Star­tup Git­Mar­ket je trh pre naku­po­va­nie a pre­dá­va­nie kódu

Dárius Polák / 14. júla 2016 / Startupy

Na obzo­re je nová plat­for­ma, kto­rá má za cieľ uľah­čiť prá­cu s prog­ra­mo­va­ním.

Git­Mar­ket je prvá plat­for­ma na sve­te pre naku­po­va­nie a pre­dá­va­nie kódu pomo­cou Git úlo­žísk. Vývo­já­ri môžu vlast­ný kód (témy, tem­pla­ty, kom­po­nen­ty atď.) spe­ňa­žiť v akom­koľ­vek prog­ra­mo­va­com jazy­ku. Jed­no­du­cho impor­tu­ješ svoj exis­tu­jú­ci kód, vybe­rieš si svo­ju cenu a Git­mar­ket si za pre­daj zobe­rie roz­um­nú sumu.

Výho­da v trhu pohá­ňa­nom Gite spo­čí­va v tom, že pod­ľa šta­tis­tík je Git momen­tál­ne naj­po­pu­lár­nej­ší kon­trol­ný sys­tém pou­ží­va­ný vývo­jár­mi. Git­Mar­ket povzbu­dzu­je prog­ra­má­to­rov k pub­li­ko­va­niu svo­jej prá­ce na rých­lej, efek­tív­nej a úče­lo­vej plat­for­me. Sys­tém záro­veň vyko­ná ana­lý­zu, pre­ske­nu­je kód pre prí­pad­ný malwa­re a spra­ví jeho zhod­no­te­nie. Kupu­jú­ci bude môcť nakú­piť polož­ku a mať prí­stup k úlo­žis­ku aby mohol pre­po­jiť svo­ju časť kódu.

1

foto: thenextweb.com

Hlav­ný fokus je na vývo­já­roch, čo zna­me­ná, že plat­for­ma je urče­ná hlav­ne pre nich, pre­to­že nija­ký iný vir­tu­ál­ny trh na pre­dá­va­nie Git úlo­žísk neexis­tu­je. Svoj kód budeš môcť impor­to­vať pou­ži­tím ZIP súbo­ru, no všet­ky aktu­ali­zá­cie sa budú musieť robiť správ­nym postu­pom s pou­ži­tím Gitu.

Pre nových náv­štev­ní­kov, kto­rí sa dopo­siaľ ešte nestret­li s Gitom ani žiad­nym iným SCM (sour­ce con­trol mana­ge­ment) sa plá­nu­je pri­pra­viť zopár videí a návo­dov, kto­ré im pomô­žu začať. Pre­dá­va­jú­ci budú musieť aktu­ali­zo­vať svoj kód pomo­cou Gitu, no kupu­jú­ci si ho môžu stiah­nuť aj naďa­lej v ZIP súbo­re, pokiaľ budú chcieť.

2

foto: portfolio.stoikerty.com

V plá­ne je aj WordP­ress dopl­nok pre ne-prog­ra­má­to­rov, kto­rý im uľah­čí nain­šta­lo­vať kód jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la.

Git­Mar­ket vyze­rá ako veľ­mi zau­jí­ma­vý nápad a som úprim­ne zve­da­vý, ako sa im bude dariť v budúc­nos­ti. Je to urči­te star­tup, kto­rý zjed­no­du­ší ľuďom ich prá­cu.

3

foto: thebestdesigns.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thebestdeigns.com / thenextweb.com

Pridať komentár (0)