Holand­ská polí­cia tré­nuje orly na boj proti dro­nom

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Zaujímavosti

Drony sú skve­lou vychy­táv­kou, ale nie­kedy aj prob­lé­mom. Sú totiž miesta, kde nemajú čo hľa­dať a preto ľudia vymýš­ľajú čoraz viac spô­so­bov, ako proti nim bojo­vať.

Oproti hi-tech rie­še­niam Ame­ri­ča­nov, ktorí nech­cené drony zostre­ľujú puš­kou alebo Japon­com chy­ta­jú­cim ostatné drony pomo­cou ďal­šieho so sie­ťou, prišla holand­ská polí­cia s viac „tra­dič­ným rie­še­ním“. A tým sú orly. Poli­cajti spo­jili svoje sily so spo­loč­nos­ťou zaobe­ra­jú­cou sa tré­no­va­ním orlov, aby zis­tili, či tieto dravce dokážu zneš­kod­niť kvad­ro­kop­téru.

Vo video demon­štrá­cii je vidieť ako orol vo vzdu­chu s ľah­kos­ťou schmatne drona, čo vyzerá ako DJI Phan­tom. Avšak nie je jasné, ako nebez­pečné je to pre vtáka. Pazúry orlov sú neuve­ri­teľne ostré a ich stisk je dosť silný, aby rozdr­vili kosti, ale to nezna­mená, že sú nezni­či­teľné a vrtule z uhlí­ko­vých vlá­kien točiace sa plnou rých­los­ťou sa dokážu ľahko zare­zať do ľud­ského mäsa. Vo videu jeden z mani­pu­lá­to­rov hovorí, že šupiny na nohách a cho­did­lách udr­žujú orla v bez­pečí, ale tiež zmie­ňuje mož­nosť vytvo­re­nia neja­kej extra ochrany.

Podľa holand­skej polí­cie by mali tieto testy trvať nie­koľko mesia­cov, počas kto­rých sa roz­hodnú, či je pou­ži­tie orlov účin­ným a vhod­ným pros­tried­kom na ochranu proti nech­ce­ným dro­nom.

eagle

foto: theverge.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: birdsontheedge.com

Pridať komentár (0)