Ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš

Timotej Vančo / 17. decembra 2016 / Lifehacking

Vieš, o čom sní­vaš, kde by si chcel byť o nie­koľ­ko rokov, ale stá­le tam vidíš tie neko­neč­né pre­káž­ky. Je tam toľ­ko kon­ku­ren­cie, kto­rá chce robiť to, čo ty. Ako sa dostať z toh­to zača­ro­va­né­ho kru­hu?

Ako sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie a vyhrať v tých­to tvr­dých bojo­vých pod­mien­kach? Budeš musieť pla­tiť účty, sta­rať sa o povin­nos­ti, kaž­dý deň máš limi­to­va­ný čas, hneď po prá­ci prí­deš domov a samoz­rej­me, že sa ti nech­ce ísť makať, ale rad­šej budeš oddy­cho­vať. Môže to vyze­rať bez­ná­dej­ne. Je tu toho toľ­ko, čo sa tre­ba učiť. Urči­te je ľah­šie pochy­bo­vať o svo­jich schop­nos­tiach. Mož­no by sme sa mali vzdať a pri­jať túto rea­li­tu. Vo vyrie­še­ní toh­to prob­lé­mu ti pomô­že blo­ger Ben­ja­min P. Har­dy, kto­rý dal doko­py ten­to zoznam.

1. Začni ako ama­tér

Ken­zie a Har­ris boli dva­ja ama­té­ri, kto­rí zača­li posto­vať videá na You­tu­be a Vine. Záro­veň pra­co­va­li v App­le, kde si naspo­ri­li veľa peňa­zí a tak sa roz­hod­li jeden rok nepra­co­vať. Iba vytvá­ra­li videá. Síce ich pri­dá­va­li pra­vi­del­ne a čas­to, nema­li však mno­ho pozre­tí a ani odbe­ra­te­ľov.

Jed­né­ho dňa však nahra­li na Vine video, kto­ré sa okam­ži­te sta­lo virál­nym. Na dru­hý deň sa im ozval jeden z naj­zná­mej­ších tvor­cov videí na Vine a aj agent, kto­rý s nimi uzav­rel kon­trakt. Okam­ži­te zača­li zará­bať veľ­ké penia­ze a o inej prá­ci ako tej­to, už nemu­sia uva­žo­vať. Všet­ko to ale zača­lo tým, že boli ama­té­ri. Kvan­ti­ta sa sta­la kva­li­tou.

Veľ­mi málo ľudí má tú poko­ru začať a vydr­žať ako ama­tér, kto­rý okam­ži­te neča­ká naj­väč­šie úspe­chy. Veľa ľudí rad­šej odkla­dá prá­cu, lebo sa boje nebyť per­fekt­ný­mi. Kaž­dý pozná tých­to ľudí, kto­rí roky hovo­ria ako nie­čo spra­via, ale nikdy ešte nič nespra­vi­li. Sú uväz­ne­ní v para­lý­ze ana­lý­zy. Zanep­ráz­dne­ní výpoč­ta­mi a roz­mýš­ľa­ním nad úspe­chom a neris­ku­jú. A čo ak to nebu­de úspeš­né? Pri naj­hor­šom sa pou­číš a budeš múd­rej­ší. A pri naj­lep­šom? Budeš mať úspech o akom si vždy sní­val. Ale musíš, bohu­žiaľ, začať ako ama­tér a vydr­žať.

2. Zís­kaj kou­čing, vzde­lá­vaj sa

hero12

foto: mbsmartsolutions.com

Ber svo­je sny váž­ne. Veľa ľudí to nero­bí a to je chy­ba. Uč sa a snaž sa nájsť si vzor v nie­kom ale­bo si náj­di men­to­ra, kto­rý ťa neja­ké obdo­bie pove­die.

Keď je žiak pri­pra­ve­ný, uči­teľ sa obja­ví.“ Budd­ha

Ben­ja­min hovo­rí: “Od chví­le, keď som sa vrá­til z 2-roč­nej misie som vedel, že chcem byť spi­so­va­teľ. Avšak to bol iba výplod mojej fan­tá­zie a neskôr som uznal, že budem potre­bo­vať men­to­ra na dosia­hnu­tie toh­to cie­ľa.

Mal som dvoch men­to­rov, kto­rí zme­ni­li štýl, akým dnes píšem. Jeden z mojich men­to­rov bol mla­dý pro­fe­sor, kto­rý ma naučil za 3 mesia­ce viac, ako som sa naučil za pre­doš­lé 4 roky. Naučil ma písať odbor­né veci a po tých­to 3 mesia­coch, som vedel, že napí­šem celú dip­lo­mov­ku na akej­koľ­vek uni­ver­zi­te, kto­rú by som si vybral.

Písať blo­gy som začal pred 13 mesiac­mi a kvô­li tomu som sa aj pri­hlá­sil do kur­zu. Za jeden mesiac som napí­sal blog, kto­rý mal cez 5 mili­ó­nov vide­ní a bol číta­ný v nie­koľ­kých jazy­koch. Ten­to kurz nebol jedi­ným dôvo­dom, môj­ho úspe­chu. Bol ale dôle­ži­tou čas­ťou v mojom prog­re­se.

Teraz mám kou­ča, kto­rý ma vedie ces­tou biz­ni­su a aj keď pla­tím za jeho vedo­mos­ti a kou­čing stov­ky dolá­rov, opla­tí sa mi tých­to pár hodín týž­den­ne viac, ako sa to všet­ko učiť sám nie­koľ­ko mesia­cov ale­bo rokov.

Makaj na sebe a sám zis­tíš, kedy je ten správ­ny čas pre tur­bo, čiže vlast­né­ho mentora/kouča.

3. Pre­staň žiť pod­ľa rov­na­kých pra­vi­diel ako ostat­ní

Ak je to popu­lár­ne, je to zlé. Väč­ši­na ľudí sú prie­mer­ní v tom, čo robia z neja­ké­ho dôvo­du. Hra­jú pod­ľa pra­vi­diel a spo­ma­ľu­jú tak svoj výkon. Lezú po tra­dič­ných reb­rí­koch, kto­rých cie­ľom je iba ťa spo­ma­liť a držať v prie­me­re. Dar­ren Har­dy zvy­kol hovo­riť: „Bež­te tým sme­rom, od kto­ré­ho všet­ci ute­ka­jú.“ Inak pove­da­né, vystúp z davu a hľa­daj vlast­nú ces­tu.

Peter Dia­mond pove­dal: „Deň pred­tým, ako nie­čo uro­bí die­ru do sve­ta, je to bláz­nov­stvo.“ Ak to, čo robíš, sa ti nez­dá aspoň troš­ku bláz­ni­vé a ostat­ným sa to nez­dá veľ­mi bláz­ni­vé, urči­te ideš už po vyšlia­pa­nom chod­níč­ku a ideš s davom. Nasle­du­ješ tú bez­peč­nú ces­tu.

Namies­to nasle­do­va­nia pra­vi­diel daných spo­loč­nos­ťou, si vytvor svo­je vlast­né. Počú­vaj svoj vnú­tor­ný hlas a drž sa ho. Aby si bol šťast­ný, musíš si vytvo­riť život­ný štýl, v kto­rom si úprim­ný voči sebe. Dob­ré veci,ti už samé budú padať pod nohy.

4. Buď trpez­li­vý, až dokým nepre­ra­zíš

succespeople8

foto: brasil247.com

Ak si nemal ešte obrov­ský úspech v tom, čo robíš, pokra­čuj! Trpez­li­vosť je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­nos­tí, kto­rú potre­bu­je kaž­dý cie­ľa­ve­do­mý člo­vek. Kaž­dý doká­že na chvíľ­ku vzbĺk­nuť a zakrát­ko vyho­rieť, ale toto je ces­ta na dlhú trať. Toto nebu­de žiad­ny šprint, ale mara­tón. Ak robíš to, čo milu­ješ, tak v tom vytrvaj. Ak to budeš robiť dlho a dob­re, úspech a penia­ze prí­du samé.

Ako sa hovo­rí, čo do toho dáš, to sa ti aj vrá­ti. Ak budeš do toho inves­to­vať, aj keď malé množ­stvo peňa­zí, ale pra­vi­del­ne, ak budeš zmen­šo­vať čas pre­flá­ka­ný s kama­rát­mi a namies­to toho budeš makať na svo­jom sne, vez­meš na svo­je rame­ná risk, náj­deš si men­to­ra a zapla­tíš vzde­lá­va­nie, to všet­ko sa ti vrá­ti, ako tvo­je ovo­cie.

Fáza 2: Staň sa naj­lep­ším v tom, čo robíš

Ten, kto pod­ľah­ne svoj­mu poku­še­niu si to uľah­čiť, vie ove­ľa menej o svo­jej sile, ako ten, čo jej odo­lal a vydr­žal to do kon­ca. Skú­se­nosť je kľú­čom. Zna­los­ti sa stá­va­jú múd­ros­ťou, keď sa správ­ne a dôsled­ne uplat­ňu­jú. Pre­to je dôle­ži­té sa učiť od ľudí, kto­rí to naozaj zaži­li a pre­šli si tým, ako od ľudí, kto­rí zbo­ku na nich poze­ra­li. Jed­no­du­cho, nikdy neber radu od nie­ko­ho, s kým by si si nech­cel vyme­niť mies­to.

Aby si sa dostal do top 10% v tvo­jom obo­re, sta­čí, ak budeš opa­ko­vať a počú­vať rady od tých úspeš­ných. Ak sa chceš stať ale naj­lep­ším v tom, čo robíš, musíš to všet­ko nechať za sebou. Musíš sa stať ino­vá­to­rom. Musíš pri­niesť nie­čo nové. Ocit­neš sa na hra­ne, kde je neús­pech veľ­mi prav­de­po­dob­ný, budeš zaží­vať opač­né poci­ty, akým si bol od malič­ka uče­ný, bude to nie­čo úpl­ne nové. A áno, sto­jí to zato.

5. Nastav si život tak, aby si opti­ma­li­zo­val svo­ju výkon­nosť

Tvoj vstup do sie­ne naj­lep­ších na sve­te závi­sí od kaž­dé­ho jed­né­ho zvy­ku, kaž­dej veci, kto­rú robíš. Kaž­dý moment tvoj­ho živo­ta bude ovplyv­ňo­vať tvo­ju budúc­nosť. Pre­to si musíš už teraz pove­dať, ako chceš trá­viť ráno a večer, čo chceš všet­ko sti­hnúť, s kým sa chceš stre­tá­vať, čo chceš jesť, kam chceš cho­diť na kávu atď.

Mno­ho ľudí má nasta­ve­ný deň nega­tív­nym sme­rom. Prvá vec, čo ráno spra­via je, že si pozrú emai­ly ale­bo pre­čí­ta­jú nové sprá­vy na Face­bo­oku. Nie je to naj­hor­šie, ale tie­to veci sa ľah­ko sta­nú závis­los­ťou. Keď­že aj počas toho, ako si von­ku s kama­rát­mi, ale­bo špor­tu­ješ, sa tvo­je pod­ve­do­mie sna­ží vyrie­šiť prob­lé­my, na kto­ré si počas dňa nara­zil. Tak­že, ak svoj voľ­ný čas budeš veno­vať akti­vi­tám, kto­ré ťa neroz­ví­ja­jú, tak nebu­deš tak výkon­ný, ako by si oča­ká­val.

6. Náj­di si čas na oddych

1-zmh0bB8XVYMc5WTB3yk5PA

foto: medium.com/Free Code Camp

Menej je nie­ke­dy viac. Keď sa viac sústre­díš na výsled­ky, ako na zanep­ráz­dne­nosť, vte­dy pra­cu­ješ na 100% a naopak, ak sa nesú­stre­díš, tak pra­cu­ješ na 0%. K dosia­hnu­tiu toh­to sta­vu, ti vie pomôcť aj pra­vi­del­ný oddych. Tvo­ja schop­nosť pra­co­vať, je ako vyso­ký level v cvi­če­ní. Pokiaľ si nedáš pre­stáv­ku medzi séria­mi, nebu­deš schop­ný zvy­šo­vať svo­je hra­ni­ce. A hlav­ne nebu­deš rásť, nezvý­ši sa ti kon­dí­cia ale­bo sila.

Tre­ba si počas prá­ce vedieť oddých­nuť a nájsť čas aj na aktív­ny relax. Pre­chádz­ka v prí­ro­de, plá­va­nie, hra­nie sa s deť­mi a mno­ho ďal­ších akti­vít, pri kto­rých na chvíľ­ku zabud­neš na prá­cu a dobi­ješ si svo­je bater­ky.

Môžeš sa veľ­mi rých­lo dostať do bodu, kedy budeš robiť, čo milu­ješ za penia­ze a živiť sa tým. To bude najprv vyža­do­vať tvr­dú prá­cu, obe­tu a trpez­li­vosť. Musíš sa roz­hod­núť, akú prá­cu chceš robiť a akým štý­lom ju chceš robiť. Si pri­pra­ve­ný a odhod­la­ný stať sa naj­lep­ším na sve­te?

zdroj člán­ku: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wday.ru

Pridať komentár (0)