RegioJet pridáva ďalšiu linku pre Slovákov. Z východu vyštartuje do známej destinácie

Mária Ambrozová / 16. apríla 2018 / Zo Slovenska

zdroj: regiojet.sk
  • Po tom, ako sa Re­gi­oJet za­po­jil do in­teg­ro­va­nej do­pravy v na­šom hlav­nom meste, pred­sta­vuje ďal­šiu no­vinku
  • V ne­deľu od­štar­to­val nové au­to­bu­sové spo­je­nie na trase Ko­šice – Mi­cha­lovce – Už­ho­rod – Mu­ka­čevo
  • Nová linka bude pre­má­vať raz denne, a to za cenu 5 eur

O tom, že sú­kromný do­pravca Re­gi­oJet plní ces­to­va­teľ­ské sny Slo­vá­kov niet ani po­chýb. Ne­dávno pre­po­jil trasu Bra­ti­slava – Le­tisko Bu­da­pešť (viac si pre­čí­taš TU), tento rok sa nám do­sta­neš aj na do­vo­lenku do Chor­vát­ska (viac TU) a za­po­jil sa aj do In­teg­ro­va­ného do­prav­ného sys­tému v Bra­ti­slav­skom kraji, takže je sú­čas­ťou MHD (viac TU). Od včera však pre­pája ďal­šie zau­jí­mavé miesta a sme­ruje na Ukra­jinu.

Ra­dim Jan­čura, ma­ji­teľ spo­loč­nosti Re­gi­oJet ho­vorí: „Re­gi­oJet je dnes naj­väč­ším do­prav­com na trase Ko­šice – Praha a naše vlaky denne vy­užíva až 3 000 ces­tu­jú­cich, čo je asi 5x viac, než vlaky štát­nych do­prav­cov ZSSK a ČD. Roz­ší­re­nie po­nuky na Ukra­jinu je lo­gic­kým kro­kom, ktorý re­a­guje na vy­soký do­pyt ne­us­tále ras­tú­cej sku­piny ces­tu­jú­cich, ktorí chcú naše vla­kové spoje Praha – Ži­lina – Ko­šice vy­užiť pre naj­vý­hod­nej­šiu cestu na Ukra­jinu a opačne. Za­kar­pat­ská Ukra­jina je pre ob­ča­nov Slo­ven­ska at­rak­tív­nou des­ti­ná­ciou, a to nie­len vďaka spo­loč­nej his­tó­rii v ob­dobí 1. Čes­ko­slo­ven­ské re­pub­liky.“

V ne­deľu od­štar­to­vala no­vinka po pr­vý­krát a nové au­to­bu­sové spo­je­nie pre­po­jilo trasu Ko­šice – Mi­cha­lovce – Už­ho­rod – Mu­ka­čevo. Re­gi­oJet týmto kro­kom vstu­puje na ďalší nový trh, ktorý je sú­čas­ťou jeho ak­tu­ál­nych za­hra­nič­ných ak­ti­vít. V bu­dúc­nosti plá­nuje aj po­sil­ne­nie spo­jov v Ne­mecku a v Ra­kúsku.

Nové spo­je­nie s na­ším vý­chod­ným su­se­dom za­bez­pečí Re­gi­oJet raz denne a pred­po­kladá, že nové au­to­busy budú vy­uží­vať nie len tu­risti, ale aj pra­cu­júci, ktorí sa au­to­busmi a vlakmi do­pra­via za prá­cou na Slo­ven­sku, v Čes­kej re­pub­liky, príp. v Prahe pre­stú­pia na ďal­šie au­to­busy Re­gi­oJetu a po­ces­tujú ďa­lej do európ­skych met­ro­pol. Nová linka bude pre­má­vať raz denne, a to za cenu lís­tkov 5 eur.

„Pred­po­kla­dáme vy­soký ná­rast po­čtu ciest nie­len Če­chov a Slo­vá­kov na Ukra­jinu, ale tiež Ukra­jin­cov do Čiech, na Slo­ven­sko a ďal­ších kra­jín Európ­skej únie po­tom, čo došlo k zru­še­niu ví­zo­vej po­vin­nosti pre cesty ob­ča­nov Ukra­jiny do kra­jín EÚ. Tu­ris­tom z Ukra­jiny chceme po­núk­nuť naj­vý­hod­nej­šie spo­je­nie vy­so­kej kva­lity,“ do­dáva Ra­dim Jan­čura.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)