Na oblohe sa zjaví naj­väčší Super­me­siac za posled­ných 70 rokov

vedelisteze.sk / 5. november 2016 / Tools a produktivita

Ak si máš pozrieť za celý rok 2016 jedinú astro­no­mickú uda­losť, určite si vyber novem­brový Super­me­siac. Vzdia­le­nosť medzi Mesia­com a Zemou sa ten­to­krát totiž rekordne skráti – bude ešte bliž­šie ako v roku 1948.

Počas tohto divadla 14. teho novem­bra sa Mesiac bude javiť o 14% väčší a až o 30% jas­nejší ako ino­kedy! Je to naj­men­šia vzá­jomná vzdia­le­nosť až do 25. novem­bra 2034, takže ju určite nech­ceš zmeš­kať.

screenshot_4

img: gettyimages.com

Ako vlastne tento úkaz vzniká?

V pod­state to nie je nič zlo­žité. Dráha Mesiaca je elip­tická, a teda na nej nastá­vajú dva extrémy – keď je k Zemi najb­liž­šie (toto miesto sa volá peri­geum), a keď je od nej naj­ďa­lej (apo­geum). Roz­diel týchto dvoch polôh je asi 48 280km.
Super­me­siac teda nie je nijako neob­vyklý. Je tu však ešte jeden fak­tor, ktorý robí nad­chá­dza­júcu uda­losť takou výni­moč­nou.

Slnko, Mesiac a Zem tvo­ria spolu sys­tém. Jav, keď sa Mesiac ocitne na jed­nej línií so Zemou a Sln­kom, nazý­vame syzygy. Môže sa stať, že Mesiac dosiahne záro­veň obi­dve tieto polohy, a tento jav sa teda prek­va­pivo nazýva peri­gee-syzygy. Práve takáto situ­ácia nastane na oblohe 14. novem­bra. Mesiac bude k Zemi nie­lenže najb­liž­šie za posled­ných 70 rokov, ale bude v mieste, kedy k Zemi odráža naj­viac slneč­ného svetla.

screenshot_3

img: flickr.com

Takáto uda­losť sa nebude opa­ko­vať až do toku 2034. Na záver pri­dá­vame ešte jeden tip. Ak si chceš naplno vychut­nať nezvy­čajne veľký Mesiac, poze­rajte sa naň počas toho, ako vychá­dza na hori­zonte. Vtedy ho totiž doká­žete porov­nať so stro­mami, budo­vami a podobne. Keď už je vysoko na nebi, pri­chá­dzame o takúto mož­nosť porov­na­nia.

Nezmeš­kaj túto prí­le­ži­tosť, opravný ter­mín príde najb­liž­šie za 18 rokov!

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)