Ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš

Timotej Vančo / 17. decembra 2016 / Tools a produktivita

Vieš, o čom sní­vaš, kde by si chcel byť o nie­koľko rokov, ale stále tam vidíš tie neko­nečné pre­kážky. Je tam toľko kon­ku­ren­cie, ktorá chce robiť to, čo ty. Ako sa dostať z tohto zača­ro­va­ného kruhu?

Ako sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie a vyhrať v týchto tvr­dých bojo­vých pod­mien­kach? Budeš musieť pla­tiť účty, sta­rať sa o povin­nosti, každý deň máš limi­to­vaný čas, hneď po práci prí­deš domov a samoz­rejme, že sa ti nechce ísť makať, ale rad­šej budeš oddy­cho­vať. Môže to vyze­rať bez­ná­dejne. Je tu toho toľko, čo sa treba učiť. Určite je ľah­šie pochy­bo­vať o svo­jich schop­nos­tiach. Možno by sme sa mali vzdať a pri­jať túto rea­litu. Vo vyrie­šení tohto prob­lému ti pomôže blo­ger Ben­ja­min P. Hardy, ktorý dal dokopy tento zoznam.

1. Začni ako ama­tér

Ken­zie a Har­ris boli dvaja ama­téri, ktorí začali posto­vať videá na You­tube a Vine. Záro­veň pra­co­vali v Apple, kde si naspo­rili veľa peňazí a tak sa roz­hodli jeden rok nepra­co­vať. Iba vytvá­rali videá. Síce ich pri­dá­vali pra­vi­delne a často, nemali však mnoho pozretí a ani odbe­ra­te­ľov.

Jed­ného dňa však nahrali na Vine video, ktoré sa okam­žite stalo virál­nym. Na druhý deň sa im ozval jeden z naj­zná­mej­ších tvor­cov videí na Vine a aj agent, ktorý s nimi uzav­rel kon­trakt. Okam­žite začali zará­bať veľké peniaze a o inej práci ako tejto, už nemu­sia uva­žo­vať. Všetko to ale začalo tým, že boli ama­téri. Kvan­tita sa stala kva­li­tou.

Veľmi málo ľudí má tú pokoru začať a vydr­žať ako ama­tér, ktorý okam­žite nečaká naj­väč­šie úspe­chy. Veľa ľudí rad­šej odkladá prácu, lebo sa boje nebyť per­fekt­nými. Každý pozná týchto ľudí, ktorí roky hovo­ria ako niečo spra­via, ale nikdy ešte nič nespra­vili. Sú uväz­není v para­lýze ana­lýzy. Zanep­ráz­dnení výpoč­tami a roz­mýš­ľa­ním nad úspe­chom a neris­kujú. A čo ak to nebude úspešné? Pri naj­hor­šom sa pou­číš a budeš múd­rejší. A pri naj­lep­šom? Budeš mať úspech o akom si vždy sní­val. Ale musíš, bohu­žiaľ, začať ako ama­tér a vydr­žať.

2. Zís­kaj kou­čing, vzde­lá­vaj sa

hero12

foto: mbsmartsolutions.com

Ber svoje sny vážne. Veľa ľudí to nerobí a to je chyba. Uč sa a snaž sa nájsť si vzor v nie­kom alebo si nájdi men­tora, ktorý ťa nejaké obdo­bie pove­die.

Keď je žiak pri­pra­vený, uči­teľ sa objaví.“ Buddha

Ben­ja­min hovorí: “Od chvíle, keď som sa vrá­til z 2-roč­nej misie som vedel, že chcem byť spi­so­va­teľ. Avšak to bol iba výplod mojej fan­tá­zie a neskôr som uznal, že budem potre­bo­vať men­tora na dosia­hnu­tie tohto cieľa.

Mal som dvoch men­to­rov, ktorí zme­nili štýl, akým dnes píšem. Jeden z mojich men­to­rov bol mladý pro­fe­sor, ktorý ma naučil za 3 mesiace viac, ako som sa naučil za pre­došlé 4 roky. Naučil ma písať odborné veci a po týchto 3 mesia­coch, som vedel, že napí­šem celú dip­lo­movku na akej­koľ­vek uni­ver­zite, ktorú by som si vybral.

Písať blogy som začal pred 13 mesiacmi a kvôli tomu som sa aj pri­hlá­sil do kurzu. Za jeden mesiac som napí­sal blog, ktorý mal cez 5 mili­ó­nov videní a bol čítaný v nie­koľ­kých jazy­koch. Tento kurz nebol jedi­ným dôvo­dom, môjho úspe­chu. Bol ale dôle­ži­tou čas­ťou v mojom prog­rese.

Teraz mám kouča, ktorý ma vedie ces­tou biz­nisu a aj keď pla­tím za jeho vedo­mosti a kou­čing stovky dolá­rov, oplatí sa mi týchto pár hodín týž­denne viac, ako sa to všetko učiť sám nie­koľko mesia­cov alebo rokov.

Makaj na sebe a sám zis­tíš, kedy je ten správny čas pre turbo, čiže vlast­ného mentora/kouča.

3. Pre­staň žiť podľa rov­na­kých pra­vi­diel ako ostatní

Ak je to popu­lárne, je to zlé. Väč­šina ľudí sú prie­merní v tom, čo robia z neja­kého dôvodu. Hrajú podľa pra­vi­diel a spo­ma­ľujú tak svoj výkon. Lezú po tra­dič­ných reb­rí­koch, kto­rých cie­ľom je iba ťa spo­ma­liť a držať v prie­mere. Dar­ren Hardy zvy­kol hovo­riť: „Bežte tým sme­rom, od kto­rého všetci ute­kajú.“ Inak pove­dané, vystúp z davu a hľa­daj vlastnú cestu.

Peter Dia­mond pove­dal: „Deň pred­tým, ako niečo urobí dieru do sveta, je to bláz­nov­stvo.“ Ak to, čo robíš, sa ti nezdá aspoň trošku bláz­nivé a ostat­ným sa to nezdá veľmi bláz­nivé, určite ideš už po vyšlia­pa­nom chod­níčku a ideš s davom. Nasle­du­ješ tú bez­pečnú cestu.

Namiesto nasle­do­va­nia pra­vi­diel daných spo­loč­nos­ťou, si vytvor svoje vlastné. Počú­vaj svoj vnú­torný hlas a drž sa ho. Aby si bol šťastný, musíš si vytvo­riť životný štýl, v kto­rom si úprimný voči sebe. Dobré veci,ti už samé budú padať pod nohy.

4. Buď trpez­livý, až dokým nepre­ra­zíš

succespeople8

foto: brasil247.com

Ak si nemal ešte obrov­ský úspech v tom, čo robíš, pokra­čuj! Trpez­li­vosť je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností, ktorú potre­buje každý cie­ľa­ve­domý člo­vek. Každý dokáže na chvíľku vzbĺk­nuť a zakrátko vyho­rieť, ale toto je cesta na dlhú trať. Toto nebude žiadny šprint, ale mara­tón. Ak robíš to, čo milu­ješ, tak v tom vytrvaj. Ak to budeš robiť dlho a dobre, úspech a peniaze prídu samé.

Ako sa hovorí, čo do toho dáš, to sa ti aj vráti. Ak budeš do toho inves­to­vať, aj keď malé množ­stvo peňazí, ale pra­vi­delne, ak budeš zmen­šo­vať čas pre­flá­kaný s kama­rátmi a namiesto toho budeš makať na svo­jom sne, vez­meš na svoje ramená risk, náj­deš si men­tora a zapla­tíš vzde­lá­va­nie, to všetko sa ti vráti, ako tvoje ovo­cie.

Fáza 2: Staň sa naj­lep­ším v tom, čo robíš

Ten, kto pod­ľahne svojmu poku­še­niu si to uľah­čiť, vie oveľa menej o svo­jej sile, ako ten, čo jej odo­lal a vydr­žal to do konca. Skú­se­nosť je kľú­čom. Zna­losti sa stá­vajú múd­ros­ťou, keď sa správne a dôsledne uplat­ňujú. Preto je dôle­žité sa učiť od ľudí, ktorí to naozaj zažili a pre­šli si tým, ako od ľudí, ktorí zboku na nich poze­rali. Jed­no­du­cho, nikdy neber radu od nie­koho, s kým by si si nech­cel vyme­niť miesto.

Aby si sa dostal do top 10% v tvo­jom obore, stačí, ak budeš opa­ko­vať a počú­vať rady od tých úspeš­ných. Ak sa chceš stať ale naj­lep­ším v tom, čo robíš, musíš to všetko nechať za sebou. Musíš sa stať ino­vá­to­rom. Musíš pri­niesť niečo nové. Ocit­neš sa na hrane, kde je neús­pech veľmi prav­de­po­dobný, budeš zaží­vať opačné pocity, akým si bol od malička učený, bude to niečo úplne nové. A áno, stojí to zato.

5. Nastav si život tak, aby si opti­ma­li­zo­val svoju výkon­nosť

Tvoj vstup do siene naj­lep­ších na svete závisí od kaž­dého jed­ného zvyku, kaž­dej veci, ktorú robíš. Každý moment tvojho života bude ovplyv­ňo­vať tvoju budúc­nosť. Preto si musíš už teraz pove­dať, ako chceš trá­viť ráno a večer, čo chceš všetko sti­hnúť, s kým sa chceš stre­tá­vať, čo chceš jesť, kam chceš cho­diť na kávu atď.

Mnoho ľudí má nasta­vený deň nega­tív­nym sme­rom. Prvá vec, čo ráno spra­via je, že si pozrú emaily alebo pre­čí­tajú nové správy na Face­bo­oku. Nie je to naj­hor­šie, ale tieto veci sa ľahko stanú závis­los­ťou. Keďže aj počas toho, ako si vonku s kama­rátmi, alebo špor­tu­ješ, sa tvoje pod­ve­do­mie snaží vyrie­šiť prob­lémy, na ktoré si počas dňa nara­zil. Takže, ak svoj voľný čas budeš veno­vať akti­vi­tám, ktoré ťa neroz­ví­jajú, tak nebu­deš tak výkonný, ako by si oča­ká­val.

6. Nájdi si čas na oddych

1-zmh0bB8XVYMc5WTB3yk5PA

foto: medium.com/Free Code Camp

Menej je nie­kedy viac. Keď sa viac sústre­díš na výsledky, ako na zanep­ráz­dne­nosť, vtedy pra­cu­ješ na 100% a naopak, ak sa nesú­stre­díš, tak pra­cu­ješ na 0%. K dosia­hnu­tiu tohto stavu, ti vie pomôcť aj pra­vi­delný oddych. Tvoja schop­nosť pra­co­vať, je ako vysoký level v cvi­čení. Pokiaľ si nedáš pre­stávku medzi sériami, nebu­deš schopný zvy­šo­vať svoje hra­nice. A hlavne nebu­deš rásť, nezvýši sa ti kon­dí­cia alebo sila.

Treba si počas práce vedieť oddých­nuť a nájsť čas aj na aktívny relax. Pre­chádzka v prí­rode, plá­va­nie, hra­nie sa s deťmi a mnoho ďal­ších akti­vít, pri kto­rých na chvíľku zabud­neš na prácu a dobi­ješ si svoje baterky.

Môžeš sa veľmi rýchlo dostať do bodu, kedy budeš robiť, čo milu­ješ za peniaze a živiť sa tým. To bude najprv vyža­do­vať tvrdú prácu, obetu a trpez­li­vosť. Musíš sa roz­hod­núť, akú prácu chceš robiť a akým štý­lom ju chceš robiť. Si pri­pra­vený a odhod­laný stať sa naj­lep­ším na svete?

zdroj článku: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wday.ru

Pridať komentár (0)