Neuve­ri­teľne lacné zaria­de­nie pre­mení každý smart­fón na 3D tla­čia­reň

Nikola Tokárová / 30. marca 2016 / Tools a produktivita

Jediné, čo ti bude sta­čiť na tlač 3D objek­tov bude tvoj smart­fón a zaria­de­nie OLO za 99 dolá­rov.

3D tla­čiarne sa dajú pou­žiť už tak­mer na všetko. Či ide o domácu výrobu stroj­čeku na zuby, kre­ácie v tre­mi­ná­to­rov­skom štýle, hračky alebo ľud­ské ucho. Napriek tomu, že táto tech­no­ló­gia je stále lac­nej­šia a dostup­nej­šia, asi nemáš vo svo­jom okolí až tak veľa ľudí, ktorý ju využí­vajú.

1

Ucho vytla­čené pomo­cou 3D tla­čiarne, foto: fortune.com

OLO je zaria­de­nie, ktoré môže pri­niesť výhody 3D tla­čiarní do nášho kaž­do­den­ného života. Stojí 99 dolá­rov a dá sa pri­po­jiť k aké­mu­koľ­vek smart­fónu. Na vytvo­re­nie plas­to­vých kre­ácií využíva svetlo z disp­leja.

Celé zaria­de­nie je navr­hnuté tak, aby bolo jeho ovlá­da­nie super­jed­no­du­ché. Je na baterku a dá sa jed­no­du­cho pre­ná­šať. Jeho váha je len 780 gra­mov s roz­mermi 17,2 x 11,5 x 14,8 cm.

Skladá sa z troch častí. Prvou čas­ťou je nádrž, ktorá má objem na vytla­če­nie 400 cen­ti­met­rov kubic­kých, ďal­šia časť sú 100 gra­mové zafar­bené fľašky s mate­riá­lom na vytvo­re­nie 3D objektu a mecha­nické veko, na ktoré je pri­pev­nený ovlá­dací panel s elek­tro­ni­kou.

2

foto: solidsmack.com

Ak chceš vytla­čiť svoj 3D objekt, postup je taký, že najprv načí­taš schému objektu do OLO apli­ká­cie. Táto apli­ká­cia je dostupná pre iOS, Android aj Win­dows. Potom musíš svoj smart­fón pri­po­jiť pod nádrž zaria­de­nia. Kúsok pola­ri­zač­ného skla, ktoré je nain­šta­lo­vané pod nádr­žou bude zod­po­vedné za správny smer sve­tel­ných lúčov.

Pro­ces tla­če­nia vysvet­ľuje Drew Prindle:

Po tom, ako umiest­niš mobil pod nádrž, OLO appka rozo­svieti disp­lej tvojho mobilu špe­ci­fic­kým vzo­rom. Pola­ri­začné sklíčko spra­cuje toto svetlo tak, aby všetky fotóny sme­ro­vali nahor. Keď sa svetlo z obra­zovky mobilu pre­mietne do nádrže, vytvorí sa v nej vrstva poža­do­va­ného tvaru z plas­to­vého mate­riálu. Držiak, na ktorý je novo­vznik­nutý mate­riál pri­chy­tený, sa potom pomaly posúva hore, pri­čom svetlo vytvára postupne nové vrstvy.”

Využíva rov­naké základné fun­kcie ako nie­ktoré veľké 3D tla­čiarne, pri­čom svetlo z pro­jek­tora nahrá­dza svet­lom z disp­leja.

OLO tím vyvi­nul okrem ďal­ších tech­no­ló­gií aj nový špe­ciálny druh živice, ktorá sa pou­žíva ako mate­riál na tla­če­nie. Nazýva sa day­light resin a je vytvo­rená tak, aby rea­go­vala na biele svetlo, ktoré vyža­rujú smart­fóny.

Apli­ká­cia, ktorá ovláda tlač rozo­svieti presne určené pixely, aby sa živica na tých mies­tach pre­me­nila z teku­tého na pevné sku­pen­stvo.

Uží­va­te­lia budú môcť vytvá­rať objekty z rôzne tvr­dého mate­riálu, či s rôz­nou pruž­nos­ťou. Okrem toho bude apli­ká­cia presne pre­rá­ta­vať množ­stvo potreb­ného mate­riálu na tlač kon­krét­neho objektu, aby mini­ma­li­zo­vala odpad.

3

foto: getusb.info

Tím za zaria­de­ním spus­til kam­paň na Kicks­tar­teri, ale pro­jekt už pre­kro­čil hra­nicu svojho cieľa 80 000 dolá­rov. Kam­paň na Kicks­tar­teri má trvať 30 dní a už po dvoch dňoch dosiahla napl­ne­nie na 507 per­cent. Prvé zásielky OLO zaria­de­nia sú plá­no­vané na sep­tem­ber.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: blog.drupa.com

Pridať komentár (0)