Košickí študenti dokázali prejsť so svojím vozidlom až 418 kilometrov na liter paliva

Jakub Horváth / 12. júla 2018 / Auto

  • Prvý jú­lový týž­deň sa v Lon­dýne ko­nal Shell Eco-mart­hon Europe 2018
  • Toto po­du­ja­tie je európ­skym fi­nále pre­te­kov v úspor­nej jazde
  • Pre­te­kov sa zú­čast­nili aj štu­denti z Ko­šíc, Bra­ti­slavy a Tr­navy
zdroj: TUKE
  • Prvý jú­lový týž­deň sa v Lon­dýne ko­nal Shell Eco-mart­hon Europe 2018
  • Toto po­du­ja­tie je európ­skym fi­nále pre­te­kov v úspor­nej jazde
  • Pre­te­kov sa zú­čast­nili aj štu­denti z Ko­šíc, Bra­ti­slavy a Tr­navy

Za­čiat­kom júla sa v Lon­dýne ko­nalo európ­ske fi­nále pre­te­kov v úspor­nej jazde Shell Eco-ma­rat­hon Europe 2018. Pre­teky sa ko­nali v rámci fes­ti­valu Make the Fu­ture Live v lon­dýn­skom parku Qu­een Eli­za­beth Olym­pic Park. Pre­te­kov sa zú­čast­nili štu­denti Stroj­níc­kej fa­kulty TUKE (Tech­nic­kej uni­ver­zity v Ko­ši­ciach). Na trať sa po­sta­vili spolu s ďal­šími 146 tí­mami z 27 kra­jín Európy a na svo­jom vo­zidle do­ká­zali prejsť 418 ki­lo­met­rov na li­ter ben­zínu.

Sa­mo­nosná ka­ro­sé­ria tohto vo­zidla je z uhlí­ko­vých vlá­kien, má pá­kové ra­de­nie a ben­zí­nový štvor­tak­tový mo­tor. Bra­ni­slav Ko­nečný, ktorý je ka­pi­tá­nom ko­šic­kého tímu, sa na margo pre­te­kov vy­jad­ril, že štu­denti si skon­štru­ovali vo­zidlo sami a každý si tak vy­skú­šal do­te­raj­šie zna­losti a najmä zruč­nosti. Sa­moz­rejme, každý z nich na­do­bu­dol aj nové skú­se­nosti a práca s ma­te­riálmi im ne­skôr po­môže uplat­niť sa na­prí­klad aj v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle.

Fi­nále pre­te­kov sa zú­čast­nili aj štu­denti STU (Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity) s vo­zid­lom po­há­ňa­ným ben­zí­nom a pá­ko­vým ra­de­ním, ktoré pre­šlo na li­ter ben­zínu 314 ki­lo­met­rov.

Re­kord v tejto ka­te­gó­rii s 2 324 ki­lo­met­rami na li­ter ben­zínu sta­no­vil fran­cúz­sky tím Mic­ro­joule-La Jo­li­ve­rie, ktorý sa zá­ro­veň s týmto vý­ko­nom stal ví­ťa­zom v ka­te­gó­rii spa­ľo­va­cích mo­to­rov. Slo­ven­ské za­stú­pe­nie na pre­te­koch do­pl­nili aj stre­doš­ko­láci z Tr­navy. Tí do­ká­zali so svo­jím elek­tro­mo­bi­lom prejsť 153 ki­lo­met­rov na jednu kW ho­dinu. Viac ako 15 000 náv­štev­ní­kov si na fes­ti­vale úspor­nosti po­zrelo, ako sa bude v mes­tách ces­to­vať, pra­co­vať či žiť pri­bližne o 50 ro­kov.

Naj­lep­ším do­te­raj­ším vý­sled­kom ko­šic­kých stro­já­rov je 783 ki­lo­met­rov na li­ter ben­zínu, ktorý je zá­ro­veň aj slo­ven­ským re­kor­dom. His­to­ricky sú tiež pr­vým tí­mom zo stred­nej Európy, ktorý sa zú­čast­nil týchto pre­te­kov už v roku 1994.

Zdroj: TUKE, Shell

Pridať komentár (0)