Tento futu­ris­tický kon­cept Xia­omi Mi Note 2 vyzerá jed­no­du­cho famózne!

Kristián Hrušovský / 18. októbra 2016 / Tech a inovácie

Už dlhú dobu sa hovorí o pred­sta­vení novej gene­rá­cie popu­lár­neho phab­letu od Xia­omi, Xia­omi Mi Note 2. Zatiaľ čo zakla­da­teľ spo­loč­nosti potvr­dil prí­chod tohto smart­fónu, inter­net sa plní dohadmi ohľa­dom toho, s čím revo­luč­ným by novinka mohla prísť. 

Niet pochýb o tom, že Xia­omi Mi Note 2 je jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších čín­skych smart­fó­nov tohto roka. Za posledné týždne sme tu mali nespo­četné množ­stvo úni­kov nie­len špe­ci­fi­ká­cií či ceny, ale aj ren­de­rov mož­ného dizajnu pri­chá­dza­jú­ceho phab­letu. Ren­dery oča­ká­va­ného Mi Note 2 tu máme aj teraz, no ten­to­krát vo futu­ris­tic­kom pre­ve­dení, ktoré vyzerá priam bož­sky.

xiaomi-mi-note-2-futuristicky-koncept

Už na prvý pohľad je jasné, že ide len o fanú­ši­kov­ský kon­cept, ktorý je však spra­co­vaný veľmi rea­lis­ticky. Autor pri vytvá­raní ren­de­rov vychá­dzal zo správ o údaj­nom ohyb­nom disp­leji od Xia­omi, ktorý v tomto prí­pade tvorí 99% pred­nej plo­chy zaria­de­nia. Žiadne kapa­citné ani hard­vé­rové tla­čidlá, len disp­lej s integ­ro­va­ným ultra­zvu­ko­vým sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi-note-2-nove-rendre-6

Smart­fóny s podob­ným kon­štrukč­ným rie­še­ním disp­leja však nie sú hud­bou ďale­kej budúc­nosti. Určite si spo­mí­naš na nedávno odha­lený pro­to­typ smart­fónu s úplne bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom, ktorý vytvo­rila spo­loč­nosť Sharp. Kon­cept úplne bez­rá­mi­ko­vého smart­fónu Sharp Cor­ner R doka­zuje, aké vyspelé budú zobra­zo­va­cie a cel­kovo aj mobilné tech­no­ló­gie už v najb­liž­ších rokoch. Nie je vylú­čené, že sa tento futu­ris­tický bez­rá­mi­kový disp­lej od Sharpu v budúc­nosti roz­šíri aj do bežne dostup­ných smart­fó­nov. Vidieť by sme ho mohli aj v podaní spo­loč­nosti Xia­omi.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x1824-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)