Revo­Bot, ale­bo keď sa ti odlo­mí tyč zo Segwey

Tina Stremeňová / 13. júla 2015 / Tech a inovácie

Nepres­tá­va­me ino­vo­vať a už aj Segwey dostal svoj­ho nástup­cu. Revo­Bot ťa pone­sie
kam­koľ­vek bez väč­šej náma­hy a ešte pri tom vyze­ráš aj “cool”. Postav sa a ideš so
všet­kou grá­ci­ou na ska­te­bo­ar­de s led­ka­mi a rádi­om. To asi pre­ko­na­jú len svie­tia­ce botas­ky, kto­ré som vždy chce­la.

Na prvý pohľad len dve kole­sá a doska, avšak táto vecič­ka v sebe skrý­va viac. Revo­Bot ovlá­da­te jed­no­du­chým naklá­ňa­ním do strán a zme­nou tla­ku nohy na dosku. Je vyba­ve­ný baté­ri­ou, reprák­mi, pod­svie­te­ním a vie­te si ho vybrať vo via­ce­rých far­bách. Ide cel­ko­vo o šikov­ne navr­hnu­tú hrač­ku, kto­rá má, ako sa zdá z pro­mo videa, poriad­ne cit­li­vé ovlá­da­nie. 

Buď­te awe­so­me aj na chod­ní­ku

Môžeš ísť až rých­los­ťou 12 km/h, čo zna­me­ná, že urči­te pred­beh­neš všet­kých chod­cov. Ran­ných bež­cov rad­šej nepro­vo­kuj­te. Pred­beh­nú ťa a ty si uve­do­míš, že mies­to stá­tia na doske by si sa mal raz za čas aj hýbať. A to pred­sa nech­ceš.

Ak by si neja­ký igno­rant nevši­mol tvoj revo­luč­ný spô­sob dopra­vy, zraz ho. Ale­bo si jed­no­du­cho pomo­cou apli­ká­cie v tele­fó­ne a blu­e­to­oth zapni hud­bu. Revo­Bot sa so svo­ji­mi zabu­do­va­ný­mi reprák­mi sám posta­rá o to, aby si bol nepre­hliad­nu­teľ­ný. Hlas­ná hud­ba upro­stred chod­ní­ka urči­te nebu­de niko­mu vadiť. :)

Kvô­li feno­mé­nu zápa­du sln­ka sa večer môže stať, že aj napriek hud­be nebu­deš stre­do­bo­dom pozor­nos­ti. Nezú­faj, aj tu má Revo­Bot rie­še­nie a to pod­svie­te­nie LED-kami. Vpod­sta­te sa budeš valiť po chod­ní­ku na svie­tia­com rádiu a ostat­ní nech odska­ku­jú z ces­ty a cítia sa tráp­ne, že na pre­sun ešte pou­ží­va­jú vlast­né nohy.

Dávaj si však pozor na nos­nosť do 114 kg. Ak by sa chcel nie­kto ťaž­ší zviezť, pošli ho radšj na auto­bus. Má si pred­sa nosiť svoj Revo­Bot a netre­pať sa na ten tvoj.

Samot­né zria­de­nie váži oko­lo 10 kg, nie je to sran­da vlá­čiť po scho­doch. Na dru­hú stra­nu, keď už s Revo­Bo­tom pre­sta­neš cho­diť, tak aspoň na tých scho­doch tro­chu posi­lu­ješ. :) Môžeš si ho objed­nať hneď v šty­roch far­bách: čer­ve­ná, bie­la, čier­na a mod­rá, a keď chceš byť sku­toč­ne top, urči­te si kúp lim­to­va­nú edí­ciu Car­bon Fiber kom­bi­no­va­nú s čier­nou, aby ladi­la k tvo­jim zla­tým App­le Watch.

Prav­da­že Revo­Bot za sebou neťa­há kábel, ale má zabu­do­va­nú baté­riu. Na jed­no nabi­tie by si tak mal prejsť 15 až 19 km. Nabí­ja sa len dve hodi­ny, čo je pod­ľa mňa na “doprav­ný pros­trie­dok” cel­kom dob­rý čas. 

Naj­lac­nej­šia variat­na už vypre­da­ná!

Pro­jekt odštar­to­val na Indie­go­go len pred nie­čo vyše týžd­ňom a dote­raz pre­sia­hol svoj cieľ o 50 000 dolá­rov. Na dru­hú stra­nu však musím spo­me­núť, že jeho hod­no­ta bola len 20 000, čo pre túto super hrač­ku nebo­lo ťaž­ké naz­bie­rať. Dote­raz bolo mož­né Revo­Bot objed­nať za $585, momen­tál­ne si musí­te pri­pla­tiť ďal­ších $40 (teda $625), ale­bo si kúp­te rov­no dva za $1175. 
Pro­dukt pochá­dza z Mia­mi na Flo­ri­de a momen­tál­ne za ním sto­jí 6-člen­ný tím, kto­rý tvr­dí, že majú 100% funkč­ný pro­dukt. Mož­no je otáz­kou času, keď sa otrav­ní turis­ti na Vác­la­vá­ku pre­sta­nú pre­há­ňať na Segwey a prej­dú na Revo­Bot.
Prav­da­že pro­dukt má aj iné využi­tia ako pre­há­ňa­nie sa po pamiat­kach, ale­bo vozík pre leniv­cov. Pri povo­la­niach, kde sa potre­bu­je člo­vek rých­lo nie­kam dostať na pešej zóne, či tre­bárs v budo­ve letis­ka si to viem pred­sta­viť.

Kúp­te dec­ku rad­šej ska­te­bo­ard…

Na dru­hej stra­ne, pro­mo video moh­lo byť zame­ra­né úpl­ne inak. Zobra­zu­je pána pod­ni­ka­te­ľa (asi), kto­rý po celom dni v kan­ce­lá­rii nie je ochot­ný prejsť pár met­rov a rov­no pri vystu­po­va­ní z auta sa sta­via na Revo­Bot. Ale­bo ženu, kto­rá ven­čí psa… Cel­kom by ma zau­jí­ma­lo ako by dopad­la, keby pes pre­stal spo­lu­pra­co­vať a roz­be­hol sa za mač­kou.
Naj­viac to asi zabil záber die­ťa­ťa sto­ja­ce­ho na doske. Pro­sím, kúp­te mu nie­kto ska­te­bo­ard! Nevy­ze­rá to ani zábav­ne, ani uži­toč­ne a trha­vý, poma­lý balans na dvoch kole­sách je skôr komic­ký, hlav­ne keď sa vo videu hovo­rí o štý­le. Niet divu, že je tam ten cha­lan sám, po tom­to sa s ním nikto nech­ce hrať. 
Pop­rav­de, video u mňa na začiat­ku vyvo­la­lo skôr odpor k pro­duk­tu, keď­že po celom dni v kanc­li pohyb veľ­mi oce­ňu­jem a dote­raz nechá­pem zmy­sel reprá­kov, keď exis­tu­jú slú­chad­lá a hud­bu by ste doslo­va počú­va­li od svo­jich cho­di­diel.
Ale uzná­vam, že pro­dukt je výbor­ný a nie­kto­rým ľuďom urči­te poslú­ži. Mož­no by som si ho kúpi­la, len tak pre radosť, ale po neja­kom čase by asi urči­te zostal zabud­nu­tý v skri­ni.

Ako by ste Revo­Bot využi­li vy?

Zdro­je: indiegogo.com

Pridať komentár (0)