Leica pred­staví svoj ďalší foto­apa­rát

Ondrej Chudáčik / 5. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kom­bi­ná­cia štýlu a fun­kci­ona­lity. To bolo základ­nou myš­lien­kou pri vytvo­rení modelu Sofort, ktorý pred­sta­vila pre­slá­vená nemecká značka foto­apa­rá­tov Leica.

Tento foto­apa­rát, kto­rého cena nepre­siahne 299 dolá­rov je prvý pro­dukt pola­ro­id­ného typu pre túto značku. Výho­dou týchto foto­apa­rá­tov s pria­mym vyvo­la­ním snímky je ich aktu­ál­nosť a schop­nosť zachy­te­nia jedi­neč­ných oka­mi­hov. Leica sa špe­cia­li­zuje najmä na pro­fe­si­onálne foto­apa­ráty s veľ­kým roz­lí­še­ním v cene tisí­cov eur.

160825_leica_look_03_042

foto: theverge.com

Foto­apa­rát Sofort podľa špe­ci­fi­ká­cii vyzerá ako vylep­šená ver­zia foto­apa­rátu Fuji­film Intax Mini 90. Naj­väč­šou zme­nou si pre­šla šošovka, spô­sob uzá­vierky a blesk. Objek­tív, ktorý je domi­nant­nou súčas­ťou pred­nej strany je typu Auto­ma­tik – Hek­tor, s pre­po­čí­ta­nou ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 34 mili­met­rov. Kva­litu sní­mok zabez­pe­čujú tri ostriace režimy — makro, far a close. Makro slúži pre foto­gra­fo­va­nie pred­me­tov od vzdia­le­nosti 30cm až do 0,6 metra. Režim Close zaistí ostrosť u pred­me­tov vzdia­le­ných do 3 met­rov a režim Far zaos­truje od 3 met­rov a viac. Nedos­tat­kom, s kto­rým sa uží­va­teľ iste stretne je len malý základný LCD disp­lej na zadnej strane, kde si je nemožné pre­zrieť zachy­tené foto­gra­fie. Pre prí­stup k foto­gra­fiám ho potre­bu­jete pre­po­jiť s počí­taču či inému zaria­de­niu.
 leica-sofort_white_back

foto : theverge.com

K foto­apa­rátu si máš mož­nosť zakú­piť aj bale­nie 10 resp. 20 kusov fareb­ných fil­mov alebo bale­nie desia­tich monoc­hro­ma­tic­kých fil­mov priamo od výrobcu Leica. Sofort je však tak­tiež kom­pa­ti­bilný s fil­mami typu Intax Mini od japon­ského výrobcu foto­apa­rá­tov firmy Fuji­film. Malým nega­tí­vom sú náklady na cenu filmu. 10 monoc­hro­ma­tic­kých sní­mok vychá­dza na nece­lých 13 eur. Vytla­čené foto­gra­fie sú orá­mo­vané v odtieni smo­ta­no­vej farby, čo snímku dodáva retro cha­rak­ter.

leica-sofort1

foto : 9to5toys.com

Vychá­dza v troch fareb­ných pre­ve­de­niach – bie­lej, oran­žo­vej a v mäto­vej. Jeho roz­mery sú 124 x 94 x 58 mili­met­rov a jeho váha je len 305 gra­mov. Jed­no­du­ché ovlá­da­nie foto­apa­rátu je pod­po­ro­vané ôsmimi pred­na­sta­ve­nými módmi: auto­ma­tický, auto­por­trét (sel­fie), párty, špor­tový, makro, časová spúšť a dvo­j­itá expo­zí­cia. Vďaka malému zrkadlu na pred­nej strane foto­apa­rátu a integ­ro­va­nému blesku, tak tvoje auto­por­tréty dostanú nový roz­mer. Li-Ionová baté­ria s kapa­ci­tou 740mAh po úpl­nom nabití vydrží usku­toč­ne­nie pri­bližne 100 sním­kov. Leica pred­staví svoj pro­dukt v novem­bri tohto roka.

foto : d-pixx.de

leica-sofort_orange_top

foto : theverge.com

zdroj : theverge.com; us.leica-camera.com, zdroj titul­nej fotky us.leica-camera.com

Pridať komentár (0)