Lei­ca pred­sta­ví svoj ďal­ší foto­apa­rát

Ondrej Chudáčik / 5. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kom­bi­ná­cia štý­lu a fun­kci­ona­li­ty. To bolo základ­nou myš­lien­kou pri vytvo­re­ní mode­lu Sofort, kto­rý pred­sta­vi­la pre­slá­ve­ná nemec­ká znač­ka foto­apa­rá­tov Lei­ca.

Ten­to foto­apa­rát, kto­ré­ho cena nepre­siah­ne 299 dolá­rov je prvý pro­dukt pola­ro­id­né­ho typu pre túto znač­ku. Výho­dou tých­to foto­apa­rá­tov s pria­mym vyvo­la­ním sním­ky je ich aktu­ál­nosť a schop­nosť zachy­te­nia jedi­neč­ných oka­mi­hov. Lei­ca sa špe­cia­li­zu­je naj­mä na pro­fe­si­onál­ne foto­apa­rá­ty s veľ­kým roz­lí­še­ním v cene tisí­cov eur.

160825_leica_look_03_042

foto: theverge.com

Foto­apa­rát Sofort pod­ľa špe­ci­fi­ká­cii vyze­rá ako vylep­še­ná ver­zia foto­apa­rá­tu Fuji­film Intax Mini 90. Naj­väč­šou zme­nou si pre­šla šošov­ka, spô­sob uzá­vier­ky a blesk. Objek­tív, kto­rý je domi­nant­nou súčas­ťou pred­nej stra­ny je typu Auto­ma­tik – Hek­tor, s pre­po­čí­ta­nou ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 34 mili­met­rov. Kva­li­tu sní­mok zabez­pe­ču­jú tri ostria­ce reži­my — mak­ro, far a clo­se. Mak­ro slú­ži pre foto­gra­fo­va­nie pred­me­tov od vzdia­le­nos­ti 30cm až do 0,6 met­ra. Režim Clo­se zais­tí ostrosť u pred­me­tov vzdia­le­ných do 3 met­rov a režim Far zaos­tru­je od 3 met­rov a viac. Nedos­tat­kom, s kto­rým sa uží­va­teľ iste stret­ne je len malý základ­ný LCD disp­lej na zadnej stra­ne, kde si je nemož­né pre­zrieť zachy­te­né foto­gra­fie. Pre prí­stup k foto­gra­fiám ho potre­bu­je­te pre­po­jiť s počí­ta­ču či iné­mu zaria­de­niu.
 leica-sofort_white_back

foto : theverge.com

K foto­apa­rá­tu si máš mož­nosť zakú­piť aj bale­nie 10 resp. 20 kusov fareb­ných fil­mov ale­bo bale­nie desia­tich monoc­hro­ma­tic­kých fil­mov pria­mo od výrob­cu Lei­ca. Sofort je však tak­tiež kom­pa­ti­bil­ný s fil­ma­mi typu Intax Mini od japon­ské­ho výrob­cu foto­apa­rá­tov fir­my Fuji­film. Malým nega­tí­vom sú nákla­dy na cenu fil­mu. 10 monoc­hro­ma­tic­kých sní­mok vychá­dza na nece­lých 13 eur. Vytla­če­né foto­gra­fie sú orá­mo­va­né v odtie­ni smo­ta­no­vej far­by, čo sním­ku dodá­va retro cha­rak­ter.

leica-sofort1

foto : 9to5toys.com

Vychá­dza v troch fareb­ných pre­ve­de­niach – bie­lej, oran­žo­vej a v mäto­vej. Jeho roz­me­ry sú 124 x 94 x 58 mili­met­rov a jeho váha je len 305 gra­mov. Jed­no­du­ché ovlá­da­nie foto­apa­rá­tu je pod­po­ro­va­né ôsmi­mi pred­na­sta­ve­ný­mi mód­mi: auto­ma­tic­ký, auto­por­trét (sel­fie), pár­ty, špor­to­vý, mak­ro, časo­vá spúšť a dvo­j­itá expo­zí­cia. Vďa­ka malé­mu zrkad­lu na pred­nej stra­ne foto­apa­rá­tu a integ­ro­va­né­mu bles­ku, tak tvo­je auto­por­tré­ty dosta­nú nový roz­mer. Li-Iono­vá baté­ria s kapa­ci­tou 740mAh po úpl­nom nabi­tí vydr­ží usku­toč­ne­nie pri­bliž­ne 100 sním­kov. Lei­ca pred­sta­ví svoj pro­dukt v novem­bri toh­to roka.

foto : d-pixx.de

leica-sofort_orange_top

foto : theverge.com

zdroj : theverge.com; us.leica-camera.com, zdroj titul­nej fot­ky us.leica-camera.com

Pridať komentár (0)