Efek­tívny manaž­ment tvo­jich finan­cií ti pri­ne­sie nová nemecká appka

Alexandra Dulaková / 16. september 2015 / Business

Digi­tálna doba so sebou pri­náša kopu skve­lých vylep­šo­vá­kov pre naše inak všedné životy, no aj napriek tomu v nej občas potre­bu­jeme pomocnú ruku. Veľa z nás má via­cero účtov v nie­kto­rých ban­kách, v peňa­ženke plno kariet a k nim desať rôz­nych apli­ká­cií. Vďaka apli­ká­cií Gigil by tento chaos mal byť one­dlho minu­los­ťou.

Keď sa Nemci do nie­čoho obujú, je jasné, že výsle­dok bude vysoko funkčný a pre­hľadný. V tomto prí­pade ešte aj zadarmo. Nie je totiž nič neprí­jem­nej­šie, ako neve­dieť, kam tie tvrdo zaro­bené marky (ehm, eurá) idú a čo sa s nimi počas mesiaca deje. No a presne preto je na svete Gigil. Prí­jemný a veľmi ľahko ovlá­da­teľný dizajn, všetky ban­kové účty pokope, pre­hľad veľ­kých aj malých výdav­kov, príj­mov, či dokonca šet­riace prog­ramy.

Veľ­kou výho­dou je, že vďaka Gigil sa všetko nachá­dza na jed­nom mieste. Netreba mať apli­ká­ciu pre každú jednu banku, v kto­rej máš účet, pop­rí­pade ku kaž­dej banke tri rôzne apli­ká­cie, aby si mohol sch­va­ľo­vať trans­ak­cie, vidieť zosta­tok na účte a ešte pop­rí­pade aj mohol kartu zablo­ko­vať. Žiadne také, tu stačí len jedna. Okrem toho sa nemu­síš báť, že by tvoje dáta nie­kto cez apli­ká­ciu zne­užil (mini­málne nie viac ako pri iných ban­ko­vých a finanč­ných apli­ká­ciach). K jej obsahu má prí­stup len banka a ty.

Pokiaľ nie je prob­lém v nepre­hľad­nosti, ale v tvo­jej már­no­trat­nosti, aj s tým ti Gigil na roz­diel od ban­ko­vých apli­ká­cií pomôže. Roz­delí ti tvoje výdavky do rôz­nych kate­gó­rií (jedlo, oble­če­nie, býva­nie, atď.) a poradí, v kto­rých pop­rí­pade ubrať plyn. Ak sa výdavky rapídne zvý­šia, všimne si to a opäť pri­po­me­nie, ako ich zní­žiť. Ak by sa ti náho­dou čokoľ­vek nepá­čilo, môžeš sa v rámci apli­ká­cie nons­top obrá­tiť na zákaz­níc­kych porad­cov a vyliať si dušu. Odpo­veď by si mal vždy dostať do 48 hodín.

Lenže má to aj jeden háčik – apli­ká­ciu zatiaľ nepod­po­ruje každá banka, a tak ju nás môžeš mať len ak si maji­te­ľom účtu vo Fio Banke, Zuno, mBank, Ge Money Bank, Equa Bank a Air Bank. Snáď sa teda one­dlho do pro­jektu zapoja aj tie slo­ven­ské, české, či známe rakúske banky, ktoré sú u nás naj­po­pu­lár­nej­šie.

Pridať komentár (0)