ESET je štvr­tý­krát Fir­mou roka

Nikola Brehová / 14. november 2016 / Tools a produktivita

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami, sa po štvrtý raz stal Fir­mou roka. Oce­ne­nie kaž­do­ročne vyhla­suje týž­den­ník Trend. Cenu na gala­ve­čeri v Slo­ven­skom národ­nom divadle pre­vzal gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti a minu­lo­ročný víťaz kate­gó­rie Mana­žér roka Richard Marko.

Hlav­ným fak­to­rom rastu je pokra­ču­júca obchodná penet­rá­cia kľú­čo­vých trhov, kde ESET umiest­ňuje svoju pro­duk­ciu rie­šení kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti pre firmy, štátnu správu i domác­nosti,“ vysvet­ľuje umiest­ne­nie spo­loč­nosti ESET týž­den­ník Trend. „Zhruba polo­vica príj­mov pri­chá­dza z regi­ónu EMEA s typicky sil­nými kra­ji­nami ako Nemecko a Veľká Bri­tá­nia. Niečo vyše štvr­tiny tržieb gene­ruje Severná Ame­rika, kde ESET utr­pel posil­ne­ním dolára voči euru. Tre­tím naj­výz­nam­nej­ším regi­ó­nom je Ázia a Paci­fik, pri­čom práve v roku 2015 sa naplno roz­behla nová pobočka ESETu v Aus­trá­lii,“ pokra­čuje Trend.

Foto: Týž­den­ník TREND

Ban­kou roka sa tento rok stala opäť Slo­ven­ská spo­ri­teľňa, o titul pois­ťovne roka sa pode­lili ČSOB pois­ťovňa a Pois­ťovňa Slo­ven­skej spo­ri­teľne. Mana­žé­rom roka 2016 sa stal Šimon Šicko, ria­di­teľ her­ného štú­dia Pixel Fede­ra­tion. Titul Inves­tor roka 2016 zís­kala auto­mo­bilka Volk­swa­gen Slo­va­kia.

zdroj: ESET

Pridať komentár (0)