Tento obal obsa­huje noti­fi­kačnú diódu, ktorá ti ukáže hovor alebo SMS

Daška Vanková, thinkapple.sk / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pat­ríš k tým, ktorí pre­šli z Andro­idu na iOS, a chýba ti noti­fi­kačná dióda? Tak tento prob­lém je už vyrie­šený.

Na iPhone je síce mož­nosť upo­zor­ňo­va­nia bles­kom, no nie kaž­dému to vyho­vuje. Keď ti v noci zavolá opitý kama­rát, určite ťa nepo­teší šia­lene bli­ka­júci mobil. Preto bol vymys­lený tento skvelý obal, ktorý obsa­huje noti­fi­kačnú diódu, a tá ti ukáže, či práve nemáš hovor alebo či ti neprišla SMS. Poslúži hlavne vtedy, keď potre­bu­ješ mať vypnuté zvuky. Oto­číš mobil disp­le­jom nadol a je to. Pri pri­chá­dza­jú­com hovore alebo SMS ťa obal upo­zorní.

Obal nesie názov Lune­case a bol vytvo­rený v troch varian­toch: prvý sa nazýva ICON, pre­tože ti ukáže ikonku mobilu alebo SMS. Druhý sa volá ECLIPSE a ten ťa upo­zorní tým, že svieti výrez pre jabĺčko. Tretí nesie názov CULT a je na ňom zobra­zená lebka, kto­rej pri noti­fi­ká­cii bli­kajú oči. Všetky 3 typy oba­lov sú k dis­po­zí­cii v čier­nej a bie­lej farbe.

Zdroj: lunecase.com

Lune­case fun­guje úplne jed­no­du­cho. Stačí ti ho pre­po­jiť cez Blu­e­to­oth a iba nasa­diť na mobil. Výho­dou je, že ho netreba nijako nabí­jať, naozaj fun­guje iba vďaka fun­kcii Blu­e­to­oth. A ako inak, určite ťa zau­jíma cena. Tá nie je pre­hnaná. Ide o 35 dolá­rov, čiže cca 27 €.

Zdroj: lunecase.com

Jediné, čo asi nepo­teší milov­ní­kov väč­ších mode­lov, tieto obaly sú k dis­po­zí­cii zatiaľ iba pre men­šie iPhony, teda pre iPhone 66s.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: lunecase.com

Pridať komentár (0)