Robí­me to INAK: Pro­jekt, kto­rý uká­zal Slo­vá­kom ino­va­tív­nosť

Zuzana Kotuliaková / 15. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Stratitup

Pro­jekt, kto­rý nám všet­kým pri­rás­tol k srd­cu je na kon­ci. Cie­ľom pro­jek­tu bolo uká­zať ľuďom, že veci sa dajú robiť aj ino­va­tív­ne a nie mains­tre­a­mo­vo. Celé to malo skve­lé ohla­sy z čoho sme mali obrov­skú radosť. Ino­va­tív­nosť nás posú­va ďalej a je super, že aj vy v tom vidí­te význam. 

V celom pro­jek­te sme oce­ni­li 100 biz­ni­sov, kto­ré boli roz­de­le­né do 5 člán­kov. (člá­nok 1, člá­nok 2, člá­nok 3, člá­nok 4, člá­nok 5). Na kon­ci, sme si pove­da­li, že bude fajn, ak vám nie­kto­ré pro­jek­ty pri­blí­ži­me ešte viac. Tak sme sa pus­ti­li do vlo­gov, kde sme ti uká­za­li, ako to Slo­vá­ci robia INAK, čo to pre nich zna­me­ná a že to nie je vždy ľah­ké, ale opla­tí sa to. Nako­niec sme nato­či­li doko­py 16 vlo­gov, kto­ré si pozre­lo viac ako 480 000 ľudí.

Celý pro­jekt oslo­vil aj Slo­ven­skú spo­ri­teľ­ňu, kto­rá sa roz­hod­la celé Robí­me to INAK pod­po­riť. Páči­lo sa im, že pod­po­ru­je­me myš­lien­ku, aby ľudia pod­ni­ka­li a robi­li veci INAK. Oni sami majú prog­ra­my, kto­ré pod­po­ru­jú mla­dých pod­ni­ka­te­ľov. Je super, že si stá­le viac a viac ľudí na Slo­ven­sku uve­do­mu­je potre­bu ino­vá­cií.

foto: archív Star­ti­tup

Ten­to pro­jekt je síce na kon­ci, ale ty sa môžeš tešiť aj na ďal­šie. Urči­te chce­me v nie­čom podob­nom pokra­čo­vať, lebo verí­me, že to posú­va Slo­ven­sko ďalej. Všet­kým oce­ne­ným GRA­TU­LU­JE­ME a TLIES­KA­ME. A samoz­rej­me na Slo­ven­sku je ďal­šie množ­stvo pro­jek­tov, kto­ré to ROBIA INAK a bude­me radi, ak nám o nich dáš vedieť. Člo­vek nikdy nevie a my sa mož­no roz­hod­ne­me, že uro­bí­me celú dru­hú sériu.

foto: archív Startitup/logo Robí­me to INAK

Vir­tu­al Medi­ci­ne

Cha­la­ni z Vir­tu­al Medi­ci­ne sú skve­lým prí­kla­dom toho, že veci sa naozaj dajú robiť ino­va­tív­ne. Vir­tu­al Medi­ci­ne je ana­tó­mia celé­ho ľud­ské­ho tela vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Je skve­lé, že aj mla­dí ľudia posú­va­jú Slo­ven­sko ďalej.

Gentlemen’s world

V naj­väč­šej sie­ti slo­ven­ských holičs­tiev pra­cu­jú naozaj­st­ní pro­fe­si­oná­li, kto­rí vra­ca­jú tra­dí­ciu holičs­tiev do súčast­nos­ti.

Jama Craft Bre­we­ry

Malá reme­sel­ná pivár­nič­ka, kto­rá vyrá­ba uni­kát­ne domá­ce pivá.

MLS

Peká­reň a kavia­reň pre psí­kov, kto­rá pečie tie naj­lep­šie dob­ro­ty, kto­ré sú zdra­vé a 100-per­cen­tne slo­ven­ské. Tlies­ka­me

Nex­te­ria

Nex­te­ria pre­pá­ja teóriu s pra­xou. Je super, že nie­kto sa sna­ží posu­núť slo­ven­ské vzde­la­nie na vyš­ší level.

ESET

Aj vďa­ka ESE­TU sme zná­mi po celom sve­te. Super, že sa aj v malom Slo­ven­sku vzni­ka­jú také­to veľ­ké veci.

Tuli

Tuli pri­nie­sol revo­lú­ciu v sede­ní na Slo­ven­sko. Pohodl­né vaky, náj­deš v naj­zná­mej­ších offi­coch, ale aj u mno­hých ľudí doma.

HOPIN

Ako prvý pri­šiel s mobil­nou taxi apli­ká­ci­ou, kto­rá je stá­le jed­not­kou na trhu.

ALIEN STU­DIO

Jed­no z naj­lep­ších gra­fic­kých štú­dií na Slo­ven­sku so zame­ra­ním na 3D gra­fi­ku.

Michal­ská Coc­tail Room

Sec­ret bar je špe­ciál­ny pod­nik s tajom­nou atmo­sfé­rou a super drin­ka­mi.

Waki­Va­ky

Ruč­ne šité vaky, kto­ré vznik­li ako štu­dent­ský pro­jekt. Super je aj to, že sú vyro­be­né so second hand látok.

Yeme

Potra­vi­ny, kto­ré si potr­pia na top kva­li­tu. Nenáj­deš tu len čerstvé mäso, peči­vo, zele­ni­nu a ovo­cie, ale aj far­már­ske výrob­ky, kto­rý­mi Yeme pod­po­ru­je lokál­nu výro­bu.

Sygic

Za to, že sa im poda­ri­lo vytvo­riť najp­re­dá­va­nej­šiu off­li­no­vú apli­ká­ciu.

Eco­He­art

Slo­vák vytvo­ril kef­ky, kto­ré nahra­di­li kla­sic­ký plast eko mate­riál­mi. Momen­tál­ne sa sna­ží pre­su­núť výro­bu kefiek na Slo­ven­sko.

Cam­pus 0100

Jed­no z naj­kva­lit­nej­ších cowor­kin­gov na Slo­ven­sku. Skve­lé even­ty, prí­jem­ná atmo­sfé­ra, krás­ny inte­ri­ér. To, to všet­ko tu náj­deš.

NOSE­NE

Second­hand, kde náj­deš veci, kto­ré sú ako nové. Okrem iné­ho, časť z pre­da­ja ide na cha­ri­tu.

Hľa­daj nálep­ky Robí­me to INAK na slo­ven­ských pre­vádz­kach. Tie ti pre­zra­dia, kto zo slo­ven­ských biz­ni­sov to robí INAK. :)

Pridať komentár (0)