Vyná­lez­co­via, ktorí boli zabití ich vlast­nými vyná­lezmi

Kristína Šuvadová / 22. marca 2016 / Tech a inovácie

Každý, kto sa pokúša, alebo sa v minu­losti pokú­šal vytvo­riť niečo nové, si počas výroby musel pre­isť istými pre­káž­kami. Dôle­žité však je — hlavne sa nevzdá­vať. No kam sme až ochotní zájsť? Tu je zopár zná­mych vyná­lez­cov, ktorí sa nevzdá­vali a vydr­žali naozaj až “do konca”.

J.G. Parry Tho­mas

V roku 1926 zostro­jil Tho­mas auto, ktoré bolo v tých časoch jedno z naj­rých­lej­ších. Jed­ného dňa však pre­ko­nalo jeho rých­lostný rekord iné — nov­šie auto. Tho­mas to zná­šal veľmi ťažko a tak sa daný rekord pokú­šal pre­ko­nať. Bohu­žiaľ však zahy­nul počas pokú­ša­nia sa o čo naj­vyš­šiu rých­losť a to tak, že jeho auto hava­ro­valo v rých­losti pri­bližne 100km/h.

2

Tho­mas Mid­gely Jr.

Tento vyná­lezca bol slávny hlavne pre vynáj­de­nie ben­zínu a fre­ónu, no po tom, ako pre­ko­nal moz­govú prí­hodu vyna­šiel stroj, ktorý ho mal dostať von z postele. Zomrel vo veku 55 rokov a to po tom, ako sa obe­sil na svo­jom vlast­nom vyná­leze.

3

Horace Lawson Hun­ley

Hun­ley vyna­šiel počas občian­skej vojny ponorku, ktorá sa doká­zala pono­riť (na tie časy) viac, než hlboko. Zomrel počas jej tes­to­va­nia aj spolu s 12-timi námor­níkmi.

4

Wil­liam Bul­lock

Wil­liam vyna­šiel šikovný stroj pre urých­le­nie tlače. Jed­ného dňa sa mu v ňom však zasekla noha a o pár dní sa mu rana zapá­lila natoľko, že dostal gan­grénu a zomrel.

5

Franz Rei­chelt

Franz vymys­lel “lie­ta­júci plášť”. Pokú­šal sa ostat­ným doká­zať, že fun­guje a tak sa roz­ho­dol zosko­čiť až z Eif­fe­lo­vej veže. Plášť sa mu však zamo­tal a Franz bol “na mieste” mŕtvy.

6

Ale­xan­der Bog­da­nov

Bog­da­nov zavie­dol prvý inšti­tút pre trans­fú­ziu krvi, no bohu­žiaľ zomrel po tom, ako jeho telo počas tes­to­va­nia zle pri­jalo dar­cov­skú krv.

7

Otto Lilient­hal

Otto vymys­lel na vte­daj­šiu dobu naozaj pre­pra­co­vaný letecký sys­tém. No jeho “krídla” nemali dosta­točne pre­pra­co­vaný kon­trolný sys­tém a preto ho pre­mo­hol silný vie­tor, ktorý spô­so­bil jeho pád.

8

Vale­rian Aba­kov­sky

Vale­rian vyna­šiel špe­ciálny Aero­wa­gón, kto­rým dokonca vyces­to­val do Mos­kvy. Táto cesta sa mu však stala osud­nou a spolu s jeho posád­kou sa po vyko­ľa­jení všetci zabili.

9

Karel Sou­cek

Karel vyna­šiel sud, ktorý bol odolný proti nára­zom. Úspešne v ňom dokonca absol­vo­val cestu cez Nia­gar­ské vodo­pády, no druhý krát sa mu ju absol­vo­vať nepo­da­rilo.

10

Aj keď sláva tíchto hrdi­nov netrvala dlho, musíš uznať, že si išli za svo­jím cie­ľom, nech sa deje čokoľ­vek. A z toho by sme si mali brať prí­klad. Samoz­rejme, nemáš teraz ská­kať z eif­fe­lo­vej veže, no úplne postačí, keď budeš mať na svoje ciele aspoň rov­naké odhod­la­nie.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­ného obrázku: diply.com, zdroj foto­gra­fií: diply.com

Pridať komentár (0)