Startup, ktorý na Slovensku mení biznis s okuliarmi, ponúka svojim zamestnancom neobmedzenú dovolenku

Mária Ambrozová / 12. januára 2019 / Zo Slovenska

zdroj: Facebook/eyerim
  • Úspešný pre­dajca znač­kový, di­zaj­no­vých oku­lia­rov hľadá do svojho tímu po­sily
  • V in­ze­ráte po­núka su­per at­mo­sféru, ka­ri­érny rast aj jednu slo­ven­skú no­vinku
  • Ich za­mest­nanci budú pra­co­vať len toľko, koľko chcú

Slo­ven­ský ey­erim v sú­čas­nosti pô­sobí až v 18 kra­ji­nách Európy a ok­rem tzv. rá­mov na pred­pis má vo svo­jej po­nuke aj sl­nečné či ly­žiar­ske oku­liare. Už od za­čiatku tvo­rili zá­kladňu nie len zá­kaz­ní­kov, ale aj za­mest­nan­cov ľu­dia zo všet­kých kú­tov sveta a dnes hľadá je­den z na­šich na­jús­peš­nej­ších star­tu­pov (v roku 2017 pred­sta­vo­vali jeho tržby hod­notu 2,74 mi­li­óna eur) ďal­šie po­sily.

Ktorý am­bi­ci­ózny mi­le­niál by tu nech­cel pra­co­vať, najmä ak ey­erim sa­motný For­bes ozna­čil za naj­väčší a naj­rých­lej­šie ras­túci e-shop s oč­nou opti­kou v re­gi­óne stred­nej a vý­chod­nej Európy. „Na Slo­ven­sku je ob­rov­ský po­ten­ciál a ši­kovní ľu­dia. O tom, že sa tu aj na­priek pre­káž­kam dá vy­bu­do­vať úspešný pro­jekt, sved­čia úspe­chy ako Eset, Sy­gic, Pi­xel Fe­de­ra­tion, Aero­mo­bil a mnoho ďal­ších,“ pre­zra­dili v jed­nom z na­šich roz­ho­vo­rov. No a o tom, že svoje zá­ze­mie značka plá­nuje aj na­ďa­lej roz­ši­ro­vať svedčí aj fakt, že sme na por­táli s pra­cov­nými po­nu­kami na­ra­zili na nie­koľko in­ze­rá­tov spo­loč­nosti. Hľadá sa con­tent ma­na­žér, HR asis­tent, of­fice ma­na­žér či nie­kto, kto bude mať pod pal­com zá­kaz­nícku pod­poru.

Vo svo­jich po­nu­kách práce úspešný slo­ven­ský star­tup sľu­buje po­ho­dovú at­mo­sféru, ras­túce ohod­no­te­nie, pra­vi­delné vzde­lá­va­nie, osob­nostný rast, ale aj no­vinku, ktorú u nás za­tiaľ veľa fi­riem ne­za­viedlo. A to ne­ob­me­dzenú do­vo­lenku. Po vzore veľ­kého Ne­tf­lixu chcú svo­jich za­mest­nan­cov mo­ti­vo­vať práve väč­šou voľ­nos­ťou. Od­bor­níci sa zho­dujú, že takto sta­no­vené pod­mienky za­mest­ná­va­teľa vy­tvá­rajú nie­koľko kla­dov, ale aj zá­po­rov. Za­mest­ná­va­teľ musí svo­jim za­mest­nan­cov be­z­hra­nične dô­ve­ro­vať, sle­do­vať, či jeho „šted­rosť“ ne­zne­uží­vajú, no na opač­nej strane môže si byť istý šťast­nej­šími za­mest­nan­cami a často aj väč­šou lo­jál­nos­ťou tých naj­lep­ších.

Pred­ne­dáv­nom sme ti pred­sta­vili prav­de­po­dobne úplne prvú slo­ven­skú firmu, ktorá k to­muto zau­jí­ma­vému be­ne­fitu pri­stú­pila. Ko­na­teľ IT spo­loč­nosti Arin Mar­tin Handl o no­vinke po­ve­dal: „Za­mýš­ľali sme sa, čo nové a zau­jí­mavé za­mest­nan­com po­núk­nuť. Zau­jal nás člá­nok o ľu­bo­voľ­nej dĺžke do­vo­lenky, ktorú po­sky­tujú nie­ktoré ame­rické spo­loč­nosti a roz­hodli sme sa to vy­skú­šať. Sme pre­sved­čení, že sta­vať firmu na ľu­ďoch, spo­lie­hať sa na ich zod­po­ved­nosť a zdravý úsu­dok dáva zmy­sel.“ (viac si pre­čí­taš TU).

Pridať komentár (0)