Francúzsko fantasticky vyrieši problémy s nepotrebným oblečením. Namiesto vyhodenia ich použije na dobrú vec

Mária Ambrozová / 16. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Unsplash
  • Silná eko­no­mika akou je Fran­cúz­sko ide os­tat­ným kra­ji­nám sveta v za­vá­dzaní eko­lo­gic­kých no­vi­niek prí­kla­dom
  • Po tom, ako sa stalo pr­vou kra­ji­nou sveta, ktorá úplne za­ká­zala plas­tový riad, po­kra­čuje v tex­til­nom prie­mysle
  • Ne­pre­dané ob­le­če­nie z ob­chod­ných re­ťaz­cov už ne­po­pu­tuje do spa­ľovní a na sk­ládky

Svet pred­ne­dáv­nom ob­le­tela fo­to­gra­fia fran­cúz­skeho ob­chodu s ob­le­če­ním, ktorý ná­padne pri­po­mí­nal od­pad­kový kôš (viď. niž­šie). Svoje ne­pre­dané ob­le­če­nie to­tižto jed­no­du­cho vy­ha­dzuje tak, ako to ro­bia ti­sícky ob­cho­dov po ce­lom svete. Na­ko­niec, do ne­ma­lých prob­lé­mov sa kvôli ne­pri­me­ra­nému za­ob­chá­dza­niu s ne­pre­da­ným ob­le­če­ním do­stala aj mno­hými mi­lo­vaná sieť H&M. Nad­merná pro­duk­cia no­vých kús­kov aj na­priek po­klesu ich pre­daja spô­so­bila, že jedna zo švéd­skych elek­trární 15 ton ba­lí­kov ne­pou­ži­tého ob­le­če­nia jed­no­du­cho spá­lila (viac si pre­čí­taš TU).

Fran­cúz­sko však s týmto prob­lé­mom mieni po­hnúť správ­nym sme­rom už v najb­liž­šom ob­dobí. Za­tiaľ čo o prob­le­ma­tike vy­ha­dzo­va­nia ob­le­če­nia sa zo za­čiatku ve­no­vala len men­šia sku­pina or­ga­ni­zá­cií na čele s cha­ri­tou Em­maus, ich os­veta sa do­stala až do par­la­mentu. Ten sa roz­ho­dol v rámci svojho plánu cir­ku­lár­nej eko­no­miky ude­liť spo­loč­nos­tiam zá­kaz bez­hlavo vy­ha­dzo­vať ob­le­če­nie. Ma­lo­ob­chod­ní­kom bude za­ká­zané zba­vo­vať sa a spa­ľo­vať ne­pre­dané ob­le­če­nie bez ohľadu na to, v kto­rej kra­jine bolo ob­le­če­nie vy­ro­bené.

Kaž­do­ročne vy­ho­de­ných 215-ti­síc ton ob­le­če­nia tak má po­pu­to­vať do cha­ri­ta­tív­nych or­ga­ni­zá­cií a bez­do­mov­com. Do plat­nosti by sa mala nová le­gis­la­tíva do­stať už do roku 2019 a je tak ďal­ším vý­znam­ným kro­kom, ktorý pod­porí „ze­len­šie“ Fran­cúz­sko. Po­dobne to­tižto kra­jina za­bo­jo­vala aj s od­pa­dom po­chá­dza­jú­cim zo su­per­mar­ke­tov, kde už od roku 2016 patrí prí­sny zá­kaz zba­vo­vať sa toho, čo je ešte jedlé a ne­pre­dané jedlo sa tak­tiež do­stáva k cha­ri­tám.

Aj Slo­ven­sko by sa týmto na­ria­de­ním mohlo in­špi­ro­vať, ale keďže náš zá­kon o od­pa­doch je zrejme tým naj­kom­pli­ko­va­nej­ším (viac si pre­čí­taš TU), tak skoro sa toho ur­čite ne­doč­káme. Re­cyk­lo­va­niu star­šieho ob­le­če­nia sa však u nás ve­nuje nie­koľko ši­kov­ných zna­čiek, o kto­rých si na Star­ti­tupe mô­žeš pre­čí­tať. Ak ne­poz­náš Vaky Ko­še­láky (čí­taj TU) či No­sene (viac TU), ur­čite to treba zme­niť.

Zdroj: inews.co.uk

Pridať komentár (0)