Miro Paluch: Oble­če­nie star­tu­pis­tu má pôso­biť neut­rál­ne, nesmie rušiť inves­to­ra

Lukáš Gašparík jr. / 18. marca 2016 / Lifehacking

Miro­slav Paluch je doslo­va špič­kou vo svo­jom fachu. Je ”šéf­ku­chá­rom” v slo­ven­skej fir­me Alain Delon, kde sa móda varí a pečie. Star­ti­tup vám pri­ná­ša inšpi­ra­tív­ny roz­ho­vor o tom, čo je In a čo je Out.

Miro, ako by mal pod­ľa teba vyze­rať 20 roč­ný star­tu­pis­ta (pod­ni­ka­teľ), kto­rý ide prá­ve na stret­nu­tie s inves­to­rom?

Pre­sved­či­vo :). Roz­hod­ne by mal byť upra­ve­ný, aj v tom­to prí­pa­de pla­tí o akú “prí­le­ži­tosť” ide. Mám na mys­li typ pod­ni­ka­teľ­ské­ho záme­ru, ak pôj­de o pro­dukt z oblas­ti fintech/bankovníctva urči­te by som vylú­čil miki­nu a kra­ťa­sy. To ale nezna­me­ná, že ak idem pre­zen­to­vať nie­čo z oblas­ti enter­tain­ment, že prí­dem v “dis­co’’. Oble­če­nie má pôso­biť neut­rál­ne, nesmie rušiť inves­to­ra, hlav­ný fókus ide sme­rom na pro­jekt a zo star­tu­pis­tu má byť prí­jem­ný dojem.

Miro Paluch

Veľa mla­dých ľudí, naj­mä tí pôso­bia­ci v IT biz­ni­se sa oble­ku a koše­li vyhý­ba­jú ako sa len dá. Väč­ši­na z nich pre­fe­ru­je oble­če­nie, kto­ré je v prvom rade pohodl­né a až v dru­hom rade repre­zen­ta­tív­ne. Čo by si im odpo­ru­čil, dá sa skĺbiť pohodl­nosť s repre­zen­ta­tív­nos­ťou?

Urči­te áno. A hlav­ne repre­zen­tu­je­te seba. Prvých 7 sekúnd roz­ho­du­je, ak tie pre­pa­sie­te, niet návra­tu. Nik netu­ší, že máte IQ 200, ale prvý kon­takt a hlav­ne ak je nega­tív­ny, vám môže veľ­mi veľ­mi ublí­žiť. Z jean­sov by som vám dopo­ru­čil sa pre­orien­to­vať na voľ­no­ča­so­vé 5 vrec­ko­vé noha­vi­ce, tkzv. Chi­nos. Dnes sa už dajú kúpiť v rôz­nych far­bách a mate­riá­loch. Hodia sa k ním polo­ko­še­le z bavl­ny, ale aj kla­sic­ké koše­le s dlhým ruká­vom, sakom. Mla­dí muži, pro­sím vás, NIE lát­ko­vé koše­le s krát­kym ruká­vom ‘’vylep­še­né’’ kra­va­tou, to už je Out a nikdy In ani nebo­lo.

Chi­nos

Hovo­rí sa, že oble­če­nie robí člo­ve­ka, no pre­jav ho dotvá­ra. Sú dnes mla­dí ľudia vôbec pri­pra­ve­ní nosiť oblek a kra­va­tu, bez toho aby k tomu pris­pô­so­bi­li svoj pre­jav?

Dob­rá otáz­ka. Nie, nie sú pri­pra­ve­ní, nemal ich kto k tomu viesť a naučiť ich. Nema­jú vzo­ry. Mla­dý muž prí­de po prvý krát do sty­ku s oble­kom a kra­va­tou až pri matu­rit­ných skúš­kach. Už samot­ný akt ich tak vystre­su­je, že v momen­te zanev­rú na oblek. A kra­va­tu? Žiaľ, tú už zo svoj­ho šat­ní­ka poma­ly vypúš­ťa­jú aj verej­ne čin­ní ľudia. Sta­či­lo by, keby mali kva­lit­ný oblek svo­jej veľ­kos­ti, nie poly­es­te­ro­vú koše­lu ‘’pod­po­re­nú’’ poly­es­te­ro­vou kĺza­jú­cou krva­tou.

Ako vní­maš vkus slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov? Skús­me sa zame­rať na tých mlad­ších, keď­že tam tkvie naša budúc­nosť. Čo je Out a čo je In?

Nerád by som sa zaobe­ral vku­som, či nevku­som. Nech­cem niko­ho ura­ziť ani vyz­dvi­ho­vať. A čo je Out a In by som dal bokom. Móda je hra, je to kolo­toč. Dopo­ru­čil by som sa skôr sústre­diť na budo­va­nie svoj­ho osob­né­ho štý­lu, ten nikdy nevyj­de z módy.

Je v dneš­nej dobe ruč­né šitie z kva­lit­ných látok ešte finanč­ne dostup­né?

Ruč­ne, a to pri­zvu­ku­jem ruč­ne šitý oblek je Inves­tí­cia. Aj keď nie je naj­lac­nej­ší, opla­tí sa doň­ho inves­to­vať.

Podeľ sa s nami o neja­kú vtip­nú prí­ho­du z tvo­jej bran­dže. :)

Momen­tál­ne šije­me dve saka na pána s aty­pic­ký­mi mie­ra­mi, kto­rý mal veľ­mi zlé dote­raj­šie skú­se­nos­ti so šitím. Na zákaz­ní­ka sa uro­bí papie­ro­vý strih, ten ide na lát­ku, vystrih­ne sa a tak sa robí prvá skúš­ka. Už pri nej to musí na zákaz­ní­ko­vi ‘’sedieť’’. Man­žel­ka zákaz­ní­ka podoz­rie­va­vo sle­do­va­la už prvú skúš­ku a pri dru­hej, kedy sa veci jem­ne dola­ďu­jú (scho­vá­va­me nedos­tat­ky tela) nás pani požia­da­la aby sme uro­bi­li chy­bu, pre­to­že v tak per­fekt­ne “sedia­com‘‘ saku ho urči­te zve­die neja­ká žena. Tak­že aj také­to veci sa nám stá­va­jú. :)

Exis­tu­je neja­kých 5 zásad mla­dé­ho Gen­tle­ma­na? Ak áno, kto­ré to sú?

Neviem, či ich je 5 ale­bo 25, ale buď­te Gen­tle­man. Váž­ne, nepo­mô­žu vám penia­ze, dob­rý busi­ness, ani znač­ko­vé oble­če­nie, pokiaľ nebu­de­te sluš­ný, zdvo­ri­lý a rešpek­to­vať ostat­ných. Pod­ľa mňa vám toto skôr otvo­rí dve­re do sve­ta ako všet­ko ostat­né.

Čo hovo­ríš na dress­co­de slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov (samoz­rej­me okrem Štast­né­ho :)), kto­rí sa zúčast­ni­li pra­cov­nej ces­ty do Sili­con Val­ley s našim pre­zi­den­tom Andre­jom Kis­kom? Je tam vôbec čo vytknúť? 

Stá­le je čo vytknúť. Z pre­va­hy smo­kin­gov pred­po­kla­dám, že išlo o dôle­ži­tú spo­lo­čen­skú akciu, res­pek­tí­ve bol na pozván­ke daný Dress Code – Black Tie a ten pod­ľa eti­ke­ty urču­je: Smo­king, čier­ny motý­lik, môže a nemu­sí byť šer­pa ale­bo ves­tič­ka, ako dopl­nok čer­ve­ná vrec­kov­ka v nápr­s­nom vrec­ku. Ako obuv sú urče­né lakov­ky, prie­stup­kom nebu­de ak sú topán­ky typu Oxford. A samoz­rej­me smo­kin­go­vá koše­ľa, tvar golie­ra nie je roz­ho­du­jú­ci. Man­že­to­vé gom­bí­ky však potreb­né sú.

Kto je tvo­jim osob­ným vzo­rom v oblas­ti módy?

Nemám osob­ný vzor v tej­to oblas­ti, ale páči sa mi čo pove­dal G .Ver­sa­ce: „Vy roz­ho­du­je­te o tom, kto ste. Vyjad­ru­je­te to svo­jím štý­lom oblie­ka­nia a živo­ta’’. Osob­ne som pre­sved­če­ný, že aj oble­če­ním si môže­te uctiť spo­loč­nosť, v kto­rej sa pohy­bu­je­te.

Koľ­ko stál najd­rah­ší oblek, kto­rý ste robi­li na zakáz­ku?

V zása­de nej­de o to, čo ten daný ruč­ne šitý oblek sto­jí. Ide o kva­li­tu spra­co­va­nia a hlav­ne o spo­koj­nosť kli­en­ta, tí sa vra­ca­jú, tak­že cena nie je až tak roz­ho­du­jú­ca.

Odkaz na záver pre mla­dých star­tu­pis­tov, kto­rí kra­va­tu nech­cú ani vidieť je? :)

Odľah­čím to tro­cha: ”Kra­va­ta vás dobeh­ne”.

Zdroj foto­gra­fií: alaindelon.sk

Pridať komentár (0)