Cul­Char­ge poko­ril hra­ni­cu $80.000 a stá­le ras­tie!

Lukáš Gašparík jr. / 3. júna 2015 / Tech a inovácie

Iba pred pár dňa­mi spus­til slo­ven­ský Cul­Char­ge svo­ju dru­hú kam­paň na Indie­go­go a dnes sa už môže pochvá­liť, že sa im poda­ri­lo vyzbie­rať viac ako $80.000.

Je skve­lé sle­do­vať, ako sa darí slo­ven­ským pro­jek­tom. Navy­še ak sa vedia pre­sa­diť v kon­ku­ren­cií z celé­ho sve­ta. Iba týž­deň po spus­te­ní cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne Cul­Char­ge na svoj nový pro­dukt, kto­rým je naj­men­šia exter­ná baté­ria pre váš smartp­ho­ne, kto­rú môže­te nosiť na kľú­čoch, sa môže ten­to pro­jekt pochvá­liť vyzbie­ra­nou sumou. Za prvých 7 dní kam­pa­ne sa im poda­ri­lo vyzbie­rať pres­ne $81.286 od 647 fun­de­rov (od ľudí, kto­rí pris­pe­li do pro­jek­tu).

O úspeš­nos­ti tej­to kam­pa­ne sved­čí aj to, že sa sta­la “most tren­ding” kam­pa­ňou na Indie­go­go celo­sve­to­vo!

Cul­Char­gu zostá­va do kon­ca kam­pa­ne ešte dlhých 38 dní a vyzbie­ra­ná suma sa môže ešte poriad­ne zvý­šiť, v čo samoz­rej­me dúfa­me. Ak chce­te aj vy pris­pieť tomu­to skve­lé­mu pro­jek­tu a navy­še túži­te po naj­men­šej exter­nej baté­rii pre váš smartp­ho­ne, kto­rú môže­te nosiť na kľú­čoch, sta­čí klik­núť SEM a bude­te auto­ma­tic­ky pre­lin­ko­va­ný na Indie­go­go kam­paň Cul­Char­ge.

zdroj: Indie­go­go 

Pridať komentár (0)