Prog­ra­má­tor pou­ží­val tajné skripty na auto­ma­ti­zá­ciu svojho života. Jeho kódy sú dostupné online

Rišo Néveri / 11. november 2016 / Tools a produktivita

Ak z nej doká­žeš vyťa­žiť maxi­mum, leni­vosť nemusí byť zlou vlast­nos­ťou. To doká­zal naprí­klad ano­nymný prog­ra­má­tor, ktorý si pomo­cou skrip­tov auto­ma­ti­zo­val aj tie najd­rob­nej­šie povin­nosti v práci. Vieš si ho pred­sta­viť, bol to typický prog­ra­má­tor — v ter­mi­náli doslova žil.

O jeho pomoc­ných skrip­toch však nikto z kole­gov neve­del. Až keď prog­ra­má­tor odišiel pra­co­vať do inej spo­loč­nosti, zis­tili kole­go­via, aké dedič­stvo im zane­chal. Na jeho dis­koch našli via­cero skrip­tov, ktoré naprí­klad auto­ma­ticky pomá­hali kli­en­tom, odo­sie­lali správy man­želke alebo dokonca dali variť kávu vo firem­nom kávo­vare. Kole­go­via nahrali kódy na Git­Hub. Chceli ich poskyt­núť kaž­dému a uká­zať svetu, akého geniál­neho kolegu mali.

Podľa pou­ží­va­teľa Nar­koza na Git­Hube bol prog­ra­má­tor typom člo­veka, kto­rému keď ľubo­voľná vec trvala dlh­šie ako 90 sekúnd, napí­sal pre túto čin­nosť kus kódu. Nie­ktoré skripty majú pomerne výstižný názov, ako naprí­klad skript určený pre zákaz­níka, ktorý často robil chyby a prog­ra­má­tor mu musel obno­vo­vať data­bázu zo zálohy. Skript ‘kumar_asshole.sh’ auto­ma­ticky kon­tro­lo­val doru­čenú poštu v e-mai­lo­vej schránke, ak od Kumara našiel správu a v nej kľú­čové slová ako ‘help, sorry’, data­bázu obno­vil zo zálohy a odo­slal správu ‘nič sa nedeje kámo, nabu­dúce si daj bacha’.

Skript ‘smack-my-bitch-up.sh’ mal na sta­rosti odo­sie­la­nie správ man­želke o meš­kaní z práce. Keď sa prog­ra­má­tor nachá­dzal v práci aj po urči­tom čase, skript skon­tro­lo­val, či je stále pri­hlá­sený, odo­slal správu ‘dôj­dem neskôr, pra­cu­jem’ a vybral jednu z pred­de­fi­no­va­ných výho­vo­riek, ktoré k správe pri­dal. Podobne si auto­ma­ti­zo­val aj neskorý prí­chod do práce skrip­tom ‘hangover.sh’, ktorý kon­tro­lo­val, či sa do urči­tého času pri­hlá­sil. Ak nie, auto­ma­ticky odo­slal šéfovi správu, že sa necíti dobre a bude robiť z domu. Prav­daže nesmela chý­bať výho­vorka z pred­de­fi­no­va­ných dôvo­dov.

Výher­com sa však stal skript s menom ‘fucking-coffee.sh’. Nikto v práci netu­šil, že kávo­var beží na ope­rač­nom sys­téme Linux, fun­guje na ňom pri­po­je­nie SSH, je zapo­jený v sieti a že sa s ním dá komu­ni­ko­vať. Tento prog­ra­má­tor ho však mal pod pal­com. Pri­pra­vil si skript, ktorý mu auto­ma­ticky spus­til príp­ravu stredne veľ­kého latte s polo­vič­nou dáv­kou kofe­ínu a pri­ká­zal auto­matu počkať ďal­ších 24 sekúnd pred napl­ne­ním šálky. Prečo 24? Presne toľko trvalo géni­ovi opus­tiť svoj počí­tač a dokrá­čať ku kávo­varu!

zdroj článku a foto­gra­fiií: thenextweb.com, github.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)