ZSSK hodnotilo obdobie sviatkov. Priemerné meškanie vypravených vlakov bolo 1,09 minúty

Mária Ambrozová/TS / 11. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Via­nočné sviatky dali za­brať nie len ces­tu­jú­cim, ale aj ná­rod­nému do­prav­covi, ktorý krátko po vy­pra­vení všet­kých mi­mo­riad­nych vla­kov zhod­no­til si­tu­áciu
  • ZSSK pre­pra­vila po­čas sviat­kov o vyše 175-ti­síc ľudí viac ako vlani a na naj­vy­ťa­že­nej­šej trase Bra­ti­slava – Ko­šice meš­kali vlaky v prie­mere štyri mi­núty
zdroj: Flickr
  • Via­nočné sviatky dali za­brať nie len ces­tu­jú­cim, ale aj ná­rod­nému do­prav­covi, ktorý krátko po vy­pra­vení všet­kých mi­mo­riad­nych vla­kov zhod­no­til si­tu­áciu
  • ZSSK pre­pra­vila po­čas sviat­kov o vyše 175-ti­síc ľudí viac ako vlani a na naj­vy­ťa­že­nej­šej trase Bra­ti­slava – Ko­šice meš­kali vlaky v prie­mere štyri mi­núty

Náš ná­rodný do­pravca si po­čas sviat­kov po­koja pa­ra­doxne užíva ten naj­väčší zhon. A nie je to len do­okola omie­ľa­nou frá­zou, že vý­chod­niari sa vra­cajú z Bra­ti­slavy do­mov. Húfy ľudí sa pre­sú­vajú vo všet­kých čas­tiach Slo­ven­ska. Na ces­tách sto­jíme v nie­koľ­ko­ho­di­no­vých záp­chach, vlaky meš­kajú. Ale len mi­nútku.

Ná­rodný do­pravca ZSSK vy­dal tla­čovú správu k hod­no­te­niu uply­nu­lých via­noč­ných sviat­kov a zis­tené čísla sú jed­no­značne zau­jí­mavé:

  • pre­pra­ve­ných bolo tak­mer 1,7 mi­li­óna ces­tu­jú­cich,
  • cel­kovo bolo vy­pra­ve­ných 24 144 vla­kov,
  • prie­merné meš­ka­nie všet­kých „svia­toč­ných“ vla­kov bolo 1,09 mi­núty,
  • v po­rov­naní s mi­nu­lým ro­kom ZSSK vy­pra­vila tak­mer o 2000 vla­kov viac,
  • Na naj­viac vy­ťa­že­nej se­ver­nej trase Bra­ti­slava – Ko­šice – Bra­ti­slava ces­to­valo vlakmi ná­rod­ného dopravcu v práz­dni­no­vom ob­dobí 945 524ces­tu­jú­cich.
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ins­ta­gram/train­lo­ver_slo­va­kia

Po vlne kri­tiky

Od sep­tem­bra sa na ZSSK valí jedna po­hroma za dru­hou a preto sa dalo oča­ká­vať, že sa ta­ký­mito dob­rými šta­tis­ti­kami bude chcieť po­chvá­liť. De­sať­ro­čia staré rušne sa v nie­koľ­kých prí­pa­doch ocitli v pla­me­ňoch, va­góny sa sa­mo­voľne po­čas jazdy od­pá­jali, po­ru­šilo sa trakčné ve­de­nie, kri­ti­kou ne­šetrí ani Bru­sel (viac náj­deš TU) a na­po­sledy si mo­hol po­čuť do­konca o ne­fal­šo­va­nom slo­ven­skom „po­lár­nom ex­prese“ na trase z Tren­čína do Bra­ti­slavy (viac si pre­čí­taš TU). A to všetko tesne po tom, ako ná­rodný do­pravca spus­til ma­sívnu kam­paň na pod­poru ces­to­va­nia vlakmi, kde vy­užila známe tváre hu­dob­nej sku­piny S hud­bou ves­mír­nou.

Aj na­priek tomu sa snaží svoje služby zlep­šo­vať a pri­budla nová ap­li­ká­cia so sys­té­mom pre pre­daj lís­tkov (viac TU), spoj z Bra­ti­slavy priamo do Züri­chu a pri­pra­vujú sa aj no­vu­čičké vozne (čí­taj TU).

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ins­ta­gram/slo­ven­ske._.vlaky

Prob­lé­mom je stále Hlavná sta­nica

No a je­di­ným prob­lé­mom, ktorý sa s ces­to­va­ním vla­kom u nás spája, nie je len meš­ka­nie vla­kov. Je to aj často kri­ti­zo­vaný vstup do nášho hlav­ného mesta, Hlavná sta­nica, ktorá by po­tre­bo­vala po­riadnu re­kon­štruk­ciu. Vláda Slo­ven­skej re­pub­liky na jej mo­der­ni­zá­ciu od­klepla tak­mer 3 mi­li­óny eur a zmeny chcela mať ho­tové do dô­le­ži­tého eventu, ktorý Slo­ven­sko už v máji čaká – Maj­strovs­tiev sveta v ho­keji.

Už te­raz je však viac než isté, že kom­plex­nej­šiu re­no­vá­ciu ča­kať ne­možno (viac sa do­čí­taš TU). V na­šom ne­dáv­nom roz­ho­vore ur­bánny geo­graf Ad­rian Gubčo po­ve­dal: „Z hľa­diska toho, čo sta­nica po­tre­buje, by som to vô­bec ne­naz­val veľ­kou in­ves­tí­ciou, sú to len fi­nan­cie na akýsi fa­ce­lif­ting. Prob­lémy na­šej Hlav­nej sta­nice sú v pod­state úplne iné, ako len sm­rad a prí­tom­nosť so­ciálne slab­ších sku­pín oby­va­teľ­stva. To sú okam­žite rie­ši­teľné prob­lémy a vý­sle­dok za­ned­ba­nej údržby alebo kon­troly.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ins­ta­gram/an­ne­deld

„Prob­lémy sta­nice sú v pod­state oveľa väč­šieho rázu. Je to na­prí­klad sa­motná ne­šťastná po­loha, pre­tože sta­nica je v ob­lúku. Zna­mená to, že tam ne­do­kážu za­sta­vo­vať dl­h­šie súp­ravy. Ďal­ším prob­lé­mom je, že na­prí­klad ná­stupné pe­róny sú veľmi úzke, a teda sa tu ne­dajú osa­diť es­ka­lá­tory či vý­ťahy, nie je tam do­sta­tok rozp­ty­lo­vého pries­toru pre ľudí, čo vi­díme vždy, keď príde vlak. Sta­nica nie je vô­bec bez­ba­ri­é­rová a ľu­dia, ktorí majú hen­di­kep, starší ľu­dia, či už len tí, ktorí ťa­hajú veľký ku­for, majú prob­lém zniesť tie tašky dole a po­tom opäť hore. V pod­state pe­róny sa ne­dajú roz­ší­riť bez toho, aby sa ne­zní­žila ka­pa­cita sta­nice, ktorá je už te­raz mierne na­ru­šená, čo je dané aj tým, že ňou denne pre­chá­dzajú ná­kladné vlaky. Pri ‚nor­mál­nych‘ sta­ni­ciach ob­chá­dzajú hlavnú sta­nicu, no u nás to nie je možné,“ ho­vorí.(celý roz­ho­vor si mô­žeš pre­čí­tať TU).

 

Pridať komentár (0)