Fín­sko plá­nuje do roku 2030 úplne zaká­zať pou­ží­va­nie uhlia

Simona Hanzelová / 26. novembra 2016 / Eko

Fín­sko ozná­milo, že do roku 2030 postupne vyradí z pre­vádzky všetky uhoľné elek­trárne v kra­jine. Týmto kro­kom tak nad­viaže na rati­fi­ká­ciu Paríž­skej dohody zo 14. novem­bra, ktorú pod­pí­salo až 193 kra­jín sveta.

Až 79 per­cent dodá­vok elek­triny vo Fín­sku pochá­dza z obno­vi­teľ­ných zdro­jov a z jad­ro­vej ener­gie. Uhoľné elek­trárne pro­du­kujú iba 7 per­cent elek­tric­kej ener­gie. Fín­sko je teda na naj­lep­šej ceste k zní­že­niu emi­sií uhlíka. „To, že sa úplne vzdáme uhlia, je jediný spô­sob, ako dosiah­nuť medzi­ná­rodné kli­ma­tické ciele,” pove­dal fín­sky minis­ter hos­po­dár­stva.

õ,zdroj: gotravelaz.com

Vďaka svo­jej rela­tívne čis­tej ener­ge­tic­kej infra­štruk­túre je Fín­sko na 67. priečke na zozname naj­väč­ších pro­du­cen­tov skle­ní­ko­vých ply­nov na svete. Pro­du­kuje pri­bližne toľko CO2 ako Nór­sko a Švéd­sko. Tieto tri kra­jiny dokopy pro­du­kujú len 1,3 % skle­ní­ko­vých ply­nov, ktoré v roku 2015 vypro­du­ko­vala Čína.

Pokiaľ ide o zmier­ňo­va­nie kli­ma­tic­kých zmien, je na tom Európa cel­kom dobre. Zrovna nedávno Veľká Bri­tá­nia, Fran­cúz­sko, Nemecko a Švéd­sko ozná­mili svoj zámer vyva­ro­vať sa počas nasle­du­jú­cich 15 rokov pou­ží­va­niu uhlia.

coal-fired-power-plantzdroj: dailynewsegypt.com

Aj keď sa o škod­li­vosti uhlí­ko­vých emi­sií vie už celé desať­ro­čia, kra­jiny začí­najú pri­jí­mať opat­re­nia proti kli­ma­tic­kým zme­nám až teraz. Obno­vi­teľné zdroje ener­gie sa stá­vajú čoraz dostup­nej­šími a výstavba veter­ných a solár­nych elek­trární je čoraz lac­nej­šia tak na výstavbu ako aj na pre­vádz­ko­va­nie. Na dru­hej strane — uhlie je čoraz drah­šie, zne­čis­ťuje ovzdu­šie a prie­my­selné odvet­via už nemajú taký záu­jem doň inves­to­vať. Pou­ží­va­nie uhlia tak postupne klesá v tak­mer kaž­dej kra­jine, dokonca aj v Číne, a kra­jiny ako Fín­sko venujú čím ďalej tým viac pozor­nosti aj verej­nej mienke, ener­ge­tic­kej bez­peč­nosti a glo­bál­nym tren­dom.

coalmine

zdroj: timeslive.co.za

Bohu­žiaľ, v porov­naní so zvyš­kom sveta je budúc­nosť USA v tomto smere neistá, najmä ak sa Trump pokúsi vzkrie­siť ame­rický uhoľný prie­my­sel. Pre Spo­jené štáty ame­rické by to zna­me­nalo krok vzad, keďže momen­tálne sa USA vo svo­jom pre­chode k obno­vi­teľ­nej ener­gií cel­kom dobre darí. Ak ale bude USA v porov­naní so zvyš­kom sveta zaos­tá­vať, potom je viac než isté, že Čína a európ­ske kra­jiny ako Fín­sko sa stanú sve­to­vými líd­rami v boji proti uhliu.

zdroj článku: iflscience.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž iflscience.com/utilities-me.com

Pridať komentár (0)