Vyná­lez­co­via, kto­rí boli zabi­tí ich vlast­ný­mi vyná­lez­mi

Kristína Šuvadová / 22. marca 2016 / Tech a inovácie

Kaž­dý, kto sa pokú­ša, ale­bo sa v minu­los­ti pokú­šal vytvo­riť nie­čo nové, si počas výro­by musel pre­isť istý­mi pre­káž­ka­mi. Dôle­ži­té však je — hlav­ne sa nevzdá­vať. No kam sme až ochot­ní zájsť? Tu je zopár zná­mych vyná­lez­cov, kto­rí sa nevzdá­va­li a vydr­ža­li naozaj až “do kon­ca”.

J.G. Par­ry Tho­mas

V roku 1926 zostro­jil Tho­mas auto, kto­ré bolo v tých časoch jed­no z naj­rých­lej­ších. Jed­né­ho dňa však pre­ko­na­lo jeho rých­lost­ný rekord iné — nov­šie auto. Tho­mas to zná­šal veľ­mi ťaž­ko a tak sa daný rekord pokú­šal pre­ko­nať. Bohu­žiaľ však zahy­nul počas pokú­ša­nia sa o čo naj­vyš­šiu rých­losť a to tak, že jeho auto hava­ro­va­lo v rých­los­ti pri­bliž­ne 100km/h.

2

Tho­mas Mid­ge­ly Jr.

Ten­to vyná­lez­ca bol sláv­ny hlav­ne pre vynáj­de­nie ben­zí­nu a fre­ónu, no po tom, ako pre­ko­nal moz­go­vú prí­ho­du vyna­šiel stroj, kto­rý ho mal dostať von z poste­le. Zomrel vo veku 55 rokov a to po tom, ako sa obe­sil na svo­jom vlast­nom vyná­le­ze.

3

Hora­ce Lawson Hun­ley

Hun­ley vyna­šiel počas občian­skej voj­ny ponor­ku, kto­rá sa doká­za­la pono­riť (na tie časy) viac, než hlbo­ko. Zomrel počas jej tes­to­va­nia aj spo­lu s 12-timi námor­ník­mi.

4

Wil­liam Bul­lock

Wil­liam vyna­šiel šikov­ný stroj pre urých­le­nie tla­če. Jed­né­ho dňa sa mu v ňom však zasek­la noha a o pár dní sa mu rana zapá­li­la natoľ­ko, že dostal gan­gré­nu a zomrel.

5

Franz Rei­chelt

Franz vymys­lel “lie­ta­jú­ci plášť”. Pokú­šal sa ostat­ným doká­zať, že fun­gu­je a tak sa roz­ho­dol zosko­čiť až z Eif­fe­lo­vej veže. Plášť sa mu však zamo­tal a Franz bol “na mies­te” mŕt­vy.

6

Ale­xan­der Bog­da­nov

Bog­da­nov zavie­dol prvý inšti­tút pre trans­fú­ziu krvi, no bohu­žiaľ zomrel po tom, ako jeho telo počas tes­to­va­nia zle pri­ja­lo dar­cov­skú krv.

7

Otto Lilient­hal

Otto vymys­lel na vte­daj­šiu dobu naozaj pre­pra­co­va­ný letec­ký sys­tém. No jeho “kríd­la” nema­li dosta­toč­ne pre­pra­co­va­ný kon­trol­ný sys­tém a pre­to ho pre­mo­hol sil­ný vie­tor, kto­rý spô­so­bil jeho pád.

8

Vale­rian Aba­kov­sky

Vale­rian vyna­šiel špe­ciál­ny Aero­wa­gón, kto­rým dokon­ca vyces­to­val do Mos­kvy. Táto ces­ta sa mu však sta­la osud­nou a spo­lu s jeho posád­kou sa po vyko­ľa­je­ní všet­ci zabi­li.

9

Karel Sou­cek

Karel vyna­šiel sud, kto­rý bol odol­ný pro­ti nára­zom. Úspeš­ne v ňom dokon­ca absol­vo­val ces­tu cez Nia­gar­ské vodo­pá­dy, no dru­hý krát sa mu ju absol­vo­vať nepo­da­ri­lo.

10

Aj keď slá­va tích­to hrdi­nov netrva­la dlho, musíš uznať, že si išli za svo­jím cie­ľom, nech sa deje čokoľ­vek. A z toho by sme si mali brať prí­klad. Samoz­rej­me, nemáš teraz ská­kať z eif­fe­lo­vej veže, no úpl­ne posta­čí, keď budeš mať na svo­je cie­le aspoň rov­na­ké odhod­la­nie.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­né­ho obráz­ku: diply.com, zdroj foto­gra­fií: diply.com

Pridať komentár (0)