Finan­co­va­nie star­tu­pov v stred­nej a východ­nej Európe

Andrej Kiska / 5. mája 2014 / Tools a produktivita

Na TechC­runch-i vyzerá všetko tak jed­no­du­cho. Akoby každý v zahra­ničí dostá­val nejaké finan­co­va­nie. Ale čo máme robiť my v CEE?“

Na začia­tok jedna dobrá správa: nemu­síte vyces­to­vať do Sili­con Val­ley, aby ste zís­kali spon­zora. Dokonca ani do Lon­dýna, či Ber­lína. V CEE regi­óne je kopec kapi­tálu, len musíte vedieť, kde ho hľa­dať. A teraz tá zlá správa: ak viete, kde ho hľa­dať, ale stále vás nikto neza­fi­nan­co­val, zna­mená to, že vás súčasný nápad či star­tup skrátka nie sú dosť dobré. Pokiaľ neviete zohnať finan­co­va­nie v CEE, je len málo prav­de­po­dobné, že by ste ho našli v Lon­dýne alebo Ber­líne. Rad­šej si zly­ha­nie pri­znajte čo naj­skôr, aby ste sa mohli pre­sa­diť s nie­čím novým.

Práve čítate ďalší post z mini série o kolo­behu inves­tí­cii v star­tu­poch. Pred­tým, ako budete v čítaní pokra­čo­vať, naozaj odpo­rú­čam pre­čí­tať si prvý post, v kto­rom vysvet­ľu­jem, čo to vlastne kolo­beh finan­co­va­nia vo vše­obec­nosti je. V tomto článku sa budem veno­vať ana­lýze tohto kolo­behu v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy. Nebu­dem meno­vať všet­kých inves­to­rov vhod­ných na tú alebo onú fázu vášho star­tupu. Pokiaľ by ste mali záu­jem o odpo­rú­ča­nia na inves­to­rov, ktorí sú rele­vantní pre váš región alebo sek­tor, pokojne sa mi ozvite.

Inves­tičný cyk­lus v CEE regi­óne

Asi naj­čas­tej­šou otáz­kou ohľa­dom finan­co­va­nia je práve tá, ktorá znie “kde sa dá inves­tor vlastne zís­kať?”. Pozrime sa opäť na graf zobra­zu­júci inves­tiční cyk­lus. Dopl­nil som doň krivku CEE regi­ónu, aby som upo­zor­nil na roz­diel medzi ním a trhmi, ktoré už majú vybu­do­vanú svoju sta­bilnú pozí­ciu.

Angels & FFF (Family, friends and fools): Mali by sme začať s typom inves­tora, ktorý sa, aspoň podľa môjho názoru, pod­ni­ka­te­ľom v CEE regi­óne hľadá naj­ťaž­šie. Na jed­nej strane, všetci máme rodinu, pria­te­ľov, a poznáme aj neja­kých tých bláz­nov. V tomto sa pokojne môžeme rov­nať aj so Sili­con Val­ley. Mys­lím však, že je to asi súčas­ťou našej povahy, že sa cítime tro­chu v roz­pa­koch, keď máme svoju rodinu alebo pria­te­ľov žia­dať o peniaze (možno preto, že väč­šina z nich nemá na roz­dá­va­nie). Pokiaľ ale ide o pro­fe­si­onál­nych angel inves­to­rov, tam sa Sili­con Val­ley roz­hodne rov­nať nemô­žeme. Nejde o to, že by v našom regi­óne neboli ľudia, ktorí majú dosta­tok peňazí. Avšak len malá časť z nich je ochotná inves­to­vať do star­tu­pov, a naozaj iba hŕs­tka dokáže tole­ro­vať riziko spo­jené s takouto angel inves­tí­ciou. V tomto prí­pade ide výhradne iba o ľudí, ich povahy a víziu. Neho­vo­riac o tom, že aj táto spo­ločná vízia môže nie­koľ­ko­krát zme­niť tvar, a to ešte pred­tým, ako sa nejaký pro­dukt vytvorí (ak sa vôbec vytvorí). 

Takže moja rada znie nasle­dovne: vyhnite sa angel inves­to­rom, pokiaľ od vás vyža­dujú finančné modely alebo biz­nis plány do ďale­kej budúc­nosti. Veď ako by mohol kto­koľ­vek v takomto štá­diu žia­dať o finančné modely, keď ešte ani sám pod­ni­ka­teľ netuší, ako bude jeho pro­dukt nako­niec vyze­rať? Náj­dite nie­koho, medzi kým budete mať určitú ché­miu, a o kom si mys­líte, že by zvlá­dol tento kri­tický začia­tok s vami. V tejto fáze by som pova­žo­val aj sklony ku gam­bler­stvu ako pozi­tívnu vlast­nosť.

Takýmto inves­to­rom v našom regi­óne je naprí­klad Ester Dyson, ktorá v októbri 2011 inves­to­vala do Apiary bez­pro­stredne po tom, ako počula 15 minú­tovú pre­zen­tá­ciu Jakuba Neše­třila (ich pro­duk­tom v danej fáze star­tupu bola zatiaľ iba táto pre­zen­tá­cia) a tro­chu sa s ním poroz­prá­vala. Medzi mojich obľú­be­ných patrí tiež Edu­ard Mika, Karel Obluk alebo Juraj Ďuriš. Ale v pod­state kto­koľ­vek, kto inves­tuje do našich lokál­nych pod­ni­ka­te­ľov a nebu­ze­ruje ich, ako­náhle niečo nejde presne podľa plánu.

Nájsť dob­rého angel inves­tora v CEE regi­óne je bez­po­chyby veľmi ťažké. Jed­nou z foriem finan­co­va­nia sú tiež Akce­le­rá­tory a inku­bá­tory: miesto toho, aby vám sami ponúkli inves­tí­ciu, ponúknu vám prí­stup k mno­hým men­to­rom, ktorí sami môžu fun­go­vať ako angel inves­tori. S akce­le­rá­tormi akoby sa vrece roz­trhlo — len v Čechách máme Star­tu­pY­ard, Wayra, Start­Cube alebo Node5, a mnoho iných. Ďal­ším spô­so­bom, ako zís­kať inves­tí­ciu od angel inves­tora, je vygo­og­liť si úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov z vašej oblasti a ozvať sa im (keď sa pred­sta­víte z vlast­ného networku, fun­guje to oveľa lep­šie ako len tak zrazu zavo­lať, ale v koneč­nom dôsledku aj to stojí za pokus). Neza­bud­nite tiež na ďal­šie zdroje ako Angel­List alebo Seed-DB.

Seed finan­co­va­nie: po tom, ako sa nám poda­rilo zmier­niť riziko hneď v raných štá­diách inves­to­va­nia, svitá nám na lep­šie časy. Mys­lím, že mnohí z nás, CEE inves­to­rov, sme ešte stále tak tro­chu zba­belí. V našom regi­óne máme k dis­po­zí­cii značné množ­stvo finan­cií urče­ných na seed finan­co­va­nie, najmä vďaka zdan­livo hlbo­kým vrec­kám Európ­skej únie.

Keď beriem do úvahy iba strednú Európu, musím pove­dať, že nemáme veľa seed fon­dov so súkrom­nými inves­tormi. Aktívne sú skôr tie zahra­ničné, medzi ktoré patrí naprí­klad Point 9 Capi­tal alebo Index Ven­tu­res. Credo Ven­tu­res má tak­tiež určenú časť svo­jich fon­dov, ktoré putujú do seed finan­co­va­nia, takže momen­tálne aj spo­loč­nosti v začia­toč­nom štá­diu, ktoré ešte nemajú vytvo­rený kon­krétny pro­dukt, môžu zís­kať prí­stup k našim viac ako trid­sia­tim inves­to­rom, vrá­tane Avast alebo AVG Tech­no­lo­gies, ako aj k našim inves­tič­ným mana­žé­rom.

Ako som už spo­mí­nal v jed­nom svo­jom článku, mys­lím, že kľú­čo­vým fak­to­rom (okrem stále prí­tom­nej a veľmi dôle­ži­tej ché­mie) pri výbere seed inves­tora je tiež fakt, či pridá vášmu pro­duktu nejakú hod­notu, či zabez­pečí dôle­ži­tých tech­nic­kých zamest­nan­cov a otvorí dvere k prvým zákaz­ní­kom. Práve toto sú kľú­čové prob­lémy, kto­rým star­tup čelí v čase svojho seed finan­co­va­nia.

Rizi­kový kapi­tál: Pokiaľ sa star­tupu podarí zais­tiť prvých pla­tia­cich zákaz­ní­kov (Credo defi­nuje „prvých pla­tia­cich zákaz­ní­kov“, keď je váš mesačný výnos cca 10 000 USD), svitá nám priam až na výborné časy. Exis­tuje nie­koľko fon­dov, ktoré sa nachá­dzajú buď priamo v CEE regi­óne alebo sú tu aktívne pro­stred­níc­tvom svo­jich zahra­nič­ných kan­ce­lá­rii, ktoré dokážu finan­co­vať star­tup v Sérii A.

Spus­te­nie Série A, B a vyš­šej závisí od výsled­kov vášho biz­nis modelu a od vášho výnosu. Preto sa snažte nájsť inves­tora, ktorý vám podľa vášho názoru pri­praví cestu k zákaz­ní­kovi a pomôže vybu­do­vať vašu pre­dajnú silu. Jedna rada odo mňa, súvi­siaca s inves­to­va­ním pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vého kapi­tálu: nebojte sa oslo­viť a dať dokopy via­cero inves­to­rov, najmä ak vám každý z nich môže pris­pieť neja­kou uni­kát­nou vlast­nos­ťou. Dvaja-traja inves­tori sa dajú v pohode zvlád­nuť. Podľa našich skú­se­ností, pokiaľ je ich viac ako 5, naro­bia viac škody ako úžitku. Tri zo šty­roch inves­tí­cii, do kto­rých sme sa s Credo Ven­tu­res pus­tili, majú via­cero spo­lu­in­ves­to­rov, a my z toho máme veľkú radosť. 

Oba spô­soby finan­co­va­nia, či už seed alebo rizi­kový kapi­tál, náj­dete na webe, takže nemalo by byť ťažké nájsť tých správ­nych, rele­vant­ných hrá­čov. Avšak, ak by ste pri hľa­daní potre­bo­vali pora­diť ohľa­dom neja­kého špe­ci­fic­kého finan­co­va­nia alebo v nie­čom inom, napíšte mi.

Pub­lic Mar­kets & Pri­vate Equ­ity: Čo sa týka tejto formy finan­co­va­nia, tu nám na nič nesvitá, máme už pravé polud­nie, najmä pokiaľ ide o súkromný kapi­tál (pri­vate equ­ity). Nie­koľko men­ších obcho­dov muselo zatvo­riť, pre­tože na trhu bolo až prí­liš veľa kapi­tálu. Ak sa dosta­nete až do tohto štá­dia, nebojte sa toho, že by ste si súkrom­ného inves­tora nenašli. On si nájde vás.

Situ­ácia sa tro­chu kom­pli­kuje, pokiaľ ide o pub­lic mar­kets. Nepo­znám veľa spo­loč­ností, ktoré by mali záu­jem ísť na burzu a poskyt­núť svoje akcie širo­kej verej­nosti v Prahe, Buda­pešti alebo Bra­ti­slave. Ešte možno Var­šava. Počul som o nie­koľ­kých spo­loč­nos­tiach, ktoré chceli rea­li­zo­vať IPO na bur­zách ako NASDAQ alebo NYSE, a pokiaľ viem, do konca to dotiahla od nás jedna: AVG Tech­no­lo­gies.

Andrej Kiska, @kiskandrej

zdroj foto: smashmaterials.com, irsep.org, imbsavba.sk, pragueproteinspring.org, zuhairah-worldtraveldestinations.blogspot.com

Pridať komentár (0)