Skvelé tech­no­ló­gie, ktoré ešte nekú­piš

Rišo Néveri / 18. novembra 2015 / Tech a inovácie

V kaž­dej sekunde beží na cro­wd­fun­din­go­vých sie­ťach nespo­čet pro­jek­tov. Stačí scroll­núť cez Kicks­tar­ter alebo Indie­gogo a náj­deš hneď nie­koľko bizar­ných a nezmy­sel­ných pro­jek­tov. Sem tam sa tam ale nájdu aj naozaj zau­jí­ma­vosti.

Powe­rUp FPV — Papie­rové lie­tadlo s kame­rou a živým vysie­la­ním

Ak by si rád vyskú­šal, aké to je lie­tať a vidieť svet z pohľadu papie­ro­vého lie­tadla, či dronu, ktorý však tvoja peňa­ženka neune­sie, PoweUp FPV je zau­jí­mavá alter­na­tíva. Jedná sa v pod­state o diaľ­kovo ovlá­dané papie­rové lie­tadlo s motor­čekmi, Blu­e­to­oth tech­no­ló­giou a kame­rou. Lie­tadlo stačí pos­kla­dať, spá­ro­vať so smart­fó­nom a začať lie­tať. Lie­tadlo ovlá­daš jed­no­du­chým naklá­ňa­ním smart­fónu, na kto­rom vidíš záber kamery v reál­nom čase. Tvor­co­via pro­jektu majú v pláne kom­pa­ti­bi­litu s Google Card­bo­ard a rôzne vylep­še­nia. Telo lie­tadla je z tvr­dého papiera, ktoré pri poško­dení stačí vyme­niť.

HeLi-on — Naj­kom­pakt­nej­šia solárna nabí­jačka

Na trhu náj­deš už mnoho solár­nych nabí­ja­čiek, každé však pri­chá­dzajú s kom­pro­mi­som. Sú prí­liš malé, aby gene­ro­vali dosta­tok ener­gie, alebo sú prí­liš veľké, aby boli dosta­točne pre­nosné. Helion je konečne niečo medzi aj keď, ak sa mňa pýtaš stále to nie je ono. Zaria­de­nie je super, skrýva 2600 mAh baté­riu a je čias­točne vodo­tesné. Čo mi však nesedí je, že vyzerá lacno. Možno som náročný a možno sa jedná len o úvodný dizajn, ale mohlo by to byť aj lep­šie. 

Pulse — Inte­li­gentný diaľ­kový ovlá­dač pre foto­apa­ráty

Bez­drô­tové ovlá­dače už nejakú dobu exis­tujú a nejedná sa o úplnú novinku. Pulse však pri­nie­sol zau­jí­mavé novinky. Na roz­diel od väč­šiny podob­ných zaria­dení páruje foto­apa­rát a smart­fón pomo­cou Blu­e­to­othu, čím zni­žuje odozvu a zjed­no­du­šuje pro­ces páro­va­nia. Samotné zaria­de­nie je do foto­apa­rátu pri­po­jené cez USB port, takže dokáže ovlá­dať rých­losť uzá­vierky, ISO, sve­teľ­nosť, zobra­ziť živý obraz a zme­niť ďaĺšie nasta­ve­nia na diaľku. Jedná sa o skvelú pomôcku pre ces­to­va­te­ľov, nad kto­rou sám uva­žu­jem.

Grasp — Bio­met­rický inte­li­gentný zámok na bicy­kel

Naozaj jed­no­du­ché ale zau­jí­mavé zaria­de­nie — inte­li­gentný zámok na bicykle, ktorý odo­mkneš jedine otlač­kom prstu. Na roz­diel od kla­sic­kých inte­li­gent­ných rie­šení, ktoré odo­my­kajú zámky prí­tom­nos­ťou smart­fónu tak nemu­síš mať (okrem svo­jich prs­tov) pri sebe nič.

Silent­Par­tner — Zaria­de­nie proti chrá­pa­niu

Väč­šina zaria­dení proti chrá­pa­niu rieši tento neprí­jemný prob­lém uvoľ­ne­ním dýcha­cích ciest v nose. Silent­Par­ner sa na chrá­pa­nie pozrel tro­cha ino­va­tív­nej­šie. Tím vytvo­ril zaria­de­nie, ktoré gene­ruje presne opačné zvu­kové vlny ako sa tvo­ria pri chrá­paní, čím neprí­jemné zvuky utlmí.

Zdroj: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)