú túto dobu nič viac robiť. Po tom, čo doba funkč­nos­ti vypr­ší, sa všet­ko vrá­ti späť do nor­má­lu a prí­pad­né­mu oplod­ne­niu nemu­sí nič stáť v ces­te.

Tak­to neja­ko by to vraj moh­lo vyze­rať:

1426603301392212

foto: mot­her­bo­ard

Dopo­siaľ Vasal­gel tes­to­va­li naprí­klad na sam­če­koch zaja­cov, kto­rí počas doby jed­né­ho roka ani pri inten­zív­nom pohlav­nom sty­ku samič­ky neop­lod­ni­li. Po skon­če­ní jed­né­ho roka sa zase oplod­ne­nie opäť úspeš­ne usku­toč­ni­lo. Lát­ka na nich neza­ne­cha­la nija­ké bada­teľ­né zdra­vot­né násled­ky a tak sa po uply­nu­tej dobe moh­li vese­lo páriť ako — no, ako zaja­ce.

O pár mesia­cov chcú Vasa­gel, kto­rý zastre­šu­je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia Par­se­mus Foun­da­ti­on, začať tes­to­vať na ľud­ských sub­jek­toch. Ak by pro­dukt kli­nic­ký­mi tes­ta­mi úspeš­ne pre­šiel, mohol by sa medzi verej­nosť dostať oko­lo roku 2018. Jed­nou z najod­rá­dza­jú­cej­ších strá­nok Vasel­ge­lu je iste apki­ká­cia — tá sa pre­vá­dza pomo­cou injek­cie, no urči­te až po poda­ní lokál­ne­ho ane­ste­ti­ka.

51752929

foto: bust­le

Tvor­co­via tej­to pre­lo­mo­vej metó­dy sa vyjad­ri­li, že ich hlav­ným cie­ľom je poskyt­núť ľuďom lac­nú a bez­peč­nú metó­du ochra­ny, kto­rá by ich doká­za­la ochrá­niť pred nech­ce­ným ote­hot­ne­ním. Pre­to sa roz­hod­li obísť far­ma­ce­utic­ké spo­loč­nos­ti — aby bola dostup­nosť pro­duk­tu čo naj­vyš­šia. Nech­ce­ný­mi teho­ten­stva­mi sú totiž pos­ti­hnu­té prá­ve sociál­ne slab­šie a chu­dob­nej­šie vrstvy spo­loč­nos­ti. Nechý­ba­jú im len penia­ze, ale aj ocho­ta do anti­kon­cep­cie inves­to­vať, pre­to­že čas­to nebý­va­jú dosta­toč­ne infor­mo­va­né o všet­kých mecha­niz­moch pohlav­né­ho sty­ku a násled­né­ho oplod­ne­nia.

Okrem ľah­ké­ho prí­stu­pu k ochra­ne teda potre­bu­jú aj kom­plex­nú a nezau­ja­tú sexu­ál­nu obro­du, kto­rá nebu­de ovplyv­ne­ná naprí­klad nábo­žen­skou dog­mou pohá­ňa­jú­cou ľudí k nezod­po­ved­né­mu roz­mno­žo­va­niu. To by nema­lo nastá­vať, pokiaľ nie sú v pozí­cií, v kto­rej by si ho vede­li dovo­liť (nie­len finanč­ne). Pocho­pi­teľ­ne, metó­da nebu­de účin­ná v ochra­ne pro­ti sexu­ál­ne pre­nos­ným infek­ciám a cho­ro­bám, tak­že je ide­ál­na skôr pre ľudí v dlho­do­bej­šom vzťa­hu, ale­bo aspoň pre tých, kto­rí o sebe vedia, že nič neprí­jem­né nema­jú.

Four pregnant women sitting in lotus position, side view, low section

foto: self

Vrám­ci seba­vzde­lá­va­nia o tej­to metó­de som pod­nik­la aj malý pries­kum v mojom oko­lí a spý­ta­la sa šies­tich muž­ských jedin­cov vo veku od 20 – 29 rokov, či by boli nie­čo podob­né ochot­ní pod­stú­piť. Názo­ry vyze­ra­li nasle­dov­ne:

  • Áno, ide­ál­ne by však bolo metó­dy strie­dať. Čiže, daj­me tomu rok by som pou­ží­val anti­kon­cep­ciu ja a neja­kú dobu zase par­tner­ka. Nie je fér, že musia všet­ky rizi­ká momen­tál­ne pod­stu­po­vať len ony.
  • Jas­né, rov­nosť tre­ba! Ak by naprí­klad par­tner­ka nech­ce­la brať anti­kon­cep­ciu, dal by som sa na to naho­vo­riť ja. Žiad­ne telies­ko by som síce do seba nedá­val, no gél, ale­bo nie­čo na hor­mo­nál­nej báze, by som bral dovte­dy, dokým by som na sebe neza­čal badať neprí­jem­né ved­ľaj­šie účin­ky.
  • Neznie to ako zlý nápad, mini­mál­ne by som to zvá­žil. Kaž­do­pád­ne to znie lep­šie ako anti­kon­cepč­ná tab­let­ka pre ženy.
  • Jas­né. Vše­obec­ne by som do ochra­ny pre mužov išiel všet­ký­mi desia­ti­mi, ale muse­lo by to byť v štá­diu, kedy by bola spo­ľah­li­vá a vede­li by sme o jej prí­pad­ných rizi­kách. S prí­pad­nou hor­mo­nál­nou metó­dou by som bol opatr­ný, keď­že od tes­tos­te­ró­nu závi­sí aj dosť veľa vecí v našom muž­skom moz­gu. Nerad­no s ním teda veľ­mi mani­pu­lo­vať.
  • Asi by som sa aj naďa­lej skôr spo­lie­hal na kon­dó­my.
  • Urči­te, ale metó­da by za sebou muse­la mať úspeš­né tes­to­va­nie a ja by som si ju musel poriad­ne naštu­do­vať. Úprim­ne mi jej exis­ten­cia bez význam­ných ved­ľaj­ších účin­kov neprí­de veľ­mi prav­de­po­dob­ná, ale nechám sa prek­va­piť. 

Tak­že zatiaľ čo do kli­nic­kých tes­tov by sa asi veľ­mi nehr­nu­li, samot­né­mu nápa­du by sa veľ­ká časť z nich vôbec neb­rá­ni­la.

A čo by si na nie­čo podob­né pove­dal ty?

Screen Shot 2016-04-06 at 22.41.40

foto: news week

zdroj: Scien­ce Alert, cover foto: huf­fing­ton post

Pridať komentár (0)