Skve­lé tech­no­ló­gie, kto­ré ešte nekú­piš

Rišo Néveri / 18. novembra 2015 / Tech a inovácie

V kaž­dej sekun­de beží na cro­wd­fun­din­go­vých sie­ťach nespo­čet pro­jek­tov. Sta­čí scroll­núť cez Kicks­tar­ter ale­bo Indie­go­go a náj­deš hneď nie­koľ­ko bizar­ných a nezmy­sel­ných pro­jek­tov. Sem tam sa tam ale náj­du aj naozaj zau­jí­ma­vos­ti.

Powe­rUp FPV — Papie­ro­vé lie­tad­lo s kame­rou a živým vysie­la­ním

Ak by si rád vyskú­šal, aké to je lie­tať a vidieť svet z pohľa­du papie­ro­vé­ho lie­tad­la, či dro­nu, kto­rý však tvo­ja peňa­žen­ka neune­sie, Powe­Up FPV je zau­jí­ma­vá alter­na­tí­va. Jed­ná sa v pod­sta­te o diaľ­ko­vo ovlá­da­né papie­ro­vé lie­tad­lo s motor­ček­mi, Blu­e­to­oth tech­no­ló­gi­ou a kame­rou. Lie­tad­lo sta­čí pos­kla­dať, spá­ro­vať so smart­fó­nom a začať lie­tať. Lie­tad­lo ovlá­daš jed­no­du­chým naklá­ňa­ním smart­fó­nu, na kto­rom vidíš záber kame­ry v reál­nom čase. Tvor­co­via pro­jek­tu majú v plá­ne kom­pa­ti­bi­li­tu s Goog­le Card­bo­ard a rôz­ne vylep­še­nia. Telo lie­tad­la je z tvr­dé­ho papie­ra, kto­ré pri poško­de­ní sta­čí vyme­niť.

HeLi-on — Naj­kom­pakt­nej­šia solár­na nabí­jač­ka

Na trhu náj­deš už mno­ho solár­nych nabí­ja­čiek, kaž­dé však pri­chá­dza­jú s kom­pro­mi­som. Sú prí­liš malé, aby gene­ro­va­li dosta­tok ener­gie, ale­bo sú prí­liš veľ­ké, aby boli dosta­toč­ne pre­nos­né. Heli­on je koneč­ne nie­čo medzi aj keď, ak sa mňa pýtaš stá­le to nie je ono. Zaria­de­nie je super, skrý­va 2600 mAh baté­riu a je čias­toč­ne vodo­tes­né. Čo mi však nese­dí je, že vyze­rá lac­no. Mož­no som nároč­ný a mož­no sa jed­ná len o úvod­ný dizajn, ale moh­lo by to byť aj lep­šie. 

Pul­se — Inte­li­gent­ný diaľ­ko­vý ovlá­dač pre foto­apa­rá­ty

Bez­drô­to­vé ovlá­da­če už neja­kú dobu exis­tu­jú a nejed­ná sa o úpl­nú novin­ku. Pul­se však pri­nie­sol zau­jí­ma­vé novin­ky. Na roz­diel od väč­ši­ny podob­ných zaria­de­ní páru­je foto­apa­rát a smart­fón pomo­cou Blu­e­to­ot­hu, čím zni­žu­je odoz­vu a zjed­no­du­šu­je pro­ces páro­va­nia. Samot­né zaria­de­nie je do foto­apa­rá­tu pri­po­je­né cez USB port, tak­že doká­že ovlá­dať rých­losť uzá­vier­ky, ISO, sve­teľ­nosť, zobra­ziť živý obraz a zme­niť ďaĺšie nasta­ve­nia na diaľ­ku. Jed­ná sa o skve­lú pomôc­ku pre ces­to­va­te­ľov, nad kto­rou sám uva­žu­jem.

Grasp — Bio­met­ric­ký inte­li­gent­ný zámok na bicy­kel

Naozaj jed­no­du­ché ale zau­jí­ma­vé zaria­de­nie — inte­li­gent­ný zámok na bicyk­le, kto­rý odo­mkneš jedi­ne otlač­kom prs­tu. Na roz­diel od kla­sic­kých inte­li­gent­ných rie­še­ní, kto­ré odo­my­ka­jú zám­ky prí­tom­nos­ťou smart­fó­nu tak nemu­síš mať (okrem svo­jich prs­tov) pri sebe nič.

Silent­Par­tner — Zaria­de­nie pro­ti chrá­pa­niu

Väč­ši­na zaria­de­ní pro­ti chrá­pa­niu rie­ši ten­to neprí­jem­ný prob­lém uvoľ­ne­ním dýcha­cích ciest v nose. Silent­Par­ner sa na chrá­pa­nie pozrel tro­cha ino­va­tív­nej­šie. Tím vytvo­ril zaria­de­nie, kto­ré gene­ru­je pres­ne opač­né zvu­ko­vé vlny ako sa tvo­ria pri chrá­pa­ní, čím neprí­jem­né zvu­ky utl­mí.

Zdroj: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)