Moderný dom obklo­pený zele­nou tera­sou, ktorá tvorí jeho stre­chu sa nachá­dza v sused­nom Poľ­sku

Klaudia Pakosová / 20. marca 2017 / Architektúra

zdroj: contemporist.com

Moderný vzhľad roho­vého domu doko­nale zapadá do hor­skej prí­rody. Aj napriek tomu, že si dom musel zacho­vať tra­dičné požia­davky dizajnu v Poľ­sku, je výni­močný.

Rohový dom je prie­stranná rezi­den­cia, ktorá naozaj vytŕča popri tra­dič­nej archi­tek­túre v poľ­ských horách. Dom sa nesie v zna­mení Mobius archi­tekti a jeho domi­nan­tou je moderný dizajn. Stavba má tra­dične šikmú stre­chu, ktorá je vyža­do­vaná miest­nym sta­veb­ným kódom a je orá­mo­vaná obrov­skou zele­nou tera­sou, ktorá tvorí stre­chu domu. Táto tráv­natá stre­cha má 8 met­rov a značne vyčnieva nad kop­cami.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Dom je vyre­zaný 8 met­rov do vápe­na­tej skaly v horách neďa­leko Kra­kova, v Poľ­sku. Budova má šikmú stre­chu, ktorá v kom­bi­ná­cií s pra­vouh­lým naklo­ne­ním domu vytvára formu hra­nolu. V tomto “hra­nole” sa nachá­dza obý­va­cia miest­nosť, v kto­rej si môžeš vychut­nať krásny výhľad na oko­litú kra­jinu.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Dve ďal­šie krídla domu sú využí­vané ako garáž a bazén. Kameň, na kto­rom je posta­vený dom, dre­vená kom­po­zí­cia, bal­kón, terasa a mos­tík spolu vytvá­rajú orga­nickú este­tiku, ktorá jed­no­du­cho zapadá do oko­li­tej prí­rody.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)