Apple neohú­ril no opäť pote­šil!

Martin Kráľ / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Pred malou chví­ľou skon­čil už tra­dičný WWDC (key­note), ktorý sa ako vždy odo­hrá­val v San Fran­ciscu. Apple nepred­sta­vil žiadnu revo­lú­ciu, no jeho kon­ti­nu­álne vylep­še­nia stoja sku­točne za to!

Ako prvá sa dostala na rad plat­forma Mac, ktorá sa doč­kala novej ver­zie sys­tému s náz­vom El Capi­tan. Apple vylep­šil vyhľa­dá­va­cie fun­kcie v sys­téme aj apli­ká­ciách. Po novom je možné písať sofis­ti­ko­va­nej­šie otázky. V Spot­light tak nájde naprí­klad tex­tové súbory, ktoré ste napí­sali minulý rok v júny. El Capi­tan je vraj tiež rých­lejší. Apli­ká­cie sa majú spúš­ťať až o 40% rých­lej­šie ako v Yose­mite.

Craig hovo­ril hlavne o iOS. Apple má nesku­toč­ných 83% aktív­nych uží­va­te­ľov s iOS 8. Android 5 pou­žíva len 5% uží­va­te­ľov. V prvom rade sa Apple zame­ral na Siri. Siri týž­denne odpo­vedá na miliardu žia­dostí a dota­zov, aj preto sa doč­kal vylep­še­ného pro­stre­dia. So Siri súvi­sia vylep­še­nia v podobne Pro­ac­tive, ktorý sa naučí, ako váš tele­fón pou­ží­vate a bude vám odpo­rú­čať vhodné apli­ká­cie vo vhod­nom čase, Siri vás naprí­klad upo­zorní na nie­ktoré apli­ká­cie hneď, keď uro­bíte určitú čin­nosť. Ak naprí­klad pri­po­jíte slú­chadlá, tak sa vám rovno zobrazí mož­nosť pre­hra­tia hudby.

Vyhľa­dá­va­nie Spot­light sa pre­su­nulo späť na miesto, kde sa nachá­dzalo do ver­zie iOS 6, teda na obra­zovku, naľavo od apli­ká­cií. A práve Spot­light tiež teraz ponúka vaše obľú­bené kon­takty, miesta v okolí a ďal­šie uži­točné infor­má­cie.

Ďal­ším vylep­še­ním pre­šla apli­ká­cia Pass­book, ktorá sa teraz volá Wal­let. S Wal­let Môžete od pre­daj­cov zís­ka­vať odmeny za kúpu a tie sa ulo­žia v tele­fóne. V pod­state pôjde o ver­nostné karty.

Apli­ká­cia pozná­mok sa doč­kala nových fun­kci­ona­lít. Môžete v nej po novom kres­liť, zvláda nie­koľko dru­hov nad­pi­sov a veľ­kosti písiem a tiež v nej je možné vytvá­rať zoznamy.

Veľ­kou témou sa stali tiež mapy. Apple vám v nich zobrazí hro­madnú dopravu v urči­tých mes­tách a všetky doda­točné infor­má­cie. Dokáže vám aj naplá­no­vať cestu met­rom. Nako­niec vám Apple mapy ukážu či v obcho­doch môžete pla­tiť pomo­cou Apple Pay. 

Novou app­kou sa stala apli­ká­cia News. V nej náj­dete ten naj­zau­jí­ma­vejší a naj­dô­le­ži­tejší obsah z celého sveta. Appka bude ponú­kať naj­rôz­nej­šie články a témy, ktoré naj­čas­tej­šie budete čítať.

Hovo­rilo sa tiež o deve­lo­pe­roch. Apple pred­sta­vil nové vývo­jár­ske kity. Dokonca aj výrob­co­via áut si už budú môcť nahrať do CarP­lay vlastné apli­ká­cie. Táto služba tým pádom zažije veľké roz­ší­re­nie. Napo­sledy keď Apple hovo­ril o Swifte, tak sa z neho stal Open Source!

Pre pre­chod na iOS 9 budete potre­bo­vať len 1,8 GB voľ­ného miesta, čo je v porov­naní s aktu­ál­nou nároč­nos­ťou (4,6 GB) nepo­rov­na­teľný pokrok, za ktorý si Apple zaslúži hlbokú poklonu. Ener­ge­tická nároč­nosť iOS 9 je opäť niž­šia, vďaka čomu váš iPhone vydrží o pri­bližne jednu hodinu dlh­šie. Pri akti­vá­cii úspor­ného režimu sa táto hod­nota dokonca zvýši na rovné tri hodiny.

Pridať komentár (0)