3 jed­no­du­ché tipy, ako zo seba spra­viť eko­lo­gic­ké­ho Slo­vá­ka

Michal Sorkovský / 20. septembra 2016 / Eko

Naša kra­ji­na potre­bu­je viac ľudí, kto­rým zále­ží na život­nom pro­stre­dí.

Dneš­ný svet sa veľ­mi mení — pop­ri všet­kých ranách pod pás, kto­ré ľud­stvo daro­va­lo našej pla­né­te a život­né­mu pro­stre­diu, sa totiž začí­na­jú diať aj pros­peš­né veci. Sto­ja za nimi kra­ji­ny, kto­ré pra­cu­jú na zlep­še­niach, ako naprí­klad Kos­ta­ri­ka, kto­rá po novom fun­gu­je len na obno­vi­teľ­ných zdro­joch, Čína, kto­rá zales­ňu­je obrov­skú časť svoj­ho úze­mia či Nór­sko, kto­ré sa naopak zásad­ne posta­vi­lo pro­ti odles­ňo­va­niu. Zme­nu chcú pri­niesť aj ino­va­tív­ne pro­jek­ty, ako naprí­klad The Oce­an Cle­a­nup ale­bo Mines­to, kto­ré už zís­ka­li svo­jich inves­to­rov a chcú bojo­vať za záchra­nu oce­ánov, zvie­rat a život­né­ho pro­stre­dia.

A nako­niec sú to aj jed­not­liv­ci, cel­kom oby­čaj­ní ľudia, kto­rí chcú zme­niť veci k lep­šie­mu svo­ji­mi pro­jekt­mi, ako Lau­ren Sin­ger, slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ Dra­hoš Šišo­vič ale­bo naprí­klad aj tie­to čes­ké štu­dent­ky. Čoraz viac ľudí si teda uve­do­mu­je, že kaž­dý z nás doká­že veci ovpy­lyv­niť. A mys­lieť by si na to mal aj ty, tvo­ja fir­ma, tvoj šéf a jeho šéf takis­to. Ako doká­že kaž­dý z vás svo­jou troš­kou pris­pieť k záchra­ne život­né­ho pro­stre­dia?

Recyk­luj

Pokiaľ si ešte neza­čal, vedz jed­no: Už vče­ra bolo nesko­ro. Recyk­lo­vať sa opla­tí a opla­tí sa recyk­lo­vať tak­mer všet­ko, nie len plas­ty. Recyk­lo­va­nie navy­še môže byť pros­peš­né aj pre biz­nis. Tie naj­väč­šie spo­loč­nos­ti to už pocho­pi­li — vedel si, že naprí­klad taký App­le na recyk­lá­cii sta­rých zaria­de­ní zís­kal až 838 mili­ó­nov? Recyk­lá­cia teda vôbec nemu­sí byť len stra­to­vá.

plastic-bottle-village-materials

foto: greenbuildingelements.com

Cel­ko­vo ale môže­me pove­dať, že sú Slo­vá­ci a Slo­ven­sko v porov­na­ní so zápa­dom stá­le poza­du. Naši ľudia a fir­my neja­via o odpad taký záu­jem, aký by naša pla­né­ta potre­bo­va­la, vo sve­te, ale aj tak stá­le tvo­rí­me len jed­nu nezod­po­ved­nú kvap­ku v mori. Ako to? Naprí­klad z cel­ko­vé­ho množ­stva plas­tov na Zemi sa recyk­lu­je len 40%, teda ani nie polo­vi­ca. Chceš pro­ti tomu bojo­vať? Dob­rým kro­kom by bolo naprí­klad pre­stať kupo­vať vodu v pla­to­vých oba­loch ale­bo plas­to­vé taš­ky — sta­čí ubrať z vlast­né kom­for­tu a život­né pro­stre­die sa ti poďa­ku­je.

Auto nechaj v gará­ži (a ak nemáš garáž, nechaj ho tam, kde je)

Okey, mohol by som na teba teraz vytiah­nuť mili­ón čísel a šta­tis­tík doka­zu­jú­cich, ako veľ­mi výfu­ko­vé ply­ny ničia túto pla­né­tu, tebe by sa z toho zato­či­la hla­va a člá­nok by si zavrel. Tak­že to spra­ví­me rad­šej inak — pokiaľ ti naozaj zále­ží na živo­tom pro­stre­dí, v kto­rom žije­me, polož si pro­sím kaž­dé ráno otáz­ku: Naozaj dnes potre­bu­jem auto?

Bike Commuter in Portland Oregon

foto: chilangabanda.com

Ideš do prá­ce ale­bo do ško­ly? Skús hľa­dať alter­na­tív­ne mož­nos­ti — sú pred­sa vša­de oko­lo nás. Čo tak sa do auta pri­dať k nie­ko­mu iné­mu a ušet­riť tak penia­ze aj našu pla­né­tu od ďal­šie­ho niče­nia? Páči sa ti ten­to nápad? Tak potom skús cars­ha­ring. Chcel by si byť ešte viac eko­lo­gic­ký, dať to na hips­te­ra a prí­sť do prá­ce na baj­ku, no nemáš vlast­ný? Tak potom skús bikes­ha­ring — exis­tu­je už vo via­ce­rých slo­ven­ských mes­tách. Na kon­ci dňa ale nej­de o to, aby si svo­je auto už nikdy nena­štar­to­val, skôr o to, aby si ho nepou­ží­val vždy a na všet­ko. Nie je to pred­sa jedi­ný spô­sob pre­pra­vy a nie je vždy potreb­ný, tak pre­čo neskú­siť aj iné?

Cloud je eko

V Gre­en­pe­a­ce by ti mož­no pove­da­li, že dáto­vé cen­trá sú napá­ja­né aj neze­le­nou ener­gi­ou z neob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, a pre­to je cloud neeko­lo­gic­ký. To je ale prav­da len v prí­pa­de, ak za roz­um­nú alter­na­tí­vu k moder­ným IT služ­bám pokla­dáš aj mož­nosť vypnúť počí­ta­če a žiť v jas­ky­ni. Lep­ší nápad je pre­sťa­ho­vať ser­ve­ry do clou­du. Dáto­vé cen­trá s clou­do­vý­mi služ­ba­mi totiž minú len zhru­ba polo­vi­cu ener­gie opro­ti kla­sic­kým ser­ve­rom v ser­ve­rov­niach. A to sa počí­ta.

Ide o to, že väč­ši­na pri­vát­nych ser­ve­rov dnes žerie zby­toč­ne veľa ener­gie, a to aj keď nič nerá­ta­jú. Ser­ver idú­ci na polo­vič­ný výkon berie tri­štvr­te ener­gie opro­ti plné­mu výko­nu a aj keď úpl­ne pospá­va, stá­le berie štvr­ti­nu šťa­vy. Spo­loč­nosť, kto­rá ti ponú­ka cloud, môže vlast­niť úpl­ne rov­na­ké ser­ve­ry, no prá­ve kvô­li množ­stvu pou­ží­va­te­ľov na nich sa nikdy neplyt­vá ener­gi­ou. Ďal­ším dôvo­dom, pre­čo by tvo­ja fir­ma mala prejsť na cloud je, že moder­né dáto­vé cen­trá, v kto­rých je cloud hos­to­va­ný, sú ove­ľa efek­tív­nej­šie, ako hoci­čo, čo si posta­ví­te sami, hoci ste aj veľ­ká orga­ni­zá­cia.

pr4

Špe­cia­lis­ti Tele­ko­mu vypo­čí­ta­li, koľ­ko ener­gie tak­to ušet­rí ich Cloud. Roč­ne je to ekvi­va­lent 210 ton uhlia. Pre lep­šiu pred­sta­vu — sú to tri plne nalo­že­né vagó­ny uhlia a do ovzdu­šia sa pre­su­nom do ich clou­du nedos­ta­ne 49 ton popo­la, 1,3 tony popol­če­ka, 5,5 tony SO2, 430 kg NOX a 158 ton CO2. To je už naozaj poriad­ne zne­čis­te­nie, kto­ré sa ale inak do vzdu­chu, kto­rý všet­ci dýcha­me, jed­no­du­cho dosta­ne. A požia­dav­ky na výpoč­to­vú kapa­ci­tu neus­tá­le naras­ta­jú.

Ak si teda na svo­je ser­ve­ry upä­tý, mini­mál­ny eko počin je pre­su­núť ich do moder­né­ho dáto­vé­ho cen­tra. Na Slo­ven­sku na to azda nebol lep­ší čas, je ich neúre­kom a ceny sú skve­lé. Pýtaj sa na PUE.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/favim

Pridať komentár (0)