CEO Gol­dee Tomáš Baran pre­ho­vo­ril

Luky Gašparík Sr. / 19. december 2014 / Tools a produktivita

Tomáš Baran sa konečne ofi­ciálne vyjad­ril k celej kauze, ktorá sa vytvo­rila okolo jeho star­tupu Gol­dee. Baran vo svo­jom vyjad­rení všetky dote­raz zve­rej­nené infor­má­cie neguje. “6 Mýtov o Gol­dee” — ako toto vyjad­re­nie sám nazval, má celú situ­áciu vysvet­liť a uviesť na správnu mieru. 

1. Gol­dee vyzbie­ralo pol mili­óna 

Podľa Bara­no­vých slov nevyz­bie­ralo Gol­dee pol mili­óna USD na cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani, ale iba nece­lých 200k USD. “Nikdy sme to ani netvr­dili. Našim cie­ľom bolo vyzbie­rať 100 tisíc dolá­rov, a to sa nám za mesiac poda­rilo”. Por­tál startitup.sk pri­nie­sol totiž infor­má­ciu, že Gol­dee malo mať k dis­po­zi­cii až pol mili­óna USD na svoje fun­go­va­nie (kampaň+investori) a nie že vyzbie­rali pol mili­óna na kam­pani. Táto infor­má­cia bola mylne pre­bratá nie­kto­rými por­tálmi.

2. Zakla­da­teľ Tomáš Baran mal 2000+ plat

Prvý rok fun­go­va­nia pro­jektu som neb­ral žia­den plat, pra­co­vali sme s kole­gami v byte mojich rodi­čov, samoz­rejme bez nároku rodi­čov na nejaký hono­rár. Potom som mal počas celej doby až do konca naj­nižší plat z celého tímu, ak nerá­tam bri­gád­ni­kov. Gol­dee som obe­to­val všetko, čo som mal — rodinný a osobný život, zdra­vie, finan­cie…”

3. Zakla­da­teľ Gol­dee spre­ne­ve­ril peniaze z cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane, kúpil si z toho byt, man­želke auto a takisto zaria­dil honosnú svadbu

V tomto bode sa CEO Gol­dee bráni tvr­de­niam, že by peniaze spre­ne­ve­ril a dodáva: “Prečo by člo­vek, ktorý založí firmu, ktorá má poten­ciál a mediálny úspech na celom svete, spre­ne­ve­ril peniaze vlast­nej firmy? Nebolo by finančne výhod­nej­šie zhod­no­tiť takúto firmu pre­da­jom neja­kej veľ­kej spo­loč­nosti?”

Peniaze z kam­pane údajne nemali sta­čiť ani na prie­merné platy 10 zamest­nan­cov, kto­rých v tom čase mal. Ale keďže vieme, že mali k dis­po­zi­cii väč­šie finančné sumy, nie je jasné či by tento argu­ment pre­šiel. Hlavne s pri­hliad­nu­tím na to, že u veľa zamest­nan­cov má nedo­platky na mzdách — neho­vo­riac u spo­loč­ností, ktoré pre Brana pra­co­vali, kde sa nes­pla­tené fak­túry pohy­bujú v desiat­kach tisí­cov. K tomu sa Baran dodnes nevy­jad­ril.

Údajne mu so všet­kým pomohla rodina, bez kto­rej by na Gol­dee nemo­hol pra­co­vať.

4. Zakla­da­teľ Gol­dee zho­dil ser­ver sám

Prečo by nie­kto ško­dil vlast­nej firme, kto­rej obe­to­val všetko, a na kto­rej som sta­val svoju budúc­nosť? Prečo by pla­til odbor­ní­kov na ser­ver, ktorí sa ho po útoku sna­žili zachrá­niť?

Všetky fak­túry za ser­ver sú zapla­tené a posky­to­va­teľ ser­vera nikdy služby nepo­za­sta­vil. Ser­ver nefun­guje z dôvodu jeho úmy­sel­ného poško­de­nia býva­lým deve­lo­pe­rom, o čom mám dôkazy. Preto mu odka­zu­jem, aby pre­stal verejne šíriť výmysly”, toľko k tomu Tomáš Baran.

5. Zakla­da­teľ nútil pra­co­vať 250+ hodín mesačne, kla­mal ich, robil nátlaky…

Každý kto ma sen a víziu svojho pro­jektu pra­cuje tvrdo. Neur­čo­val som nikomu, koľko má robiť mesačne”. Podľa vyjad­re­nia Barana pano­vala v Gol­dee jedi­nečná pra­covná atmo­sféra, kde si každý mohol určiť kedy a koľko bude pra­co­vať, dôle­žité boli iba výsledky. To sa však prieči s vyjad­re­niami samot­ných zamest­nan­cov, ktorí túto atmo­sféru vní­mali oči­vidne tro­cha inak. “Vo firme vládla dobrá atmo­sféra. Tím rád trá­vil voľné chvíle spo­ločne, či už v kan­ce­lá­rii alebo mimo nej. Vzťahy začali nabe­rať iný smer v momente, kedy som musel pri­jať nepo­pu­lárne opat­re­nia kvôli nedos­tatku finan­cií. Takisto treba pove­dať, že nie všetci odišli v zlom.”

6. Gol­dee nemalo ani jeden fun­gu­júci pro­to­typ

Baran ďalej opi­suje, že cie­ľom Gol­dee bolo v roku 2012 vytvo­riť stmie­vač ovlá­daný mobi­lom (smart dim­mer) čo sa mu poda­rilo. Následné prob­lémy dáva za vinu faktu, že v októbri 2012 prišli na trh farebné smart žia­rovky, kvôli tomu museli v Gol­dee začať odznovachceli vytvo­riť smart Con­trol­ler, ktorý by takéto žia­rovky integ­ro­val. Už bol rok 2013 keď sa im poda­rilo vytvo­riť funkčný pro­to­typ, ktorý Baran pre­zen­to­val aj par­tne­rom v USA, no ohnedlo si uve­do­mil že plat­forma, na kto­rej pro­to­typ vytvo­rili nebude sta­čiť pre masovú výrobu pro­duktu. Tu sa to teda zase zaseklo a ďalší čas zabralo roz­bie­ha­nie novej plat­formy. Kon­com roka 2013 mali na trhu spus­tenú apli­ká­ciu.

Baran nevidí zly­ha­nie Gol­dee ako hanbu Slo­ven­ska a tvrdí, že ho morálne pod­po­rili ľudia zo zahra­ni­čia aj keď tí do pro­jektu vlo­žili svoje finan­cie ako prví zákaz­níci.

To, že sa médiá roz­hodli infor­mo­vať verej­nosť o tom, čo sa v Gol­dee stalo, vidí Baran ako bul­várne špe­ku­lá­cie. Fakt, že sa verej­nosť po mesia­coch zatĺka­nia konečne dozve­dela kde je pravda, opi­suje ako nese­ri­ózne kona­nie… Na záver pri­znáva interné roz­pory vo firme, na ktoré zva­ľuje samotný zánik Gol­die.

Stále nezod­po­ve­dané zostá­vajú otázky, prečo neoh­lá­sil krach firmy svo­jím cro­wd­fun­din­go­vým zákaz­ní­kom skôr, neod­po­ve­dal na ich dotazy a maily a hlavne ako sa mohlo stať, že mu v Gol­dee po jeho hos­po­dá­rení zostali neza­pla­tené fak­túry a nedo­platky na mzdách?! Skon­čiť, lebo nie­komu došli finan­cie, je jedna vec. CEO spo­loč­nosti musel však vedieť už dávno dopredu, že nebude schopný spl­niť svoje záväzky voči svo­jim zamest­nan­com, zákaz­ní­kom a par­tne­rom. 

Zau­jí­mavé by malo byť sta­no­visko inves­to­rov Gol­dee, ktoré by malo tiež čoskoro uzrieť svetlo sveta. Sme zve­daví.

Zdroj: getgoldee.com

Pridať komentár (0)