Holand­ská polí­cia tré­nu­je orly na boj pro­ti dro­nom

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Zaujímavosti

Dro­ny sú skve­lou vychy­táv­kou, ale nie­ke­dy aj prob­lé­mom. Sú totiž mies­ta, kde nema­jú čo hľa­dať a pre­to ľudia vymýš­ľa­jú čoraz viac spô­so­bov, ako pro­ti nim bojo­vať.

Opro­ti hi-tech rie­še­niam Ame­ri­ča­nov, kto­rí nech­ce­né dro­ny zostre­ľu­jú puš­kou ale­bo Japon­com chy­ta­jú­cim ostat­né dro­ny pomo­cou ďal­šie­ho so sie­ťou, priš­la holand­ská polí­cia s viac „tra­dič­ným rie­še­ním“. A tým sú orly. Poli­caj­ti spo­ji­li svo­je sily so spo­loč­nos­ťou zaobe­ra­jú­cou sa tré­no­va­ním orlov, aby zis­ti­li, či tie­to drav­ce doká­žu zneš­kod­niť kvad­ro­kop­té­ru.

Vo video demon­štrá­cii je vidieť ako orol vo vzdu­chu s ľah­kos­ťou schmat­ne dro­na, čo vyze­rá ako DJI Phan­tom. Avšak nie je jas­né, ako nebez­peč­né je to pre vtá­ka. Pazú­ry orlov sú neuve­ri­teľ­ne ostré a ich stisk je dosť sil­ný, aby rozdr­vi­li kos­ti, ale to nezna­me­ná, že sú nezni­či­teľ­né a vrtu­le z uhlí­ko­vých vlá­kien točia­ce sa plnou rých­los­ťou sa doká­žu ľah­ko zare­zať do ľud­ské­ho mäsa. Vo videu jeden z mani­pu­lá­to­rov hovo­rí, že šupi­ny na nohách a cho­did­lách udr­žu­jú orla v bez­pe­čí, ale tiež zmie­ňu­je mož­nosť vytvo­re­nia neja­kej extra ochra­ny.

Pod­ľa holand­skej polí­cie by mali tie­to tes­ty trvať nie­koľ­ko mesia­cov, počas kto­rých sa roz­hod­nú, či je pou­ži­tie orlov účin­ným a vhod­ným pros­tried­kom na ochra­nu pro­ti nech­ce­ným dro­nom.

eagle

foto: theverge.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: birdsontheedge.com

Pridať komentár (0)