Neuve­ri­teľ­ne lac­né zaria­de­nie pre­me­ní kaž­dý smart­fón na 3D tla­čia­reň

Nikola Tokárová / 30. marca 2016 / Lifehacking

Jedi­né, čo ti bude sta­čiť na tlač 3D objek­tov bude tvoj smart­fón a zaria­de­nie OLO za 99 dolá­rov.

3D tla­čiar­ne sa dajú pou­žiť už tak­mer na všet­ko. Či ide o domá­cu výro­bu stroj­če­ku na zuby, kre­ácie v tre­mi­ná­to­rov­skom štý­le, hrač­ky ale­bo ľud­ské ucho. Napriek tomu, že táto tech­no­ló­gia je stá­le lac­nej­šia a dostup­nej­šia, asi nemáš vo svo­jom oko­lí až tak veľa ľudí, kto­rý ju využí­va­jú.

1

Ucho vytla­če­né pomo­cou 3D tla­čiar­ne, foto: fortune.com

OLO je zaria­de­nie, kto­ré môže pri­niesť výho­dy 3D tla­čiar­ní do náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Sto­jí 99 dolá­rov a dá sa pri­po­jiť k aké­mu­koľ­vek smart­fó­nu. Na vytvo­re­nie plas­to­vých kre­ácií využí­va svet­lo z disp­le­ja.

Celé zaria­de­nie je navr­hnu­té tak, aby bolo jeho ovlá­da­nie super­jed­no­du­ché. Je na bater­ku a dá sa jed­no­du­cho pre­ná­šať. Jeho váha je len 780 gra­mov s roz­mer­mi 17,2 x 11,5 x 14,8 cm.

Skla­dá sa z troch čas­tí. Prvou čas­ťou je nádrž, kto­rá má objem na vytla­če­nie 400 cen­ti­met­rov kubic­kých, ďal­šia časť sú 100 gra­mo­vé zafar­be­né fľaš­ky s mate­riá­lom na vytvo­re­nie 3D objek­tu a mecha­nic­ké veko, na kto­ré je pri­pev­ne­ný ovlá­da­cí panel s elek­tro­ni­kou.

2

foto: solidsmack.com

Ak chceš vytla­čiť svoj 3D objekt, postup je taký, že najprv načí­taš sché­mu objek­tu do OLO apli­ká­cie. Táto apli­ká­cia je dostup­ná pre iOS, Andro­id aj Win­do­ws. Potom musíš svoj smart­fón pri­po­jiť pod nádrž zaria­de­nia. Kúsok pola­ri­zač­né­ho skla, kto­ré je nain­šta­lo­va­né pod nádr­žou bude zod­po­ved­né za správ­ny smer sve­tel­ných lúčov.

Pro­ces tla­če­nia vysvet­ľu­je Drew Prind­le:

Po tom, ako umiest­niš mobil pod nádrž, OLO app­ka rozo­svie­ti disp­lej tvoj­ho mobi­lu špe­ci­fic­kým vzo­rom. Pola­ri­zač­né sklíč­ko spra­cu­je toto svet­lo tak, aby všet­ky fotó­ny sme­ro­va­li nahor. Keď sa svet­lo z obra­zov­ky mobi­lu pre­miet­ne do nádr­že, vytvo­rí sa v nej vrstva poža­do­va­né­ho tva­ru z plas­to­vé­ho mate­riá­lu. Držiak, na kto­rý je novo­vznik­nu­tý mate­riál pri­chy­te­ný, sa potom poma­ly posú­va hore, pri­čom svet­lo vytvá­ra postup­ne nové vrstvy.”

Využí­va rov­na­ké základ­né fun­kcie ako nie­kto­ré veľ­ké 3D tla­čiar­ne, pri­čom svet­lo z pro­jek­to­ra nahrá­dza svet­lom z disp­le­ja.

OLO tím vyvi­nul okrem ďal­ších tech­no­ló­gií aj nový špe­ciál­ny druh živi­ce, kto­rá sa pou­ží­va ako mate­riál na tla­če­nie. Nazý­va sa day­light resin a je vytvo­re­ná tak, aby rea­go­va­la na bie­le svet­lo, kto­ré vyža­ru­jú smart­fó­ny.

Apli­ká­cia, kto­rá ovlá­da tlač rozo­svie­ti pres­ne urče­né pixe­ly, aby sa živi­ca na tých mies­tach pre­me­ni­la z teku­té­ho na pev­né sku­pen­stvo.

Uží­va­te­lia budú môcť vytvá­rať objek­ty z rôz­ne tvr­dé­ho mate­riá­lu, či s rôz­nou pruž­nos­ťou. Okrem toho bude apli­ká­cia pres­ne pre­rá­ta­vať množ­stvo potreb­né­ho mate­riá­lu na tlač kon­krét­ne­ho objek­tu, aby mini­ma­li­zo­va­la odpad.

3

foto: getusb.info

Tím za zaria­de­ním spus­til kam­paň na Kicks­tar­te­ri, ale pro­jekt už pre­kro­čil hra­ni­cu svoj­ho cie­ľa 80 000 dolá­rov. Kam­paň na Kicks­tar­te­ri má trvať 30 dní a už po dvoch dňoch dosiah­la napl­ne­nie na 507 per­cent. Prvé zásiel­ky OLO zaria­de­nia sú plá­no­va­né na sep­tem­ber.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: blog.drupa.com

Pridať komentár (0)