Škoda nestíha sama vyrábať autá. Plánuje nový spôsob výroby

Jakub Horváth / 13. júna 2018 / Auto

zdroj: Škoda
  • Vy­soký do­pyt si zrejme bude vy­ža­do­vať zmluvnú vý­robu.
  • Škoda je na po­kraji svo­jich vý­rob­ných ka­pa­cít.
  • Ča­ka­cie le­hoty sa pre­dl­žujú.

Vy­soký do­pyt po au­tách Škoda, čes­kej dcére kon­cernu Volk­swa­gen, ur­čité robí ra­dosť. Av­šak na dru­hej strane musí zva­žo­vať zmluvnú vý­robu, na­koľko je na po­kraji svo­jich vý­rob­ných ka­pa­cít, v dô­sledku čoho sa ča­ka­cie le­hoty pre­dl­žujú.

Do úvahy pri­padá via­cero al­ter­na­tív. Jed­nou z nich je kon­trakt s nie­kto­rým zo zmluv­ných vý­rob­cov, ako je na­prí­klad ra­kúska spo­loč­nosť Magna Steyr. Exis­tuje via­cero spô­so­bov ako by au­to­mo­bilka mohla po­kryť ak­tu­álne ob­jed­návky. Ma­ter­ská spo­loč­nosť Volk­swa­gen to­tiž dis­po­nuje jed­ným z na­jin­te­li­gen­tnej­ších sys­té­mov pre­po­je­nia zá­vo­dov v rámci sku­piny v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle.

Au­to­mo­bilka v pon­de­lok vy­hlá­sila:

„Tieto opat­re­nia však ne­sta­čia. Preto na­ďa­lej skú­mame al­ter­na­tívy, ako na­prí­klad prí­padnú zmluvnú vý­robu.“

Vý­roba spo­loč­nosti Škoda sa mo­men­tálne po­hy­buje na hra­nici vý­rob­ných ka­pa­cít. Jej ročná pro­duk­cia je 1,2 mi­li­óna vo­zi­diel. Do po­lo­vice bu­dú­ceho de­sať­ro­čia by jej vý­robné ka­pa­city mali stúp­nuť na dva mi­li­óny áut ročne. Po­cho­pi­teľne, toh­to­ročný do­pyt po jej vo­zid­lách pre­kra­čuje vý­robné ka­pa­city spo­loč­nosti.

Zdroj: Škoda

Pridať komentár (0)