Miro Paluch: Oble­če­nie star­tu­pistu má pôso­biť neut­rálne, nesmie rušiť inves­tora

Lukáš Gašparík jr. / 18. marca 2016 / Tools a produktivita

Miro­slav Paluch je doslova špič­kou vo svo­jom fachu. Je ”šéf­ku­chá­rom” v slo­ven­skej firme Alain Delon, kde sa móda varí a pečie. Star­ti­tup vám pri­náša inšpi­ra­tívny roz­ho­vor o tom, čo je In a čo je Out.

Miro, ako by mal podľa teba vyze­rať 20 ročný star­tu­pista (pod­ni­ka­teľ), ktorý ide práve na stret­nu­tie s inves­to­rom?

Pre­sved­čivo :). Roz­hodne by mal byť upra­vený, aj v tomto prí­pade platí o akú “prí­le­ži­tosť” ide. Mám na mysli typ pod­ni­ka­teľ­ského zámeru, ak pôjde o pro­dukt z oblasti fintech/bankovníctva určite by som vylú­čil mikinu a kra­ťasy. To ale nezna­mená, že ak idem pre­zen­to­vať niečo z oblasti enter­tain­ment, že prí­dem v “disco’’. Oble­če­nie má pôso­biť neut­rálne, nesmie rušiť inves­tora, hlavný fókus ide sme­rom na pro­jekt a zo star­tu­pistu má byť prí­jemný dojem.

Miro Paluch

Veľa mla­dých ľudí, najmä tí pôso­biaci v IT biz­nise sa obleku a košeli vyhý­bajú ako sa len dá. Väč­šina z nich pre­fe­ruje oble­če­nie, ktoré je v prvom rade pohodlné a až v dru­hom rade repre­zen­ta­tívne. Čo by si im odpo­ru­čil, dá sa skĺbiť pohodl­nosť s repre­zen­ta­tív­nos­ťou?

Určite áno. A hlavne repre­zen­tu­jete seba. Prvých 7 sekúnd roz­ho­duje, ak tie pre­pa­siete, niet návratu. Nik netuší, že máte IQ 200, ale prvý kon­takt a hlavne ak je nega­tívny, vám môže veľmi veľmi ublí­žiť. Z jean­sov by som vám dopo­ru­čil sa pre­orien­to­vať na voľ­no­ča­sové 5 vrec­kové noha­vice, tkzv. Chi­nos. Dnes sa už dajú kúpiť v rôz­nych far­bách a mate­riá­loch. Hodia sa k ním polo­ko­šele z bavlny, ale aj kla­sické košele s dlhým ruká­vom, sakom. Mladí muži, pro­sím vás, NIE lát­kové košele s krát­kym ruká­vom ‘’vylep­šené’’ kra­va­tou, to už je Out a nikdy In ani nebolo.

Chi­nos

Hovorí sa, že oble­če­nie robí člo­veka, no pre­jav ho dotvára. Sú dnes mladí ľudia vôbec pri­pra­vení nosiť oblek a kra­vatu, bez toho aby k tomu pris­pô­so­bili svoj pre­jav?

Dobrá otázka. Nie, nie sú pri­pra­vení, nemal ich kto k tomu viesť a naučiť ich. Nemajú vzory. Mladý muž príde po prvý krát do styku s oble­kom a kra­va­tou až pri matu­rit­ných skúš­kach. Už samotný akt ich tak vystre­suje, že v momente zanevrú na oblek. A kra­vatu? Žiaľ, tú už zo svojho šat­níka pomaly vypúš­ťajú aj verejne činní ľudia. Sta­čilo by, keby mali kva­litný oblek svo­jej veľ­kosti, nie poly­es­te­rovú košelu ‘’pod­po­renú’’ poly­es­te­ro­vou kĺza­jú­cou krva­tou.

Ako vní­maš vkus slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov? Skúsme sa zame­rať na tých mlad­ších, keďže tam tkvie naša budúc­nosť. Čo je Out a čo je In?

Nerád by som sa zaobe­ral vku­som, či nevku­som. Nech­cem nikoho ura­ziť ani vyz­dvi­ho­vať. A čo je Out a In by som dal bokom. Móda je hra, je to kolo­toč. Dopo­ru­čil by som sa skôr sústre­diť na budo­va­nie svojho osob­ného štýlu, ten nikdy nevyjde z módy.

Je v dneš­nej dobe ručné šitie z kva­lit­ných látok ešte finančne dostupné?

Ručne, a to pri­zvu­ku­jem ručne šitý oblek je Inves­tí­cia. Aj keď nie je naj­lac­nejší, oplatí sa doňho inves­to­vať.

Podeľ sa s nami o nejakú vtipnú prí­hodu z tvo­jej bran­dže. :)

Momen­tálne šijeme dve saka na pána s aty­pic­kými mie­rami, ktorý mal veľmi zlé dote­raj­šie skú­se­nosti so šitím. Na zákaz­níka sa urobí papie­rový strih, ten ide na látku, vystrihne sa a tak sa robí prvá skúška. Už pri nej to musí na zákaz­ní­kovi ‘’sedieť’’. Man­želka zákaz­níka podoz­rie­vavo sle­do­vala už prvú skúšku a pri dru­hej, kedy sa veci jemne dola­ďujú (scho­vá­vame nedos­tatky tela) nás pani požia­dala aby sme uro­bili chybu, pre­tože v tak per­fektne “sedia­com‘‘ saku ho určite zve­die nejaká žena. Takže aj takéto veci sa nám stá­vajú. :)

Exis­tuje neja­kých 5 zásad mla­dého Gen­tle­mana? Ak áno, ktoré to sú?

Neviem, či ich je 5 alebo 25, ale buďte Gen­tle­man. Vážne, nepo­môžu vám peniaze, dobrý busi­ness, ani znač­kové oble­če­nie, pokiaľ nebu­dete slušný, zdvo­rilý a rešpek­to­vať ostat­ných. Podľa mňa vám toto skôr otvorí dvere do sveta ako všetko ostatné.

Čo hovo­ríš na dress­code slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov (samoz­rejme okrem Štast­ného :)), ktorí sa zúčast­nili pra­cov­nej cesty do Sili­con Val­ley s našim pre­zi­den­tom Andre­jom Kis­kom? Je tam vôbec čo vytknúť? 

Stále je čo vytknúť. Z pre­vahy smo­kin­gov pred­po­kla­dám, že išlo o dôle­žitú spo­lo­čen­skú akciu, res­pek­tíve bol na pozvánke daný Dress Code – Black Tie a ten podľa eti­kety určuje: Smo­king, čierny motý­lik, môže a nemusí byť šerpa alebo ves­tička, ako dopl­nok čer­vená vrec­kovka v nápr­s­nom vrecku. Ako obuv sú určené lakovky, prie­stup­kom nebude ak sú topánky typu Oxford. A samoz­rejme smo­kin­gová košeľa, tvar goliera nie je roz­ho­du­júci. Man­že­tové gom­bíky však potrebné sú.

Kto je tvo­jim osob­ným vzo­rom v oblasti módy?

Nemám osobný vzor v tejto oblasti, ale páči sa mi čo pove­dal G .Ver­sace: „Vy roz­ho­du­jete o tom, kto ste. Vyjad­ru­jete to svo­jím štý­lom oblie­ka­nia a života’’. Osobne som pre­sved­čený, že aj oble­če­ním si môžete uctiť spo­loč­nosť, v kto­rej sa pohy­bu­jete.

Koľko stál najd­rahší oblek, ktorý ste robili na zakázku?

V zásade nejde o to, čo ten daný ručne šitý oblek stojí. Ide o kva­litu spra­co­va­nia a hlavne o spo­koj­nosť kli­enta, tí sa vra­cajú, takže cena nie je až tak roz­ho­du­júca.

Odkaz na záver pre mla­dých star­tu­pis­tov, ktorí kra­vatu nechcú ani vidieť je? :)

Odľah­čím to tro­cha: ”Kra­vata vás dobehne”.

Zdroj foto­gra­fií: alaindelon.sk

Pridať komentár (0)