Do mobi­lu sa zmes­tia už aj kľú­če

Stanka Brezániová / 10. júna 2014 / Tech a inovácie

Čo hľa­dá­te čas­tej­šie? Mobil ale­bo kľú­če? S tou­to ino­vá­ci­ou už z tých­to dvoch mož­nos­tí zosta­ne len jed­na. Apli­ká­cia totiž zlú­či­la dve z troch naj­cen­nej­ších vecí (bez kto­rých sa nepoh­ne z domu tak­mer nik) do jed­nej.

Už v minu­los­ti bol na star­ti­tup spo­me­nu­tý Chui — inte­li­gent­ný vrát­nik. Ten pra­cu­je so sen­zo­rom, kto­rý nasní­ma tvár člo­ve­ka pred dve­ra­mi a na zákla­de nasta­ve­nia sa roz­hod­ne, či pre dané­ho nezná­me­ho majú byť dve­re otvo­re­né ale­bo zatvo­re­né, prí­pad­ne či mu má odo­vzdať neja­kú sprá­vu. V kom­bi­ná­cií s Key.vi máte dve­re ako zo sci-fi fil­mu. 

Key.vi je kľúč v tele­fó­ne fun­gu­jú­ci na zákla­de NFC -Near Field Com­mu­ni­ca­ti­on. Slo­ven­ský star­tup pre­vie­dol opäť nie­čo z fyzic­ké­ho sve­ta do toho digi­tál­ne­ho. Sta­čí vyme­niť zámok na dve­rách, nain­šta­lo­vať mobil­nú apli­ká­ciu a jed­no­rá­zo­vo spá­ro­vať zaria­de­nia. Potom už len máv­ne­te tele­fó­nom pred sen­zo­rom vo vzdia­le­nos­ti pri­bliž­ne 5 až 7 cen­ti­met­rov a ste doma.

Vývo­já­ri ráta­li aj s bež­ný­mi prob­lé­ma­mi. Niko­mu by sa nech­ce­lo vybe­rať tele­fón z vrec­ka ale­bo kabel­ky, keď v rukách vlá­či­te dve taš­ky náku­pu vyš­šej váho­vej kate­gó­rie. A z vlast­nej skú­se­nos­ti viem, že loviť kľú­če v bez­od­nej kabel­ke, tiež nie je nič moc. Sta­čí teda pri­dr­žať kabel­ku ale­bo vrec­ko, v kto­rom máte tele­fón, v dosta­toč­nej blíz­kos­ti sní­ma­ča a dve­re sa otvo­ria.

Kľú­če k jed­not­li­vým dve­rám sa dajú aj zdie­ľať prak­tic­ky s kým­koľ­vek, na neob­me­dze­nú dobu ale­bo len na urči­tý čas. Či už sú to čle­no­via rodi­ny, pria­te­lia, nájom­ní­ci, náv­šte­va, svok­ra ale­bo iní ľudia, kto­rým chce uží­va­teľ umož­niť prí­stup do domu.

Apli­ká­cia ráta aj s mož­nos­ťou stra­ty ale­bo krá­de­že tele­fó­nu.

V momen­te, keď zablo­ku­je­te SIM kar­tu u ope­rá­to­ra, zablo­ku­je sa aj apli­ká­cia. V bale­ní dosta­ne­te aj dve plas­to­vé kar­tič­ky (zele­nú a čer­ve­nú). Sta­čí prejsť čeve­nou kar­tič­kou pred zám­kom a elek­tro­nic­ké kľú­če sa zma­žú, nie je potreb­ná výme­na zám­ku. Hneď ako si zaob­sta­rá­te nový mobil, pomo­cou zele­nej kar­tič­ky zno­vu napá­ru­je­te mobil so zám­kom. Je to bez­peč­nej­šie rie­še­nie ako cylin­dric­ké zám­ky. Tá je výni­moč­ne najprv opti­ma­li­zo­va­ná pre Andro­id zaria­de­nia. Auto­ri sa tak roz­hod­li kvô­li tomu, že iPho­ne 5 momen­tál­ne nepod­po­ru­je NFC tech­no­ló­giu. Pra­cu­jú už aj na roz­ší­re­ní, aby bol sys­tém kom­pa­ti­bil­ný aj pre App­le. Tí netr­pez­li­ví si môžu dokú­piť iCar­te, kto­rá ten­to nedos­ta­tok vyrie­ši.

Poten­ciál má gad­get nie­len v domác­nos­tiach, ale aj hote­loch ale­bo kan­ce­lá­riách. Key.vi je hyb­rid­né rie­še­nie, čo zna­me­ná, že zámok otvo­rí­te aj mobi­lom aj kla­sic­kým kľú­čom. Je plne funkč­ný, aj keď sa vybi­je bater­ka. Pres­ne tak ako pri plat­be s mobi­lom, za pred­po­kla­du pou­ží­va­nia špe­ciál­nej sim kar­ty. 

Ešte jed­no upo­zor­ne­nie na záver, Key.vi nefun­gu­je pri bez­peč­nost­ných dve­rách.

Zdro­je: key.vi, artbysusanlenz.blogspot.com

Pridať komentár (0)