Juho­kó­rej­ská firma uvá­dza prvé smart­watch pre nevi­dia­cich

Alexandra Dulaková / 7. augusta 2015 / Tech a inovácie

Na svete je 39 mili­ó­nov nevi­dia­cich ľudí, ktorí mohli dote­raz o vymo­že­nos­tiach väč­šiny doty­ko­vých zaria­dení vedieť len z poču­tia. Juho­kó­rej­ská firma pre nich konečne pri­náša alter­na­tívu, ktorú budú mocť sami naplno vyskú­šať.

Vždy, keď si uve­do­míme, ako nám moderné tech­no­ló­gie uľah­čujú život, netreba zabú­dať ani na to, že už len práca a nará­ba­nie s nimi je niečo, o čom nie­ktorí môžu aku­rát tak sní­vať. Reč nie je o finanč­ných, alebo dostup­nost­ných dôvo­doch. Aj sle­pota dokáže ľudí obrať o šancu nará­bať s obrov­ským množ­stvom elek­tro­niky. Teraz sa pre nich črtá nová budúc­nosť.

Doty­kové zaria­de­nia v posled­ných rokoch nevieme pus­tiť z ruky. Keďže sa s nimi tak dobre narába a umož­ňujú nám toho toľko veľa. Nevi­diaci ľudia ale zo zaria­de­nia bez jasne vyzna­če­ných disp­le­jov nedo­kážu vyčí­tať vôbec nič. 90 per­cent ľudí (z tých, ktorí sú slepí) oslepne ihneď po naro­dení, a tak je ich jediný kon­takt s písa­ným slo­vom Brai­lovo písmo. Veľa moder­nej elek­tro­niky pris­pô­so­be­nej Brai­lovmu písmu však nenáj­deme, a ak aj áno, jej ceny sa pohy­bujú okolo 3 000 dolá­rov a vyš­šie. Do konca roka by sa to ale malo zme­niť – mini­málne medzi stále popu­lár­nej­šími smart­watchmi. Ambi­ci­ózny juho­kó­rej­ský star­tup plá­nuje do konca tohto roka vypus­tiť do obehu 10 000 kús­kov smart­watch hodi­niek pre nevi­dia­cich. Ich ceny by nemali pre­kro­čiť sumu 300 dolá­rov.

Ako fun­gujú? Na hlad­kom disp­leji smart­wat­chu sa nachá­dzajú štyri políčka, ktoré sa podľa potreby menia na rôzne pís­mená tak, aby vytvá­rali všetky možné slová, pokyny, či vety. Jed­not­livé bunky vrámci polí­čok, ktoré pred­sta­vujú pís­mená v Brai­lo­vej abe­cede, sa podľa potreby dokážu zví­hať a zapa­dať nas­päť do zaria­de­nia. Týmto spô­so­bom je tak možné odko­mu­ni­ko­vať potrebnú správu. Text sa do zaria­de­nia dostane pro­stred­níc­tvom Blu­e­to­oth spo­je­nia, ktoré text záro­veň kon­ver­tuje do Brai­lo­vej abe­cedy. Rých­losť číta­nia sa dá nasta­viť podľa potreby a baté­ria vydrží až 10 hodín.

Dote­raz si nevi­diaci maji­te­lia osob­nej elek­tro­niky museli nechať správy od najb­liž­ších, či maily od zamest­ná­va­teľa, nahlas pred­čí­tať zaria­de­ním ako je naprí­klad Siri. Teraz správu obdr­žia priamo. Sirin robo­tický hlas tak neube­rie z osob­ného cha­rak­teru správy, a takisto nič neprez­radí tým, ktorí sú naokolo.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: ilfscience.com

Pridať komentár (0)