App­le neohú­ril no opäť pote­šil!

Martin Kráľ / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Pred malou chví­ľou skon­čil už tra­dič­ný WWDC (key­no­te), kto­rý sa ako vždy odo­hrá­val v San Fran­cis­cu. App­le nepred­sta­vil žiad­nu revo­lú­ciu, no jeho kon­ti­nu­ál­ne vylep­še­nia sto­ja sku­toč­ne za to!

Ako prvá sa dosta­la na rad plat­for­ma Mac, kto­rá sa doč­ka­la novej ver­zie sys­té­mu s náz­vom El Capi­tan. App­le vylep­šil vyhľa­dá­va­cie fun­kcie v sys­té­me aj apli­ká­ciách. Po novom je mož­né písať sofis­ti­ko­va­nej­šie otáz­ky. V Spot­light tak náj­de naprí­klad tex­to­vé súbo­ry, kto­ré ste napí­sa­li minu­lý rok v júny. El Capi­tan je vraj tiež rých­lej­ší. Apli­ká­cie sa majú spúš­ťať až o 40% rých­lej­šie ako v Yose­mi­te.

Craig hovo­ril hlav­ne o iOS. App­le má nesku­toč­ných 83% aktív­nych uží­va­te­ľov s iOS 8. Andro­id 5 pou­ží­va len 5% uží­va­te­ľov. V prvom rade sa App­le zame­ral na Siri. Siri týž­den­ne odpo­ve­dá na miliar­du žia­dos­tí a dota­zov, aj pre­to sa doč­kal vylep­še­né­ho pro­stre­dia. So Siri súvi­sia vylep­še­nia v podob­ne Pro­ac­ti­ve, kto­rý sa naučí, ako váš tele­fón pou­ží­va­te a bude vám odpo­rú­čať vhod­né apli­ká­cie vo vhod­nom čase, Siri vás naprí­klad upo­zor­ní na nie­kto­ré apli­ká­cie hneď, keď uro­bí­te urči­tú čin­nosť. Ak naprí­klad pri­po­jí­te slú­chad­lá, tak sa vám rov­no zobra­zí mož­nosť pre­hra­tia hud­by.

Vyhľa­dá­va­nie Spot­light sa pre­su­nu­lo späť na mies­to, kde sa nachá­dza­lo do ver­zie iOS 6, teda na obra­zov­ku, naľa­vo od apli­ká­cií. A prá­ve Spot­light tiež teraz ponú­ka vaše obľú­be­né kon­tak­ty, mies­ta v oko­lí a ďal­šie uži­toč­né infor­má­cie.

Ďal­ším vylep­še­ním pre­šla apli­ká­cia Pass­bo­ok, kto­rá sa teraz volá Wal­let. S Wal­let Môže­te od pre­daj­cov zís­ka­vať odme­ny za kúpu a tie sa ulo­žia v tele­fó­ne. V pod­sta­te pôj­de o ver­nost­né kar­ty.

Apli­ká­cia pozná­mok sa doč­ka­la nových fun­kci­ona­lít. Môže­te v nej po novom kres­liť, zvlá­da nie­koľ­ko dru­hov nad­pi­sov a veľ­kos­ti písiem a tiež v nej je mož­né vytvá­rať zozna­my.

Veľ­kou témou sa sta­li tiež mapy. App­le vám v nich zobra­zí hro­mad­nú dopra­vu v urči­tých mes­tách a všet­ky doda­toč­né infor­má­cie. Doká­že vám aj naplá­no­vať ces­tu met­rom. Nako­niec vám App­le mapy uká­žu či v obcho­doch môže­te pla­tiť pomo­cou App­le Pay. 

Novou app­kou sa sta­la apli­ká­cia News. V nej náj­de­te ten naj­zau­jí­ma­vej­ší a naj­dô­le­ži­tej­ší obsah z celé­ho sve­ta. App­ka bude ponú­kať naj­rôz­nej­šie člán­ky a témy, kto­ré naj­čas­tej­šie bude­te čítať.

Hovo­ri­lo sa tiež o deve­lo­pe­roch. App­le pred­sta­vil nové vývo­jár­ske kity. Dokon­ca aj výrob­co­via áut si už budú môcť nahrať do CarP­lay vlast­né apli­ká­cie. Táto služ­ba tým pádom zaži­je veľ­ké roz­ší­re­nie. Napo­sle­dy keď App­le hovo­ril o Swif­te, tak sa z neho stal Open Sour­ce!

Pre pre­chod na iOS 9 bude­te potre­bo­vať len 1,8 GB voľ­né­ho mies­ta, čo je v porov­na­ní s aktu­ál­nou nároč­nos­ťou (4,6 GB) nepo­rov­na­teľ­ný pokrok, za kto­rý si App­le zaslú­ži hlbo­kú poklo­nu. Ener­ge­tic­ká nároč­nosť iOS 9 je opäť niž­šia, vďa­ka čomu váš iPho­ne vydr­ží o pri­bliž­ne jed­nu hodi­nu dlh­šie. Pri akti­vá­cii úspor­né­ho reži­mu sa táto hod­no­ta dokon­ca zvý­ši na rov­né tri hodi­ny.

Pridať komentár (0)