Najbližšie eventy

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

  • Mierová 56, Bratislava
  • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

23.09.2018 / 10:00 / Bratislava

Športujúce mesto 2018

Close

Športujúce mesto 2018

Bratislava

  • 23.09.2018

Popis

ŠPOR­TU­JÚCE MESTO 2018
Už štvrtý roč­ník naj­väč­šieho slo­ven­ského po­du­ja­tia v rámci Európ­skeho týždňa športu 2018 (23. – 30. sep­tem­ber). Po­čas jed­ného dňa si mô­žete vy­skú­šať viac než 50 rôz­nych špor­to­vých ak­ti­vít pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie.

NE­DEĽA 23. SEP­TEM­BRA 2018
Ne­zá­leží na veku, po­hlaví alebo úrovni špor­to­vých zruč­ností – na na­šom po­du­jatí si úplne každý nájde to svoje! Vy­skú­šajte a spoz­najte ši­roké spek­trum špor­to­vých ak­ti­vít ur­če­ných pre na­ozaj všet­kých. Náj­dite si nový šport, vy­skú­šajte ne­tra­dičné športy alebo len strávte prí­jemný deň v krás­nom pro­stredí.

SAD JANKA KRÁĽA
Pri­pra­ve­ných je kaž­do­ročne okolo 50 ce­lo­den­ných sta­no­víšť, 10 ve­rej­ných tré­nin­gov podľa roz­pisu a de­siatky špor­to­vých exhi­bí­cií. A to všetko v krás­nom pro­stredí naj­star­šieho parku stred­nej Európy! Všetky ak­ti­vity sú bez­platné 🙂

www.spor­tu­ju­ce­mesto.sk

24.09.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa predať sa

Close

Nauč sa predať sa

Bratislava

  • 24.09.2018

Popis

Po­nú­kaš služby alebo pre­dá­vaš pro­dukt a hľa­dás si kli­en­tov?
Nauč sa, ako sa pre­dať v tvrdom svete kon­ku­ren­cie.

Čo ti pred­náška pri­ne­sie?

– Osvo­jíš si zá­kladný pred­po­klad vy­jed­ná­va­nia = ve­dieť čo chcem
– Na­učíš sa ako pri­pra­viť úvodnú po­nuku a na­pí­sať email, ktorý má šancu oslo­viť
– Spoz­náš kľú­čové mo­menty ob­chod­ného roz­ho­voru a vy­skú­šaš si, ako vhodne re­a­go­vať na re­ak­cie pro­ti­strany
– Do­zvieš sa, ako vy­jed­ná­vať o cene a pla­tob­ných pod­mien­kach
– Zís­kaš tipy na osved­če­ných správ­cov kon­tak­tov (CMS)
– Zis­tíš ako do­viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca

a množ­stvo ďal­ších uži­toč­ných ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Koš­tický

Lís­tky je možné za­kú­piť len v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10 € (pred­pre­daj končí 23.9. o 12:00)

Lís­tok kú­piš => https://bit.ly/2NxDtLM
Po­čet miest li­mi­to­vaný.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

26.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Cestovať a pracovať? Dá sa to!

Close

Cestovať a pracovať? Dá sa to!

Bratislava

  • 26.09.2018

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU v spo­lu­práci s hlav­ným par­tne­rom, Na­dá­ciou ESET, pri­pra­vuje biz­nis ra­ňajky pre štu­den­tov, pod­ni­ka­te­ľov a ši­rokú ve­rej­nosť.

Najb­liž­šie biz­nis ra­ňajky sa usku­toč­nia 26.9.2018
Hosť: Do­mi­nik Or­fa­nus
Téma: Ces­to­vať a pra­co­vať? Dá sa to!
Ter­mín: 26.9.2018 od 9:00 – 11:00 hod. 
Miesto: Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, 831 02 Bra­ti­slava – 1. po­scho­die. č. miest­nosti 1.02

Čo sa do­zviete?

• ako skĺbiť pro­duk­ti­vitu a ne­prí­tom­nosť v kan­ce­lá­rii,
• hacky ako spra­viť na ces­tách viac ako v práci,
• de­le­gate and di­sap­pear alebo opti­ma­li­zuj čo sa dá,
• ako byť pri­pra­vený na naj­horší sce­nár, a prečo je dobré mať plán B.

 

O lek­to­rovi:
Do­mi­nik Or­fa­nus je za­kla­da­te­ľom star­tupu Ben­ja­min But­ton, ktorý sídli u nás, v InQb. V roku 2009 za­lo­žil ces­tovnú agen­túru CHER­NO­BY­Lwel.com, ktorá po­núka ľu­ďom vý­lety do zau­jí­ma­vých kú­tov ukra­jin­skej elek­trárne Čer­no­byl. V mi­nu­losti bol tak­tiež re­por­té­rom pre týž­den­ník Trend a jed­ným z mo­de­rá­to­rov Slo­ven­ského roz­hlasu.

Re­gis­trá­cia: po­mo­cou elek­tro­nic­kého for­mu­lára naj­ne­skôr do 25.9.2018 do 15:00 hod.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.