Takto to vyzerá v prerobenom trupe starého Boeingu 727, ktorý je aktuálne jedinečným hotelom v Kostarike

Vladimír Chott / 22. júla 2018 / Architektúra

zdroj: costaverde.com
  • Mi­lov­níci lie­ta­diel si vďaka zre­kon­štru­ova­nému Bo­eingu 727 prídu na svoje aj po­čas do­vo­lenky
  • Lu­xusný apart­mán v jed­nom z ho­te­lo­vých re­zor­tov po­núka na­ozaj uni­kátny zá­ži­tok

Letné me­siace má väč­šina ľudí spo­jené s do­vo­len­ko­vou se­zó­nou a od­dy­chom nie­kde pri mori. Pre tých, kto­rým už chor­vát­ske po­bre­žia ne­sta­čia je je­di­nou mož­nos­ťou vy­užiť služby le­tec­kých spo­loč­ností a strá­viť tak nie­koľko ho­dín v lie­tadle. To však môže pre nie­koho pred­sta­vo­vať prob­lém. Av­šak pre tých, kto­rým lie­ta­nie ne­spô­so­buje trau­ma­tický zá­ži­tok pred do­vo­len­kou a od­dych za­čína už po pr­vých kro­koch v ka­bíne, po­núka istá kos­ta­rická spo­loč­nosť do­vo­lenku, pri kto­rej si môžu svoj zá­ži­tok z lie­tadla užiť na­ozaj na­plno.

Sieť ho­te­lov Costa Verde v Kos­ta­rike po no­vom po­núka ho­te­lovú izbu priamo v trupe sta­rého Bo­eingu 727. Toto lie­tadlo bolo v se­dem­de­sia­tych ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia jedno z naj­pou­ží­va­nej­ších prú­do­vých lie­ta­diel a po­čas jed­ného letu do­ká­zalo pre­pra­viť až 189 pa­sa­žie­rov.

Kon­krétny mo­del Bo­eingu 727 lie­tal v mi­nu­losti na pra­vi­del­ných lin­kách v Juž­nej Af­rike a Ko­lum­bii, no už nie­koľko de­sať­ročí na neho sa­dal prach na cin­to­ríne lie­ta­diel v ame­ric­kom meste San Jose.

Ži­vot tohto kon­krét­neho mo­delu však do­stal novú is­kru a pre­su­nul sa do krás­nej prí­rody Kos­ta­riky. Po dô­klad­nom roz­lo­žení ce­lého trupu lie­tadla na päť častí bolo lie­tadlo pre­su­nuté do jed­ného z ná­rod­ných par­kov v ob­lasti Qu­e­pos, kde bolo ná­sledne zre­kon­štru­ované do stavu, ktorý po­núka do­ko­nalý zá­ži­tok z do­vo­lenky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

Sa­motný apart­mán v lie­tadle je po­sa­dený na vy­vý­še­nej be­tó­no­vej kon­štruk­cii a po­núka tak zá­kaz­ní­kom krásny vý­hľad na oko­litú prí­rodu. Do apart­mánu sa dá do­stať je­dine jed­nou ces­tou, a to cez vi­sutý most.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

Prvá vec, ktorá možno prek­vapí je veľká von­kaj­šia pa­luba, z kto­rej je krásny vý­hľad na Ti­chý oceán.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

Vo vnútri lie­tadla sa na­chá­dzajú dve spálne a dve kú­peľne. Sa­moz­rej­mos­ťou je aj kli­ma­ti­zá­cia či mož­nosť do­pla­tiť si za tre­tiu krá­ľov­skú po­stel.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

In­te­riér lie­tadla vo veľ­kom čerpá z tí­ko­vého dreva (lo­kál­nej dre­viny), ktoré je veľmi tvrdé a do­káže veľmi dobre odo­lá­vať vply­vom po­ča­sia a rôz­nym ples­niam či škod­com.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

Izby lie­tadla ob­sa­hujú pô­vodné okná z Bo­eingu a člo­vek má tak na­ďa­lej po­cit, že sa na­chá­dza v lie­tadle.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: co­sta­verde.com

Plne vy­ba­vená ku­chyňa sa na­chá­dza v pred­nej časti lie­tadla, ktorá v mi­nu­losti slú­žila pi­lo­tom. Za vzni­kom tohto uni­kát­neho apart­mánu v srdci kos­ta­ric­kej džun­gle stojí ma­ji­teľ spo­loč­nosti Costa Verde Al­lan Tem­ple­ton. Ten sa v sú­čas­nosti po­kúša o re­no­vá­ciu ďal­šieho lie­tadla, ten­to­raz však ide o mo­del z čias So­viet­skeho zväzu, ktorý bude slú­žiť ako cen­trum pre veľké ak­cie re­zortu.

Jedna noc v lu­xus­nom apart­máne na­chá­dza­jú­com sa v trupe Bo­eingu 727 vy­jde mimo se­zóny na pri­bližne 220 eur, no po­čas do­vo­len­ko­vej se­zóny a sviat­kov cena pre­kročí aj hra­nicu 650 eur za noc.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com / co­sta­verde.com

Pridať komentár (0)