Bojujú proti nekvalite z Ázie. V chránenej dielni šijú ručne a ekologicky z ľanu

Marianna Mikešová / 13. júna 2018 / Lifehacking

zdroj: Localhand
  • Svet je za­pla­vený ne­kva­lit­ným tex­ti­lom z fab­rík, ktorý škodí nám aj prí­rode
  • Je preto úžasné, že sú na trhu aj značky, ktoré sa sna­žia proti to­muto trendu bo­jo­vať
  • Jed­nou z nich je Lo­cal­hand, eko­lo­gická aj pros­pešná značka ľa­no­vého tex­tilu

Udr­ža­teľ­ných slo­ven­ských biz­ni­sov stále pri­búda a mnohé si mo­hol ne­dávno vi­dieť na­prí­klad na bra­ti­slav­skom Ur­ban Mar­kete. Práve tam nás oslo­vila sym­pa­tická značka Lo­cal­hand, ktorá sa za­oberá vý­ro­bou kva­lit­ných a ručne ši­tých tex­til­ných pro­duk­tov, či už zás­ter, ob­ru­sov, utie­rok, ob­lie­čok, ale aj vre­ciek na chlieb. Všetky tieto krásne pro­dukty šijú podľa ak­tu­ál­nych ko­lek­cií či na mieru v chrá­ne­nej dielni v Ga­lante, kto­rej fi­lo­zo­fiou je najmä po­môcť pre­sa­diť poc­tivý a udr­ža­teľný tex­til.

Na trhu sú len niečo vyše roka a už dnes je ich vi­dieť. „By­tový tex­til sme pô­vodne za­čali vy­rá­bať pre po­treby na­šej ma­lo­ob­chod­nej pre­dajne. Na trhu sa na­chá­dza väč­ši­nou iba ne­kva­litný to­var im­por­to­vaný z Ázie, nič čo by malo pri­danú hod­notu, nič prí­rodné a kva­litné. Ak sme aj na­šli firmu, ktorá by nám to­var podľa na­šich pred­stáv ve­dela do­dať, bol to do­voz a ich ceny boli ne­pri­me­rane vy­soké, preto sme sa roz­hodli za­čať si vy­rá­bať vý­robky sami,“ pre­zrá­dza Lo­cal­hand.

Lo­cal­hand tvorí 10-členný tím ľudí a keďže ide o kon­cept chrá­ne­nej dielne, sú me­dzi nimi aj ľu­dia so zne­vý­hod­ne­ním, kto­rým značka dáva šancu re­a­li­zo­vať sa. Pri vý­robe, ktorá je vý­lučne hand­made, kladú dô­raz na di­zajn lá­tok a vý­sled­ných pro­duk­tov, ich kva­litné re­me­selné spra­co­va­nie a de­taily. „Chceme, aby mali naši kli­enti z vý­rob­kov ra­dosť, aby boli pekné a funkčné. Zá­kladnú ideu vždy pri­náša di­zaj­nér, ná­sledne pro­dukt la­díme, aby dá­val zmy­sel Pro­to­typy sa často pre­rá­bajú nie­koľ­ko­krát, ty­pic­kým prí­kla­dom sú naše nové zás­tery, ktoré sme la­dili do­vtedy, kým ne­vy­ze­rali vý­borne na kaž­dom type po­stavy,“ po­kra­čuje Lo­cal­hand.

Čo sa týka ma­te­riá­lov, mô­žeš si byť istý, že pro­dukty Lo­cal­hand sú vy­ro­bené z prí­rod­ných lá­tok z ba­vlny či ľanu, vďaka čomu sú priaz­nivé k tvojmu zdra­viu aj prí­rode. S ľa­no­vými vrec­kami mô­žeš za­bud­núť na jed­no­ra­zové plas­tové vrecká, a to či už pri ná­kupe v po­tra­vi­nách alebo skla­do­vaní po­tra­vín. Ľa­nové utierky, zás­tery či ob­rusy zas po­chá­dzajú z ma­lo­vý­roby a európ­skych zdro­jov na­miesto z čín­skej fab­riky, ktorá je ob­rov­skou zá­ťa­žou pre ži­votné pro­stre­die. Ne­mu­síš sa tiež báť škod­li­vín z tex­tilu na­pus­te­ného che­mi­ká­liami. „Sna­žíme sa po­u­ží­vať prí­rodné ma­te­riály a na­ku­po­vať u lo­kál­nych vý­rob­cov aj všetky kom­po­nenty. Tým „lo­kál­nych“ mys­lím v rámci Česka a Slo­ven­ska, látky zas no­síme zo zá­pad­nej Európy,“ vy­svet­ľujú.

Svoje kúsky šijú tak, aby boli prak­tické a vy­dr­žali čo naj­dl­h­šie,  čo sa im vy­pláca a od­ráža sa na spo­koj­nosti zá­kaz­ní­kov. „Za rok fun­go­va­nia sme mali iba jednu drobnú re­kla­má­ciu, naši kli­enti sa k nám vra­cajú a to nás mo­ti­vuje do ďal­šieho fun­go­va­nia,“ pre­zrá­dza. Práca ich veľmi baví a denne sa do nej te­šia, čo do­káže vy­nah­ra­diť aj fakt, že za­tiaľ ne­ge­ne­rujú žiadne vy­soké zisky. „Sme na trhu len niečo cez rok a denne pra­cu­jeme na tom, aby sme ne­boli v mí­nuse. Na tvorbu re­ál­neho zisku si mu­síme po­čkať. Kaž­do­denné re­ak­cie ľudí nám však ho­vo­ria, že zo­tr­vať dáva zmy­sel,“ do­dáva Lo­cal­hand.

Lo­cal­hand je jed­nou zo zna­čiek, ktoré na­ozaj majú zmy­sel a je dobré ich v ich práci pod­po­riť Ako inak, než kú­pou ich vý­rob­kov, ktoré sa ti od­vďa­čia dl­hou ži­vot­nos­ťou a dob­rým po­ci­tom. Pre­krásne tex­tilné kúsky zo­že­nieš tu alebo na nie­kto­rom z hand­made a re­me­sel­ných tr­hov či fes­ti­va­lov. :)

Pridať komentár (0)