Revo­Bot, alebo keď sa ti odlomí tyč zo Segwey

Tina Stremeňová / 13. júla 2015 / Tech a inovácie

Nepres­tá­vame ino­vo­vať a už aj Segwey dostal svojho nástupcu. Revo­Bot ťa pone­sie
kam­koľ­vek bez väč­šej námahy a ešte pri tom vyze­ráš aj “cool”. Postav sa a ideš so
všet­kou grá­ciou na ska­te­bo­arde s led­kami a rádiom. To asi pre­ko­najú len svie­tiace botasky, ktoré som vždy chcela.

Na prvý pohľad len dve kolesá a doska, avšak táto vecička v sebe skrýva viac. Revo­Bot ovlá­date jed­no­du­chým naklá­ňa­ním do strán a zme­nou tlaku nohy na dosku. Je vyba­vený baté­riou, reprákmi, pod­svie­te­ním a viete si ho vybrať vo via­ce­rých far­bách. Ide cel­kovo o šikovne navr­hnutú hračku, ktorá má, ako sa zdá z promo videa, poriadne cit­livé ovlá­da­nie. 

Buďte awe­some aj na chod­níku

Môžeš ísť až rých­los­ťou 12 km/h, čo zna­mená, že určite pred­beh­neš všet­kých chod­cov. Ran­ných bež­cov rad­šej nepro­vo­kujte. Pred­behnú ťa a ty si uve­do­míš, že miesto stá­tia na doske by si sa mal raz za čas aj hýbať. A to predsa nech­ceš.

Ak by si nejaký igno­rant nevši­mol tvoj revo­lučný spô­sob dopravy, zraz ho. Alebo si jed­no­du­cho pomo­cou apli­ká­cie v tele­fóne a blu­e­to­oth zapni hudbu. Revo­Bot sa so svo­jimi zabu­do­va­nými reprákmi sám postará o to, aby si bol nepre­hliad­nu­teľný. Hlasná hudba upro­stred chod­níka určite nebude nikomu vadiť. :)

Kvôli feno­ménu západu slnka sa večer môže stať, že aj napriek hudbe nebu­deš stre­do­bo­dom pozor­nosti. Nezú­faj, aj tu má Revo­Bot rie­še­nie a to pod­svie­te­nie LED-kami. Vpod­state sa budeš valiť po chod­níku na svie­tia­com rádiu a ostatní nech odska­kujú z cesty a cítia sa trápne, že na pre­sun ešte pou­ží­vajú vlastné nohy.

Dávaj si však pozor na nos­nosť do 114 kg. Ak by sa chcel nie­kto ťažší zviezť, pošli ho radšj na auto­bus. Má si predsa nosiť svoj Revo­Bot a netre­pať sa na ten tvoj.

Samotné zria­de­nie váži okolo 10 kg, nie je to sranda vlá­čiť po scho­doch. Na druhú stranu, keď už s Revo­Bo­tom pre­sta­neš cho­diť, tak aspoň na tých scho­doch tro­chu posi­lu­ješ. :) Môžeš si ho objed­nať hneď v šty­roch far­bách: čer­vená, biela, čierna a modrá, a keď chceš byť sku­točne top, určite si kúp lim­to­vanú edí­ciu Car­bon Fiber kom­bi­no­vanú s čier­nou, aby ladila k tvo­jim zla­tým Apple Watch.

Prav­daže Revo­Bot za sebou neťahá kábel, ale má zabu­do­vanú baté­riu. Na jedno nabi­tie by si tak mal prejsť 15 až 19 km. Nabíja sa len dve hodiny, čo je podľa mňa na “dopravný pros­trie­dok” cel­kom dobrý čas. 

Naj­lac­nej­šia variatna už vypre­daná!

Pro­jekt odštar­to­val na Indie­gogo len pred niečo vyše týžd­ňom a dote­raz pre­sia­hol svoj cieľ o 50 000 dolá­rov. Na druhú stranu však musím spo­me­núť, že jeho hod­nota bola len 20 000, čo pre túto super hračku nebolo ťažké naz­bie­rať. Dote­raz bolo možné Revo­Bot objed­nať za $585, momen­tálne si musíte pri­pla­tiť ďal­ších $40 (teda $625), alebo si kúpte rovno dva za $1175. 
Pro­dukt pochá­dza z Miami na Flo­ride a momen­tálne za ním stojí 6-členný tím, ktorý tvrdí, že majú 100% funkčný pro­dukt. Možno je otáz­kou času, keď sa otravní turisti na Vác­la­váku pre­stanú pre­há­ňať na Segwey a prejdú na Revo­Bot.
Prav­daže pro­dukt má aj iné využi­tia ako pre­há­ňa­nie sa po pamiat­kach, alebo vozík pre leniv­cov. Pri povo­la­niach, kde sa potre­buje člo­vek rýchlo nie­kam dostať na pešej zóne, či tre­bárs v budove letiska si to viem pred­sta­viť.

Kúpte decku rad­šej ska­te­bo­ard…

Na dru­hej strane, promo video mohlo byť zame­rané úplne inak. Zobra­zuje pána pod­ni­ka­teľa (asi), ktorý po celom dni v kan­ce­lá­rii nie je ochotný prejsť pár met­rov a rovno pri vystu­po­vaní z auta sa sta­via na Revo­Bot. Alebo ženu, ktorá venčí psa… Cel­kom by ma zau­jí­malo ako by dopadla, keby pes pre­stal spo­lu­pra­co­vať a roz­be­hol sa za mač­kou.
Naj­viac to asi zabil záber die­ťaťa sto­ja­ceho na doske. Pro­sím, kúpte mu nie­kto ska­te­bo­ard! Nevy­zerá to ani zábavne, ani uži­točne a trhavý, pomalý balans na dvoch kole­sách je skôr komický, hlavne keď sa vo videu hovorí o štýle. Niet divu, že je tam ten cha­lan sám, po tomto sa s ním nikto nechce hrať. 
Pop­ravde, video u mňa na začiatku vyvo­lalo skôr odpor k pro­duktu, keďže po celom dni v kancli pohyb veľmi oce­ňu­jem a dote­raz nechá­pem zmy­sel reprá­kov, keď exis­tujú slú­chadlá a hudbu by ste doslova počú­vali od svo­jich cho­di­diel.
Ale uzná­vam, že pro­dukt je výborný a nie­kto­rým ľuďom určite poslúži. Možno by som si ho kúpila, len tak pre radosť, ale po neja­kom čase by asi určite zostal zabud­nutý v skrini.

Ako by ste Revo­Bot využili vy?

Zdroje: indiegogo.com

Pridať komentár (0)