Do mobilu sa zmes­tia už aj kľúče

Stanka Brezániová / 10. júna 2014 / Tech a inovácie

Čo hľa­dáte čas­tej­šie? Mobil alebo kľúče? S touto ino­vá­ciou už z týchto dvoch mož­ností zostane len jedna. Apli­ká­cia totiž zlú­čila dve z troch naj­cen­nej­ších vecí (bez kto­rých sa nepohne z domu tak­mer nik) do jed­nej.

Už v minu­losti bol na star­ti­tup spo­me­nutý Chui — inte­li­gentný vrát­nik. Ten pra­cuje so sen­zo­rom, ktorý nasníma tvár člo­veka pred dve­rami a na základe nasta­ve­nia sa roz­hodne, či pre daného nezná­meho majú byť dvere otvo­rené alebo zatvo­rené, prí­padne či mu má odo­vzdať nejakú správu. V kom­bi­ná­cií s Key.vi máte dvere ako zo sci-fi filmu. 

Key.vi je kľúč v tele­fóne fun­gu­júci na základe NFC –Near Field Com­mu­ni­ca­tion. Slo­ven­ský star­tup pre­vie­dol opäť niečo z fyzic­kého sveta do toho digi­tál­neho. Stačí vyme­niť zámok na dve­rách, nain­šta­lo­vať mobilnú apli­ká­ciu a jed­no­rá­zovo spá­ro­vať zaria­de­nia. Potom už len máv­nete tele­fó­nom pred sen­zo­rom vo vzdia­le­nosti pri­bližne 5 až 7 cen­ti­met­rov a ste doma.

Vývo­jári rátali aj s bež­nými prob­lé­mami. Nikomu by sa nech­celo vybe­rať tele­fón z vrecka alebo kabelky, keď v rukách vlá­čite dve tašky nákupu vyš­šej váho­vej kate­gó­rie. A z vlast­nej skú­se­nosti viem, že loviť kľúče v bez­od­nej kabelke, tiež nie je nič moc. Stačí teda pri­dr­žať kabelku alebo vrecko, v kto­rom máte tele­fón, v dosta­toč­nej blíz­kosti sní­mača a dvere sa otvo­ria.

Kľúče k jed­not­li­vým dve­rám sa dajú aj zdie­ľať prak­ticky s kým­koľ­vek, na neob­me­dzenú dobu alebo len na určitý čas. Či už sú to čle­no­via rodiny, pria­te­lia, nájom­níci, náv­števa, svokra alebo iní ľudia, kto­rým chce uží­va­teľ umož­niť prí­stup do domu.

Apli­ká­cia ráta aj s mož­nos­ťou straty alebo krá­deže tele­fónu.

V momente, keď zablo­ku­jete SIM kartu u ope­rá­tora, zablo­kuje sa aj apli­ká­cia. V balení dosta­nete aj dve plas­tové kar­tičky (zelenú a čer­venú). Stačí prejsť čeve­nou kar­tič­kou pred zám­kom a elek­tro­nické kľúče sa zmažú, nie je potrebná výmena zámku. Hneď ako si zaob­sta­ráte nový mobil, pomo­cou zele­nej kar­tičky znovu napá­ru­jete mobil so zám­kom. Je to bez­peč­nej­šie rie­še­nie ako cylin­drické zámky. Tá je výni­močne najprv opti­ma­li­zo­vaná pre Android zaria­de­nia. Autori sa tak roz­hodli kvôli tomu, že iPhone 5 momen­tálne nepod­po­ruje NFC tech­no­ló­giu. Pra­cujú už aj na roz­ší­rení, aby bol sys­tém kom­pa­ti­bilný aj pre Apple. Tí netr­pez­liví si môžu dokú­piť iCarte, ktorá tento nedos­ta­tok vyrieši.

Poten­ciál má gad­get nie­len v domác­nos­tiach, ale aj hote­loch alebo kan­ce­lá­riách. Key.vi je hyb­ridné rie­še­nie, čo zna­mená, že zámok otvo­ríte aj mobi­lom aj kla­sic­kým kľú­čom. Je plne funkčný, aj keď sa vybije baterka. Presne tak ako pri platbe s mobi­lom, za pred­po­kladu pou­ží­va­nia špe­ciál­nej sim karty. 

Ešte jedno upo­zor­ne­nie na záver, Key.vi nefun­guje pri bez­peč­nost­ných dve­rách.

Zdroje: key.vi, artbysusanlenz.blogspot.com

Pridať komentár (0)