Star­tup Git­Mar­ket je trh pre naku­po­va­nie a pre­dá­va­nie kódu

Dárius Polák / 14. júla 2016 / Startupy

Na obzore je nová plat­forma, ktorá má za cieľ uľah­čiť prácu s prog­ra­mo­va­ním.

Git­Mar­ket je prvá plat­forma na svete pre naku­po­va­nie a pre­dá­va­nie kódu pomo­cou Git úlo­žísk. Vývo­jári môžu vlastný kód (témy, tem­platy, kom­po­nenty atď.) spe­ňa­žiť v akom­koľ­vek prog­ra­mo­va­com jazyku. Jed­no­du­cho impor­tu­ješ svoj exis­tu­júci kód, vybe­rieš si svoju cenu a Git­mar­ket si za pre­daj zobe­rie roz­umnú sumu.

Výhoda v trhu pohá­ňa­nom Gite spo­číva v tom, že podľa šta­tis­tík je Git momen­tálne naj­po­pu­lár­nejší kon­trolný sys­tém pou­ží­vaný vývo­jármi. Git­Mar­ket povzbu­dzuje prog­ra­má­to­rov k pub­li­ko­va­niu svo­jej práce na rých­lej, efek­tív­nej a úče­lo­vej plat­forme. Sys­tém záro­veň vykoná ana­lýzu, pre­ske­nuje kód pre prí­padný malware a spraví jeho zhod­no­te­nie. Kupu­júci bude môcť nakú­piť položku a mať prí­stup k úlo­žisku aby mohol pre­po­jiť svoju časť kódu.

1

foto: thenextweb.com

Hlavný fokus je na vývo­já­roch, čo zna­mená, že plat­forma je určená hlavne pre nich, pre­tože nijaký iný vir­tu­álny trh na pre­dá­va­nie Git úlo­žísk neexis­tuje. Svoj kód budeš môcť impor­to­vať pou­ži­tím ZIP súboru, no všetky aktu­ali­zá­cie sa budú musieť robiť správ­nym postu­pom s pou­ži­tím Gitu.

Pre nových náv­štev­ní­kov, ktorí sa dopo­siaľ ešte nestretli s Gitom ani žiad­nym iným SCM (source con­trol mana­ge­ment) sa plá­nuje pri­pra­viť zopár videí a návo­dov, ktoré im pomôžu začať. Pre­dá­va­júci budú musieť aktu­ali­zo­vať svoj kód pomo­cou Gitu, no kupu­júci si ho môžu stiah­nuť aj naďa­lej v ZIP súbore, pokiaľ budú chcieť.

2

foto: portfolio.stoikerty.com

V pláne je aj WordP­ress dopl­nok pre ne-prog­ra­má­to­rov, ktorý im uľahčí nain­šta­lo­vať kód jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čidla.

Git­Mar­ket vyzerá ako veľmi zau­jí­mavý nápad a som úprimne zve­davý, ako sa im bude dariť v budúc­nosti. Je to určite star­tup, ktorý zjed­no­duší ľuďom ich prácu.

3

foto: thebestdesigns.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thebestdeigns.com / thenextweb.com

Pridať komentár (0)