Cul­Charge poko­ril hra­nicu $80.000 a stále ras­tie!

Lukáš Gašparík jr. / 3. júna 2015 / Tech a inovácie

Iba pred pár dňami spus­til slo­ven­ský Cul­Charge svoju druhú kam­paň na Indie­gogo a dnes sa už môže pochvá­liť, že sa im poda­rilo vyzbie­rať viac ako $80.000.

Je skvelé sle­do­vať, ako sa darí slo­ven­ským pro­jek­tom. Navyše ak sa vedia pre­sa­diť v kon­ku­ren­cií z celého sveta. Iba týž­deň po spus­tení cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane Cul­Charge na svoj nový pro­dukt, kto­rým je naj­men­šia externá baté­ria pre váš smartp­hone, ktorú môžete nosiť na kľú­čoch, sa môže tento pro­jekt pochvá­liť vyzbie­ra­nou sumou. Za prvých 7 dní kam­pane sa im poda­rilo vyzbie­rať presne $81.286 od 647 fun­de­rov (od ľudí, ktorí pris­peli do pro­jektu).

O úspeš­nosti tejto kam­pane svedčí aj to, že sa stala “most tren­ding” kam­pa­ňou na Indie­gogo celo­sve­tovo!

Cul­Chargu zostáva do konca kam­pane ešte dlhých 38 dní a vyzbie­raná suma sa môže ešte poriadne zvý­šiť, v čo samoz­rejme dúfame. Ak chcete aj vy pris­pieť tomuto skve­lému pro­jektu a navyše túžite po naj­men­šej exter­nej baté­rii pre váš smartp­hone, ktorú môžete nosiť na kľú­čoch, stačí klik­núť SEM a budete auto­ma­ticky pre­lin­ko­vaný na Indie­gogo kam­paň Cul­Charge.

zdroj: Indie­gogo 

Pridať komentár (0)