Ten­to futu­ris­tic­ký kon­cept Xia­omi Mi Note 2 vyze­rá jed­no­du­cho famóz­ne!

Kristián Hrušovský / 18. októbra 2016 / Tech a inovácie

Už dlhú dobu sa hovo­rí o pred­sta­ve­ní novej gene­rá­cie popu­lár­ne­ho phab­le­tu od Xia­omi, Xia­omi Mi Note 2. Zatiaľ čo zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti potvr­dil prí­chod toh­to smart­fó­nu, inter­net sa plní dohad­mi ohľa­dom toho, s čím revo­luč­ným by novin­ka moh­la prí­sť.

Niet pochýb o tom, že Xia­omi Mi Note 2 je jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších čín­skych smart­fó­nov toh­to roka. Za posled­né týžd­ne sme tu mali nespo­čet­né množ­stvo úni­kov nie­len špe­ci­fi­ká­cií či ceny, ale aj ren­de­rov mož­né­ho dizaj­nu pri­chá­dza­jú­ce­ho phab­le­tu. Ren­de­ry oča­ká­va­né­ho Mi Note 2 tu máme aj teraz, no ten­to­krát vo futu­ris­tic­kom pre­ve­de­ní, kto­ré vyze­rá priam bož­sky.

xiaomi-mi-note-2-futuristicky-koncept

Už na prvý pohľad je jas­né, že ide len o fanú­ši­kov­ský kon­cept, kto­rý je však spra­co­va­ný veľ­mi rea­lis­tic­ky. Autor pri vytvá­ra­ní ren­de­rov vychá­dzal zo správ o údaj­nom ohyb­nom disp­le­ji od Xia­omi, kto­rý v tom­to prí­pa­de tvo­rí 99% pred­nej plo­chy zaria­de­nia. Žiad­ne kapa­cit­né ani hard­vé­ro­vé tla­čid­lá, len disp­lej s integ­ro­va­ným ultra­zvu­ko­vým sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi-note-2-nove-rendre-6

Smart­fó­ny s podob­ným kon­štrukč­ným rie­še­ním disp­le­ja však nie sú hud­bou ďale­kej budúc­nos­ti. Urči­te si spo­mí­naš na nedáv­no odha­le­ný pro­to­typ smart­fó­nu s úpl­ne bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom, kto­rý vytvo­ri­la spo­loč­nosť Sharp. Kon­cept úpl­ne bez­rá­mi­ko­vé­ho smart­fó­nu Sharp Cor­ner R doka­zu­je, aké vyspe­lé budú zobra­zo­va­cie a cel­ko­vo aj mobil­né tech­no­ló­gie už v najb­liž­ších rokoch. Nie je vylú­če­né, že sa ten­to futu­ris­tic­ký bez­rá­mi­ko­vý disp­lej od Shar­pu v budúc­nos­ti roz­ší­ri aj do bež­ne dostup­ných smart­fó­nov. Vidieť by sme ho moh­li aj v poda­ní spo­loč­nos­ti Xia­omi.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x1824-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)